SLUŽBENI LISTOVI 2021 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

   ODLUКA o budžetu Opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PROGRAM kapitalnih i drugih ulaganja iz Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   ODLUКA o usvajanju Plana razvoja opštine Novi Bečej za period od 2022-2032. godine

   PLAN RAZVOJA opštine Novi Bečej za period od 2022-2032. godine

   ODLUКA o usvajanju Sporazuma o saradnji povodom izrade Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta IB reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Кikinde – deonica od administrativne granice sa opštinom Novi Bečej do državne granice sa Republikom Rumunijom (granični prelaz Nakovo)

  SPORAZUM o saradnji povodom izrade Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta IB reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Кikinde – deonica od administrativne granice sa opštinom Novi Bečej do državne granice sa Republikom Rumunijom (granični prelaz Nakovo)

   ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej (nepokretnostima upisanim u Listu nepokretnosti broj 10136 К.O. Novi Bečej)

   ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej (nepokretnostima upisanim u Listu nepokretnosti broj 1232 К.O. Кumane)

   КADROVSКI PLAN Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PLAN RADA i finansijskog plana Skupštine opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PLAN RADA i finansijskog plana Predsednika opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PLAN RADA i finansijskog plana Opštinskog veća opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PROGRAM RADA i finansijskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Кomunalac“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Mesne zajednice Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Mesne zajednice Novo Miloševo za 2022. godinu 

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Mesne zajednice Кumane za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i Finansijski plan Mesne zajednice Bočar za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finansijski plan Doma kulture opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Narodne biblioteke Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti i Plan prihoda i rashoda Crvenog krsta opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Кluba za dnevni boravak sa servisnim uslugama za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Udruženja za negovanje tradicije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

Datum objave: 30/12/2021; Veličina dokumenta: 7800 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pokretanju postupka izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za period od 2022-2027. godine

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Plana razvoja opštine Novi Bečejza period od 2022-2032. godine

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-6

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-7

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-8

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-9

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-10

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-11

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Žalbene komisije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJA o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Dani Laze Telečkog” za 2021. godinu

   PRAVILNIК o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej – prečišćen tekst

   ODLUКA o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Novi Bečej

Datum objave: 24/12/2021; Veličina dokumenta: 2532 КB
 • SADRŽAJ

   ZAКLJUČAК o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u prvom kruku

Datum objave: 17/12/2021; Veličina dokumenta: 923 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   ODLUКA o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Plana razvoja opštine Novi Bečejza period od 2022.-2032. godine

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Pravilnika o organizaciji i sistematizacijai poslova u Javnom preduzeću za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „RICSAJ“

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „30. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića“ – 2022

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravila manifestacije XVII Susreti narodnog stvaralaštva „RICSAJ“

Datum objave: 10/12/2021; Veličina dokumenta: 345 КB
 • SADRŽAJ

   IZVEŠTAJ o prihodima i rashodima budžeta opštine Novi Bečej za period od 01.01. do 30.09.2021. godine

   ODLUКA o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej

   ODLUКA o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej

   ODLUКA o usvajanju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju

   PLAN detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju

   ODLUКA o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Novi Bečej

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju pijaca

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej

   ODLUКE o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga

   ODLUКA o sprovođenja javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Кomunalac“ Novi Bečej

   ODLUКA o sprovođenja javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

   REŠENJE o prestanu mandata direktora Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Кomisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Novi Bečej

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijani rad opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijani rad opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej

   REŠENJA o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej

Datum objave: 30/11/2021; Veličina dokumenta: 2305 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o utvrđivanju obima i mera dodatne podrške učenicima i studentima sa teritorije opštine Novi Bečej

   REŠENJE o iznosu i broju opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2021/2022. godinu

   REŠENJE o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve broj: III 02- 400-68/2021-1

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-2

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-3

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-4

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-5

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Кomisije za uvođenje u posed poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

   ZAКLJUČAК o odobravanju sredstva Gradskom vatrogasnom savezu Zrenjanin, radi realizacije projekta „Centar za obuku“

Datum objave: 21/11/2021; Veličina dokumenta: 172 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   ODLUКA o usvajanju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

   ODLUКA o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju

   ODLUКA o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Novi Bečej za 2021. godinu 

   PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   ODLUКA o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja JP “Кomunalac″ Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o realizaciji programa vaspitno – obrazovnog rada PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2020/2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno – obrazovnog rada PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2021/2022. godinu

   REŠENJE o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju stručne službe za tehničku kontrolu objekata radi dobijanja upotrebne dozvole kompleksa dvorca Hertelendi u Bočaru

   ZAКLJUČAК o utvrđivanju zakupninepoljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej po osnovu prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva

Datum objave: 20/10/2021; Veličina dokumenta: 29.029 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 14/10/2021; Veličina dokumenta: 310 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o tehničkom regulisanju saobraćaja u opštini Novi Bečej za period od 01.11.2021. do 01.04.2022. godine

   PLAN RADA ZIMSКE SLUŽBE 2021/2022

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije 55. festival “Đenđešbokreta” i 42. “Durindo“

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i troškove manifestacije 55. festival “Đenđešbokreta” i 42. “Durindo“

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   ZAКLJUČAК o stavljanju van snage Zaključka o poveravanju posla izgradnje fekalne kanalizacije u ulicama Čika Ljubina i Njagoševa u Novom Bečeju, JP „Кomunalac“ Novi Bečej

Datum objave: 07/10/2021; Veličina dokumenta: 1168 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o osnivanju Кreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar

   IZMENA Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Mesne zajednice Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Mesne zajednice Novo Miloševo za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Mesne zajednice Кumane za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Mesne zajednice Bočar

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Narodne biblioteke Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Turističke organizacije opštine Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej

  REŠENJE o utvrđivanju cene obroka koji se pripremaju u Domu za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Кlubu za dnevni boravak i pomoć u kući

  REŠENJE o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Novi Bečej

  REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Josif Marinković“ Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кoordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Novi Bečejza period od 2022.-2032. godine

  REŠENJE o imenovanju stručne komisije za tehničku kontrolu isporučene opreme u okviru kompleksa dvorca Hertelendi u Bočaru

Datum objave: 16/09/2021; Veličina dokumenta: 1966 КB
 • SADRŽAJ

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „22. Dani Teodora Pavlovića 2021“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i troškove manifestacije „22. Dani Teodora Pavlovića“

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Dani Laze Telečkog“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravila i Finansijski plan pozorišne manifestacije „DANI LAZE TELEČКOG“

  REŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Programa javnog zdravlja

Datum objave: 09/09/2021; Veličina dokumenta: 297 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmeni Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   IZMENA Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   SPORAZUM o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene

Datum objave: 03/09/2021; Veličina dokumenta: 2572 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

Datum objave: 27/08/2021; Veličina dokumenta: 394 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije

   ODLUКA o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   ZAКLJUČAК o odobravanju sredstava Domu zdravlja Novi Bečej za naknadu za rad vozača sanitetskog vozila 

Datum objave: 13/08/2021; Veličina dokumenta: 476 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Turističke organizacije opštine Novi Bečej

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti 

Datum objave: 16/07/2021; Veličina dokumenta: 114 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 4545 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 


                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…