23.-27.avgust 2018.
23.-27.avgust 2018.
Više ...
   
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Ono što je našoj opštini nedostajalo je mapa opštine Novi Bečej na Internetu
Više ...
   
Virtuelni matičar
Virtuelni matičar
Više ...
   
   
   

Izdvajamo  


   

Bratski gradovi  

   

Korisni linkovi  

   

Anketa 2018.  

   
   
   

Vremenska prognoza  

   
   
   

Kursna lista  

   
   
   
   

Grafički prikaz organizacione strukture Opštinske Uprave Novi Bečej

 

OPŠTINSKA UPRAVA:

 • priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
 • Opštinska uprava vodi evidenciju neokretnosti u svojini Opštine Novi Bečej koje koristi i jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u svojini opštine na osnovu podataka javnog preduzeća, društva kapitala, zavisnog društva kapitala, ustanova ili drugog pravnog lica čiji je osnivač.
 • donosi plan nabavki Opštinske uprave Novi Bečej u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje.KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE

Kabinet predsednika opštine vrši poslove koji se odnose na:
- obavljanje stručnih poslova pripremanja informacija potrebnih predsedniku opštine, obrada pojedinih tema, sređivanje, evidentiranje i čuvanje dokumenata o radu predsednika opštine, obavljanje protokolarnih poslova za predsednika opštine, održavanje kontakta sa sredstvima javnog informisanja, (javnost rada Skupštine, predsednika opštine i uprave ostavovima i mišljenjima koja se iznose u javnosti povodom donetih zakona,opštinskih propisa i drugih opštih akata), obezbeđuje uslove za ostvarivanje saradnje sa opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu, sa stranim diplomatsko konzularnim predstavništvima u zemlji kao i sa dugim nivoima vlasti, republičkih pokrajinskih i drugih organa, prevođenje tekstova sasrpkog jezika na mađarski jezik i obrnuto, prijem telefonskih poziva i pozivanje telefonskih brojeva za potrebe predsednika opštine i Skupštine opštine, zamenika predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i pomoćnike predsednika opštine i načelnika opštinske uprave i evidentiranje poruka za njih, primanje i slanje poruke telefaksom, izdavanje naloga za korišćenje putničkih vozila i obavljanje prevoza motornim vozilima.


ODSEK ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Odsek za skupštinske poslove vrši poslove koji se odnose na:
- obavljanje stručnih i organizacinih poslova u vezi pripremanja sednica organa opštine i njihovih radnih tela, izradu nacrta akata koji se donose na sednicama, obradu akata usvojenih na ovim sednicama, i proveru usaglašenosti normaivnih akata (odluka, rešenja i zaključaka) koje donosi predsednik opštine, skupština i opštinsko veće sa zakonom i drugim propisima, sređivanje, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu na ovim sednicama, pružanje stručne pomoći odbornicima i odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose organima opštine, pribavljanje odgovora i obaveštenja koje odbornici traže, predstavke i predloge građana, izdaje „Službeni list opštine Novi Bečej“, daje tumačenja i mišljenja predsedniku opštine.


ODSEK ZA UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Rukovodilac Odseka je ŠEF Odseka ŽUŽANA JOSIMOVIĆ diplomirani pravnik,
Kontakt: 023/772-321 lokal 109
e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odsek za upravu i zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na:
- unapređenje organizacije rada i modernizaciju opštinske uprave, primenu propisa o opštem upravnom postupku, prekršajnom postupku i kancelarijskom poslovanju, organizaciju rada uslužnog centra i pisarnice, overu potpisa, rukopisa i prepisa, vođenje opšteg biračkog spiska, sprovođenje lokalnih izbora, obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Republičke izborne komisije u postupku održavanja izbora, sprovođenje postupaka opštinskog i republičkog referenduma, vođenje matične knjige, knjige državljana, poslove ličnih stanja građana, izvršavanje upravnih akata pravnih lica kada nisu zakonom ovlašćeni da ih sami izvršavaju, nadzor nad radom mesnih kancelarija, vođenje personalne evidencije i vršenje stručnih poslova u vezi sa radnim odnosima, izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama, poslovi informatike i automatske obrade podataka kao i održavanje informacionog sistema, korišćenje, obezbeđenje i tekuće investiciono održavanje poslovnih zgrada, poslovi bezbednosti i zaštite na radu u skladu sa zakonom, poslovi na umnožavanju materijala, poslovi dostavljanja pismena, poslovi prijema i prebacivanja telefonskih veza, organizovanje ishrane za zaposlene i održavanje čistoće poslovnih zgrada.


