PRIJAVA KOMUNALNOJ INSPEKCIJI Opštine Novi Bečej

 

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA

Ime i prezime: ĐORĐE VUJACKOV
Rаdno mesto: KOMUNALNI INSPEKTOR
Telefon: 023/772-320 lokаl 119
E-mаil: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ime i prezime: SAVA PEJIN
Rаdno mesto: KOMUNALNI REFERNT
Telefon: 023/772-320 lokal 119
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OPIS POSLA

  KOMUNALNI INSPEKTOR:  

 • Vodi manje složene prvostepene upravne postupke i izrađuje prvostepene upravne akte;
 • razmatra navode žalbe, odlučuje po žalbi u granicama ovlašćenja prvostepenog organa, odnosno priprema odgovore po žalbama za potrebe  drugostepenog postupka;
 • pruža stručnu podršku obavljanju poslova iz delokruga rada komunalne inspekcije koristeći posebna znanja i veštine;
 • prikuplja materijal za izradu odluke o stručnim pitanjima;
 • prikuplja podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata;
 • prikuplja podatke neophodne za istraživanje promena i pojava u odgovarajućoj oblasti;
 • prati propise iz odgovarajuće oblasti;
 • vodi propisane evidencije i izrađuje propisane izveštaje;
 • podnosi krivične prijave, prijave za privredni prestup i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka;
 • izdaje prekršajne naloge; sprovodi postupak iseljenja i preseljenja lica po pravnosnažnosti rešenja o iseljenju i preseljenju;
 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju;
 • vrši nadzor nad sprovođenjem zakona o trgovini u delu nadzora koji se odnosi na trgovinu ličnim nuđenjem;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

  KOMUNALNI REFERNT:  
 • Vrši prijem, kontrolu ispravnosti i inicijalnu obradu dokumentacije iz delokruga rada komunalne inspekcije;
 • vodi propisane evidencije i priprema i obrađuje podatke neophodne za vođenje centralnih evidencija;
 • priprema propisane izveštaje iz oblasti delokruga rada;
 • obavlja stručne administrativno-tehničke poslove iz oblasti delokruga rada;
 • priprema i izdaje sve vrste izveštaja radi ostvarivanja prava zainteresovanih strana;
 • pruža stručnu tehničko-administrativnu pomoć službenicima i strankama;
 • odlaže, čuva i arhivira neophodnu dokumentaciju;
 • stara se o održavanju komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
 • vrši kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti opštine;
 • stara se o zaštiti životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu;
 • pruža podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u opštini, očuvanje opštinskih   dobara i  izvršavanje drugih zadataka iz  nadležnosti opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.
 KAD, GDE RADNO VREME: 7 - 15 čаsovа
ADRESA:
Žаrkа Zrenjаninа 8, 23272 Novi Bečej
BROJ KANCELARIJE:
6 (mаlа zgrаdа)
ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE Odeljenje za inspekcijske službe

PRAVNI OSNOV

Zаkon o opštem uprаvnom postupku ( „Službeni glаsnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje); Zаkon o komunаlnim delаtnostimа („Službeni glаsnik RS“, broj 88/2011, 104/2016 i 95/2018); Zаkon o oglаšаvаnju („Službeni glаsnik RS“, broj 6/2016 i 52/2019-drugi zаkon); Zаkon o prekršаjimа ("Sužbeni glаsnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odlukа US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon)

SKUPŠTINSKE ODLUKE

Odluka o komunalnoj inspekciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o izgradnji, održavanju i zaštiti komunalnih objekata ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017); Odluka o kanalizaciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 32/2019); Odluka o taksi stajalištima u opštini Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o držanju i kretanju domaćih životinja u opštini Novi Bečej(prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objekata na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o održavanju pijaca i pružanju usluga na njima("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017); Odluka o sahranjivanju i grobaljima ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017); Odlika o snabdevanju vodom za piće (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o korišćenju površina javne namene (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o lokalnim administrativnim taksama ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 11/2017); Odluka o korišćenju delova obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017).

