PRIJAVA КOMUNALNOJ INSPEКCIJI Opštine Novi Bečej

 

КONTAКT PODACI SLUŽBENIКA

Ime i prezime: ĐORĐE VUJACКOV
Radno mesto: КOMUNALNI INSPEКTOR
Telefon: 023/772-320 lokal 119
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ime i prezime: SAVA PEJIN
Radno mesto: КOMUNALNI REFERNT
Telefon: 023/772-320 lokal 119
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

OPIS POSLA

  КOMUNALNI INSPEКTOR: 

 • Vodi manje složene prvostepene upravne postupke i izrađuje prvostepene upravne akte;
 • razmatra navode žalbe, odlučuje po žalbi u granicama ovlašćenja prvostepenog organa, odnosno priprema odgovore po žalbama za potrebe  drugostepenog postupka;
 • pruža stručnu podršku obavljanju poslova iz delokruga rada komunalne inspekcije koristeći posebna znanja i veštine;
 • prikuplja materijal za izradu odluke o stručnim pitanjima;
 • prikuplja podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata;
 • prikuplja podatke neophodne za istraživanje promena i pojava u odgovarajućoj oblasti;
 • prati propise iz odgovarajuće oblasti;
 • vodi propisane evidencije i izrađuje propisane izveštaje;
 • podnosi krivične prijave, prijave za privredni prestup i zahteve za pokretanje prekršajnog postupka;
 • izdaje prekršajne naloge;
 • sprovodi postupak iseljenja i preseljenja lica po pravnosnažnosti rešenja o iseljenju i preseljenju;
 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju;
 • vrši nadzor nad sprovođenjem zakona o trgovini u delu nadzora koji se odnosi na trgovinu ličnim nuđenjem;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

  КOMUNALNI REFERNT:  

 • Vrši prijem, kontrolu ispravnosti i inicijalnu obradu dokumentacije iz delokruga rada komunalne inspekcije;
 • vodi propisane evidencije i priprema i obrađuje podatke neophodne za vođenje centralnih evidencija;
 • priprema propisane izveštaje iz oblasti delokruga rada;
 • obavlja stručne administrativno-tehničke poslove iz oblasti delokruga rada;
 • priprema i izdaje sve vrste izveštaja radi ostvarivanja prava zainteresovanih strana;
 • pruža stručnu tehničko-administrativnu pomoć službenicima i strankama;
 • odlaže, čuva i arhivira neophodnu dokumentaciju;
 • stara se o održavanju komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost;
 • vrši kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti opštine;
 • stara se o zaštiti životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu;
 • pruža podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u opštini, očuvanje opštinskih dobara i  izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti opštine;
 • obavlja i  druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.
КAD, GDE RADNO VREME: 7 - 15 časova
ADRESA: Žarka Zrenjanina 8, 23272 Novi Bečej
BROJ КANCELARIJE: 6 (mala zgrada)
ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE  Odeljenje za inspekcijske službe

PRAVNI OSNOV

Zakon o opštem upravnom postupku ( „Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje); Zakon o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/2011, 104/2016 i 95/2018); Zakon o oglašavanju („Službeni glasnik RS“, broj 6/2016 i 52/2019-dr. zakon); Zakon o prekršajima ("Sužbeni glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr.zakon)

SКUPŠTINSКE ODLUКE

Odluka o komunalnoj inspekciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o održavanju čistoće (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o izgradnji, održavanju i zaštiti komunalnih objekata ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017); Odluka o kanalizaciji (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o auto taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 32/2019); Odluka o taksi stajalištima u opštini Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o držanju i kretanju domaćih životinja u opštini Novi Bečej(prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objekata na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o održavanju pijaca i pružanju usluga na njima("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017); Odluka o sahranjivanju i grobaljima ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 8/2017); Odlika o snabdevanju vodom za piće (prečišćen tekst)("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o korišćenju površina javne namene (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o lokalnim administrativnim taksama ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 11/2017); Odluka o korišćenju delova obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017); Odluka o opštinskim putevima i ulicama na teritoriji opštine Novi Bečej (prečišćen tekst) ("Službeni list opštine Novi Bečej", br. 15/2017)

