PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE EKO NAKNADE Opštine Novi Bečej

 

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA Ime i prezime: MARIJA MIRKOV
Radno mesto: POSLOVI KONTROLE PORESKE NAPLATE ZA FIZIČKA LICA
Telefon: 023/772-320, lokal 118
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
KAD, GDE RADNO VREME: 7 - 15 časova
ADRESA: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej
BROJ KANCELARIJE: 13 (mala zgrada)
ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odeljenje za lokalnu poresku administraciju

PRAVNI OSNOV 

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i ); Zakon o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 - usklađeni din. izn. i 6/2021 - usklađeni din. izn.); Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn., 61/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 3/2018 - ispr., 50/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn. i 144/2020); Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - usklađeni din. izn., 125/2014 - usklađeni din. izn., 95/2015 - usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 - usklađeni din. izn., 104/2016 - dr. zakon, 96/2017 - usklađeni din. izn., 89/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - usklađeni din. izn. i 126/2020 - usklađeni din. izn.); Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn. i 15/2021 - dop. usklađenih din. izn.); Zakon o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020); Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje)

OPIS USLUGA

Elektronsko podnošenje prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EКO taksa) počeće od 18. jula putem Portala Lokalne poreske administracije (LPA) lpa.gov.rs.

Iz LPA obaveštavaju obveznike naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine – preduzetnike i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

U Obrascu 1 potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (podatako periodu nije sastavni deo obrasca); unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine; u polje “jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost” unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Iz LPA obaveštavaju i poreske obveznike da je u toku podela rešenja za porez na imovinu za 2021. godinu, putem pošte, kao i elektronskom dostavom putem e-Uprave.

ROK ZA REŠAVANJE U toku poreske godine za tekuću godinu

NAPOMENA 

Zaposleni je dužan da, po prijemu predmeta u nadležnu organizacionu jedinicu, pregleda predmet i obavesti stranku o eventualnim nedostacima, potrebi za dopunom i roku u kome dopunu treba izvršiti. Po pravilu, dozvoljava se samo jedna dopuna podneska. 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Prijava 


 FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…