22.-27.avgust 2019.
22.-27.avgust 2019.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   
   
   

Izdvajamo  


   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   

Anketa 2018.  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   
   

Kursna lista  

   
   
   
   

UKOLIKO STE ODLUČILI DA GRADITE U OPŠTINI NOVI BEČEJ OVAJ INFORMATOR ĆE VAM BITI OD KORISTI. U NjEMU ĆETE NAĆI REDOSLED POSTUPAKA I ODGOVORE NA NAJČEŠĆA PITANjA, A ZA SVE OSTALO, ODGOVORE MOŽETE DOBITI U USLUŽNOM CENTRU OPŠTINSKE UPRAVE NOVI BEČEJ.
Kontakt telefoni: 023/772-320 lokal 102 ( uslužni centar)
Adresa: Opštinska uprava, odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, Žarka Zrenjanina br.8.; 23272 Novi Bečej
web: www.novibecej.rs
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvola je potrebna za izradu tehničke dokumentacije, uključujući i izradu glavnog projekta. Dozvola se izdaje od strane organa lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva i važi u periodu od 2 godine, tokom koje je investitor u obavezi da podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Lokacijska dozvola je upravni akt, izdaje se rešenjem kada se utvrdi da je građenje u skladu sa planskom dokumentacijom, drugim uslovima utvrđenim za taj prostor, posebnim zakonima i propisima donešenim na osnovu tih zakona.

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole obavezno sadrži podatke o objektu koji će se graditi, a naročito o planiranoj dispoziciji, vrsti i nameni objekta, tehničke karakteristike i sl.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za lokacijsku dozvolu:

 • Kopija plana parcele ( izdata od strane RGZ-Služba za katastar nepokretnosti Novi Bečej),
 • Izvod iz katastra podzemnih instalacija ( izdat od strane RGZ-Služba za katastar nepokretnosti Novi Bečej),
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu ako se izvode radovi na nadziđivanju objekta,
 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse-(prilog)
 • Dokaz o uplati naknade (lokalne takse)-(prilog)

 

PRIVREMENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA


Izdaje se isključivo za potrebe građenja:

1. Asfaltne baze
2. Separacije agregata
3. Fabrike betona
4. Samostojećih, ankerisanih metereoloških anamometrijskih stubova, kao i stubova druge namene sa pratećom mernom opremom
5. Privremene saobraćajnice i priključci
6. Izvođenje istražnih radova na lokaciji u cilju utvrđivanja posebnih uslova za izradu glavnog projekta
7. Izmeštanje postojećih instalacija


Uz zahtev se prilaže:

 • Glavni projekat sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli,
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu ako se izvode radovi na nadziđivanju objekta,
 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse-(prilog),
 • Dokaz o uplati naknade (lokalne takse)-(prilog)


Privremena građevinska dozvola se izdaje na period koji ne može biti duži od 3 godine od dana donošenja rešenja, nakon čega je investitor dužan da ukloni privremeni objekat.

 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Nakon pribavljene lokacijske dozvole investitor pribavlja tehničku dokumentaciju- tehničku dokumentaciju izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji su upisani u odgovarajući registar za izradu tehničke dokumentacije, nakon čega se podnosi zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole prilaže se sledeća dokumentacija:

 • Lokacijska dozvola
 • Glavni projekat sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu ako se izvode radovi na nadziđivanju objekta,
 • Dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje zemljišta
 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse-(prilog)
 • Dokaz o uplati naknade (lokalne takse)-(prilog)


Građevinska dozvola se izdaje rešenjem, u roku od osam dana od podnošenja urednog zahteva. Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem radova, u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska dozvola.

GRAĐENjE

Najkasnije 8 dana pre početka izgradnje, investitor treba da obavesti nadležni organ lokalne samouprave, koji je zadužen za izdavanje građevinske dozvole, o datumu početka, kao i o roku završetka građenja.

Pre početka građenja, investitor treba da izvrši i pripremu parcele, kao i da obeleži gradilište tablom koja sadrži zakonski obavezne podatke (prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table u gornjem levom uglu; naziv, namenu i veličinu objekta; broj katastarske parcele na kojoj se objekat gradi; ime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon i sajt); ime odgovornog projektanta (adresa, telefon i sajt); naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon i sajt); naziv izvođača radova, ime odgovornog izvođača radova i ime lica koje vrši stručni nadzor (adresa, telefon i sajt); broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao građevinsku dozvolu, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova ( za koje se ne izdaje građevinska dozvola); datum početka građenja i rok završetka izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova).

Za vreme izvođenja radova investitor obezbeđuje nadzor nad izvođenjem radova. Izvođač radova je dužan, da podnese pismenu izjavu o završetku izgradnje temelja ovom odseku i da uz izjavu priloži geodetski snimak izgrađenih temelja, kako bi se izvršila kontrola usaglašenosti izgrađenih temelja sa glavnim projektom o čemu će se izdati pismena potvrda.

TEHNIČKI PREGLED I UPOTREBNA DOZVOLA

Tehnički pregled se vrši po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom i glavnim projektom. Tehnički pregled se može vršiti i uporedo sa izvođenjem radova ukoliko se po završetku izgradnje ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova.

Ukoliko se u cilju utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vršiti prethodna ispitivanja i provera instalacija, uređaja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, uređaja i postrojenja za zaštitu životne sredine, uređaja za zaštitu požara ili druga ispitivanja, komisija za tehnički pregled može predložiti nadležnom organu da odobri puštanje objekta u probni rad. Rešenjem o puštanju objekta u probni rad utvrđuje se i vreme trajanja probnog rada koje ne može biti duže od 1 godine.

Upotrebna dozvola se izdaje nakon obavljenog tehničkog pregleda, odnosno nakon prijema nalaza komisije za tehnički pregled koja je utvrdila da je objekat podoban za upotrebu, najkasnije 7 dana.

Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija:

 • Građevinska dozvola
 • Dokaz o izvršenom geodetskom snimanju objekta
 • Energetski pasoš
 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse-(prilog) Dokaz o uplati naknade (lokalne takse)-(prilog)
 • dokaz o uplati naknade (lokalne takse)-(prilog)

 

UPIS OBJEKTA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Završna faza procesa izgradnje predstavlja upis objekta u katastar nepokretnosti, odnosno investitor nakon pribavljanja pravnosnažne upotrebne dozvole podnosi zahtev RGZ- Služba za katastar nepokretnosti Novi Bečej za uknjižbu objekta.


 Odluka o lokalnim administrativnim taksama

 Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

 Vodič za izdavanje građevinskih dozvola 

Objedinjena procedura - Podnošenje zahtevaKorisničko uputstvo za Administratore u OrganizacijiSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.