Имовинско правно

Имовинско правно

ОБАВЕШТЕЊЕ

Председнику Скупштине зграде, кућног савета, станарима зграда

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда дана 31.12.2016. године, постојеће стамбене зграде постају стамбене заједнице које су у обавези да се упишу у регистар стамбених заједница који води општинска управа Нови Бечеј.

Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

Обавезни органи стамбене заједнице су: скупштина и управник.

Стамбена заједница има статус правног лица, који стиче тренутком када најмање два лица постану власници два посебна дела – стана, пословног простора.

У року од 60 дана од дана стицања својства правног лица стамбена заједница је обавезна да одржи прву седницу скупштине на којој бира управника. Седницу сазива лице које је до доношења овог закона вршило дужност председника скупштине станара односно савета зграде, а у случају да такво лице не постоји, седницу сазива било који власник посебног дела зграде.

Управник стамбене заједнице или лице лице које она овласти подноси пријаву за упис стамбене заједнице, упис или промену управника у року од 15 дана од дана одржавања седнице скупштине, односно настанка промене, који се региструје и објављује у регистру стамбених заједница.

Управника стамбене заједнице бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене заједнице на период од 4 године, који може бити поново биран.

Одлуком стамбене заједнице, послови управљања стамбеном заједницом могу бити поверени и професионалном управнику закључењем уговора између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, којим се уређују међусобна права и обавезе у складу са законом и утврђује накнада за послове професионалног управљања.

У случају да стамбена заједница не именује управника на један од напред описаних начина градска управа уводи принудну управу и именује професионалног управника, који обавља све послове управљања стамбеномзаједницом до момента именовања управника од стране стамбене заједнице.

Потребна документација за регистрацију стамбених заједница се може преузети на сајту општине Нови Бечеј, као и у канцеларији број 33. За све информације можете се обратити регистратору стамбених заједница на број телефона 023/772-320 локал 115.


Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Нови Бечеј (.доц)

Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника (.доц)

Обавештење о упису у регистар стамбених заједница (.пдф)

Пријава - потребна документација (.доц)

Образац пријаве за регистрацију - ДОДАТАК (.доц)

Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице (.доц)

Образац пријаве за ажурирање Података - ДОДАТАК (.доц)

Образац за регистрацију стамбене заједнице (.доц)

Републички геодетски завод - Јединствена евиденција стамбених заједница
                                              

        Република Србије,
Аутономна покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…