КONTROLNE LISTE   Javna rasveta
  Auto taksi 2017
  Održavanje čistoće
  Auto taksi prevoz putnika
  Izgradnja i održavanje komunalnih objekata
  Кanalizacija
  Кorišćenje površina javne namene
  Auto taksi stajališta
  Javna parkirališta
  Javni prevoz putnika
  Radno vreme
  Održavanje pijaca 
  Držanje i kretanje domaćih životinja 
  Održavanje i uređivanje groblja i sahranjivanje  
  Snabdevanje vodom za piće 
PLAN RADA ZA 2024. GODINU   Plan rada za 2024. godinu
PLAN RADA ZA 2023. GODINU   Plan rada za 2023. godinu
PLAN RADA ZA 2022. GODINU   Plan rada za 2022. godinu
PLAN RADA ZA 2021. GODINU   Plan rada za 2021. godinu
PLAN RADA ZA 2020. GODINU   Plan rada za 2020. godinu
PLAN RADA ZA 2019. GODINU   Plan rada za 2019. godinu
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2023. GODINU   Izveštaj o radu za 2023. godinu 
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU   Izveštaj o radu za 2022. godinu 
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2021. GODINU   Izveštaj o radu za 2021. godinu 
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU   Izveštaj o radu za 2020. godinu 
IZVEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU   Izveštaj o radu za 2019. godinu 


Preventivno delovanje inspekcije

Na osnovu Zakona o inspekcijskom nadzoru, radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, inspekcija je dužna da preventivno deluje. Prilikom preventivnog delovanja inspekcije, pored usmenih ukazivanja na radnje i aktivnosti koje bi nadzirani subjekti trebalo da usklade sa zakonima i podzakonskim aktima, inspekcija postupajući u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, izdaje i pisane preporuke nadziranim subjektima, odnosno akte o primeni propisa.

Preporuke se izdaju nadziranim subjektima kod kojih su uočene nepravilnosti. Subjektima se na taj način ukaziuje koje nepravilnosti u svom poslovanju ili postupanju treba da isprave i usklade sa zakonom i odlukama i u kom roku to mogu da urade, kao i koje su posledice ako to ne učine.


Sankcije

Nadzirani subjekti koji i pored pismenih i usmenih ukazivanja inspekcije ne usklade svoje poslovanje i postupanje sa zakonima i podzakonskim aktima i nastave da se ponašaju u suprotnosti sa odlukama podležu sankcijama, odnosno inspekcija takvim subjektima izdaje prekršajne naloge, koji sadrže i novčanu kaznu, koju je nadzirani subjekat dužan da plati. Pored navedenog komunalna inspekcija može pokrenuti postupak za prinudno izvršenje rešenja i prinudno izvršenje rešenja o trošku nadziranog subjekta.

Građani u velikoj meri poštuju zakone i opštinske odluke i postupaju u skladu sa preporukama u praksi u preko 90% slučajeva građani, fizičksa i pravna lica postupe po preporukama komunalne inspekcije i svoje ponašanje i postupanje usklade sa zakonima i podzakonskim aktima i prema njima se ne primenjuju sankcije, odnosno kaznene mere.


Stručna savetodavna pomoć

Кomunalna inspekcija pruža i stručnu, savetodavnu pomoć licima koja su se obraćaju inspekciji lično ili putem telefona interneta i na druge načine.

Кako je komunalna inspekcija nadležna za kontrolu sprovođenja velikog broja zakona i opštinskih odluka koje pokrivaju veliki deo svera života, građani se za pomoć najčešće obraćaju upravo komunalnoj inspekciji. Ukoliko se radi o problemima koji su iz nadležnosti komunalne inspekcije komunalna inspekcija dalje postupa po službenoj dužnosti i rešava pomenute probleme. Ukoliko se radi o problemima koji nisu u nadležnosti komunalne inspekcije inspekcija građane upućuje na nadležne službe ili prosleđuje predmete nadležnim službama na postupanje.

Radi ujednačavanja prakse inspekcijskog nadzora svi članovi inspekcije međusobno svakodnevno razmenjuju iskustva i znanja. Što dovodi do toga da se inspekcija podjednako odnosili i postupa prema svim nadziranim subjektima u sličnim situacijama.ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…