ODSEK ZA FINANSIJE I PRIVREDU

Rukovodilac Odseka je Pomoćnik načelnika za finansije ZORA STANISAVLjEV, diplomirani ekonomista poslovno – pravnog smera
Kontakt: 023/771-171
e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odsek za budžet, trezor i finansije vrši poslove koji se odnose na:

 • izradu Uputstva za sve korisnike u skladu sa Memorandumom ministra za finansije, sprovođenje postupka javne rasprave o budžetu, izradu nacrta Odluke o budžetu, odobravanje tromesečno aproprijacije za budžetske korisnike i obaveštavanje istih o odobrenim aproprijacijama, izradu izveštaja o izvršenju budžeta za potrebe predsednika opštine i Skupštinu, vršenje poslova javnih nabavki u skladu sa važećim propisima, izradu rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve, vršenje finansijsko-materijalnih i knjigovodstvenih poslova budžeta, fondova i računa posebnih namena, praćenje ostvarivanja javnih prihoda i realizaciju rashoda, praćenje kreditnog zaduženja budžeta opštine,
 • vođenje glavne knjige trezora, vršenje plaćanja iz trezora, izradu Uputstva korisnicama čija se plaćanja vrše sa konsolidovanog računa trezora, upravljanje gotovinom, izradu završnog računa KRT-a,
 • izradu i predlaganje finansijskog plana Opštinske uprave, predlaganje rasporeda sredstava po finansijskom planu, predlaganje i preusmeravanja aproprijacija, vršenje poslova nabavki u skladu sa važećim propisima o javnim nabavkama, vođenje evidencije pokretne i nepokretne imovine, vršenje finansijsko-materijalnih i knjigovodstvenih poslova za organe opštine, vršenje blagajničkih poslova, izrada i predlaganje završnog računa i finansijskog plana Opštinske uprave, prati i vrši kontrolu plana, ostvarenja plana, cena, zarada i javnog zaduženja u javnim službama u skladu sa zakonom,
 • kontrolu budžeta u postupku izrade – usklađenost sa zakonom i podzakonskim aktima (uputstvima, memorandumom i sl.)
 • utvrđivanje, razrez, kontrolu i naplatu lokalnih izvornih prihoda
 • poslove lokalne poreske administracije u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi i odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za izvorne lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika,
 • zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zanatstva, turizma, ugostiteljstva i drugim privrednim oblastima od interesa za opštinu, kao i druge poslove u oblasti privrede koji su u nadležnosti opštine, poslove oko izrade osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i staranje o njihovom sprovođenju, stručne poslove oko izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, administrativne poslove u vezi registracije poljoprivrednih gazdistava, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj nameni, sarađuje sa nadležnim ministarstvom, nadležnim inspekcijama i Kancelarijom za LER, donosi akta o visini naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta, koordinira radom poljočuvarske službe.


ODSEK ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Rukovodilac Odseka za Urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine DRAGAN RAUŠKI,dipl. inž.građ.
Telefon: (023) 772-320, lok 106
Faks: (023) 772-500
Radno vreme 7-15 h
Adresa : Žarka Zrenjanina broj 8, Novi Bečej
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na:

 • pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova, pribavljanje mišljenja od nadležnog ministarstva o usaglašenosti generalnih urbanističkih planova sa propisima o planiranju, davanje mišljenja na nacrte prostornih i urbanističkih planova iz nadležnosti Republike i opštine, sprovođenje urbanističkih planova, davanje obaveštenja o nameni građevinske parcele, izdavanje akta o uslovima za uređenje lokacija, davanje potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa planskim aktima, uređenje javnih površina putem odgovarajućih planskih dokumenata,
 • uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti, staranje o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delanosti, praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, javne rasvete, saobraćaja, i dr u skladu sa zakonom), praćenje donošenja programa i planova komunalnih preduzeća na teritoriji opštine i njihove realizacije, vršenje nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti opštine, praćenja cena stambeno-komunalnih usluga, stambenu izgradnju i vršenje poslova državne uprave u stambenoj oblasti, a koje su poverene Opštinskoj upravi,
 • izdavanje odobrenja za građenje, obezbeđivanje tehničkog pregleda i izdavanje upotrebne dozvole, inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije, organizovanje i preduzimanje mera za sprečavanje bespravne gradnje i obavljanje drugih poslova u ovoj oblasti, a u skladu sa zakonom, Statutom opštine i drugim propisima,
 • preduzimanje mera zaštite u planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zemljišta, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta, prirodnih dobara, od buke, jonizirajućeg zračenja, od otpadnih i opasnih materija, držanje i zaštitu životinja, izdavanje vodoprivrednih saglasnosti za izgradnju seoskih vodovoda, izgradnju i zatrpavanje bušenih i reni bunara i drugih bušotina u opštini, inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti i obavlja i druge poslove državne uprave u oblasti zaštite i unapređenje životne sredine koji su povereni Opštinskoj upravi,
 • zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti u državnoj svojini na kojoj opština ima pravo korišćenja i druge poslove državne uprave u oblasti imovinsko-pravnih poslova koji su povereni Opštinskoj upravi.


ODSEK ZA JAVNE SLUŽBE

Odsek za javne službe vrši poslove koji se odnose na:
- zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, informisanja, i ostvarivanja nadzora nad zakonitošću rada ustanova i preduzeća u nabrojanim oblastima, prosvetnu inspekciju, boračko-invalidsku zaštitu, evidentiranje i zbrinjavanje izbeglica na teritoriji opštine i poslove odbrane.Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© OU Novi Bečej 2013. Sva prava zadržana.