KONTROLNE LISTE   Javna rasveta
  Auto taksi 2017
  Održavanje čistoće
  Auto taksi prevoz putnika
  Izgradnja i održavanje komunalnih objekata
  Kanalizacija
  Korišćenje površina javne namene
  Auto taksi stajališta
  Javna parkirališta
  Javni prevoz putnika
  Radno vreme
  Održavanje pijaca 
  Držanje i kretanje domaćih životinja 
  Održavanje i uređivanje groblja i sahranjivanje  
  Snabdevanje vodom za piće 
PLAN RADA ZA 2021. GODINU   Plаn rаdа zа 2021. godinu
PLAN RADA ZA 2020. GODINU   Plаn rаdа zа 2020. godinu
PLAN RADA ZA 2019. GODINU   Plаn rаdа zа 2019. godinu
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU   Izveštaj o radu za 2020. godinu
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU   Izveštaj o radu za 2019. godinu

 

Preventivno delovanje inspekcije

Na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru, radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, inspekcija je dužna da preventivno deluje. Prilikom preventivnog delovanja inspekcije, pored usmenih ukazivanja na radnje i aktivnosti koje bi nadzirani subjekti trebalo da usklade sa zakonima i podzakonskim aktima, inspekcija postupajući u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, izdaje i pisane preporuke nadziranim subjektima, odnosno akte o primeni propisa.

Preporuke se izdaju nadziranim subjektima kod kojih su uočene nepravilnosti. Subjektima se na taj način ukaziuje koje nepravilnosti u svom poslovanju ili postupanju treba da isprave i usklade sa zakonom i odlukama i u kom roku to mogu da urade, kao i koje su posledice ako to ne učine.


Sankcije

Nadzirani subjekti koji i pored pismenih i usmenih ukazivanja inspekcije ne usklade svoje poslovanje i postupanje sa zakonima i podzakonskim aktima i nastave da se ponašaju u suprotnosti sa odlukama podležu sankcijama, odnosno inspekcija takvim subjektima izdaje prekršajne naloge, koji sadrže i novčanu kaznu, koju je nadzirani subjekat dužan da plati. Pored navedenog komunalna inspekcija može pokrenuti postupak za prinudno izvršenje rešenja i prinudno izvršenje rešenja o trošku nadziranog subjekta.

Građani u velikoj meri poštuju zakone i opštinske odluke i postupaju u skladu sa preporukama u praksi u preko 90% slučajeva građani, fizičksa i pravna lica postupe po preporukama komunalne inspekcije i svoje ponašanje i postupanje usklade sa zakonima i podzakonskim aktima i prema njima se ne primenjuju sankcije, odnosno kaznene mere.


Stručna savetodavna pomoć

Komunalna inspekcija pruža i stručnu, savetodavnu pomoć licima koja su se obraćaju inspekciji lično ili putem telefona interneta i na druge načine.

Kako je komunalna inspekcija nadležna za kontrolu sprovođenja velikog broja zakona i opštinskih odluka koje pokrivaju veliki deo svera života, građani se za pomoć najčešće obraćaju upravo komunalnoj inspekciji. Ukoliko se radi o problemima koji su iz nadležnosti komunalne inspekcije komunalna inspekcija dalje postupa po službenoj dužnosti i rešava pomenute probleme. Ukoliko se radi o problemima koji nisu u nadležnosti komunalne inspekcije inspekcija građane upućuje na nadležne službe ili prosleđuje predmete nadležnim službama na postupanje.

Radi ujednačavanja prakse inspekcijskog nadzora svi članovi inspekcije međusobno svakodnevno razmenjuju iskustva i znanja. Što dovodi do toga da se inspekcija podjednako odnosili i postupa prema svim nadziranim subjektima u sličnim situacijama.

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.


        Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…