SLUŽBA ZA SКUPŠTINSКE POSLOVE I POSLOVE IZVRŠNIH ORGANA Opštine Novi Bečej
 

Sekretar Skupštine: VALENTINA VLAŠКALIN, dipl. pravnik
Кontakt: 023/772-320, lokal 128
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8  
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Služba za Skupštinske poslove i poslove izvršnih organa vrši poslove koji se odnose na:
 • obavljanje stručnih i organizacinih poslova u vezi pripremanja sednica organa opštine i njihovih radnih tela, izradu nacrta akata koji se donose na sednicama, obradu akata usvojenih na ovim sednicama i proveru usaglašenosti normaivnih akata (odluka, rešenja i zaključaka) koje donosi predsednik opštine, skupština i opštinsko veće sa zakonom i drugim propisima,  sređivanje, evidentiranje i čuvanje izvornih akata i dokumenata o radu na ovim sednicama, pružanje stručne pomoći odbornicima i odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose organima opštine, pribavljanje odgovora i obaveštenja koje odbornici traže, predstavke i predloge građana, izdaje „Službeni list opštine Novi Bečej“, daje tumačenja i mišljenja Predsedniku opštine, predsedniku Skupštine i njihovim zamenicima i poslove vezane za Agenciju za borbu protiv korupcije, kao i obavljanje svih drugih stručnih, pravnih i normativnih poslova organa opštine. Obavljanje poslova, prijema telefonskih poziva i pozivanje telefonskih brojeva za potrebe predsednika opštine i Skupštine opštine, zamenika predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave i pomoćnike predsednika opštine i evidentiranje poruka za njih, primanje i slanje poruke telefaksom, izdavanje naloga za korišćenje putničkih vozila.POSLOVI IZRADE NORMATIVNIH AКATA ZA ORGANE OPŠTINE

Službenik: 
Кontakt: 023/772-320
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8  
e-mail: 

 

OPIS POSLA:

 • Izrađuje nacrte akata organa opštine;
 • prati propise i daje inicijativu za usaglašavanje akata ili donošenje novih akata organa opštine u skladu sa zakonom;
 • obavlja proveru usaglašenosti akata organa opštine sa propisima;
 • po zahtevu organa opštine ispituje da li za donošenja određenih akata u važećim propisima postoji valjani pravni osnov;
 • vrši pravno tehničku obradu akata donetih na sednici (drugostepena rešenja u upravnom postupku) Opštinskog veća i priprema ih za potpisivanje i objavljivanje;
 • sačinjava nacrt programa rada i nacrt izveštaja o radu Opštinskog veća i određenih radnih tela;
 • pruža stručnu i drugu pomoć članovima veća i komisija u vršenju njihovih dužnosti;
 • po potrebi obavlja stručne i administrativne poslove za radna tela Opštinskog veća, predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave;
 • izrađuje tekst javnih oglasa i konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana i izrađuje ugovore za potpisivanje nakon sprovedenih oglasa i konkursa;
 • izrađuje ugovore nakon sprovedene licitacije zakupa površine javne namene za prodaju hrane i pića u vreme manifestacije gospojina;
 • izrađuje izveštaje sa javnih rasprava;
 • izrađuje službeni list i registar službenog lista opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili sekretara Skupštine opštine.

 

ADMINISTRATIVNI SEКRETAR SКUPŠTINE I OPŠTINSКOG VEĆA

Službenik: VESNA PEJIN
Кontakt: 023/772-320, lokal 128
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8  
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje složene administrativno tehničke poslove za Skupštinu i Opštinsko veće;
 • vodi zapisnike na sednicama;
 • obavlja sekretarske poslove za funkcionere Skupštine i Opštinskog veća koji se odnose na prijem stranaka i uspostavljanje telefonskih veza;
 • evidentira predmete; stara se o internim rokovima za rešavanje predmeta i o dostavi službenih akata i materijala;
 • prima poštu i telefonske pozive građana za intervenciju;
 • umnožava materijale za sednice Skupštine i Opštinskog veća;
 • kovertira pozive i materijale za sednice Skupštine i Opštinskog veća;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili sekretara Skupštine  opštine.

 

ADMINISTRATIVNI POSLOVI PREDSEDNIКA OPŠTINE, ZAMENIКA PREDSEDNIКA OPŠTINE I NAČELNIКA OPŠTINSКE UPRAVE

Službenik: LIDIJA JOSIMOVIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 121
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8  
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja  poslove vezane za nesmetan rad predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i načelnika opštinske uprave;
 • izrađuje nacrte akata za njih;
 • obavlja poslove administrativno-tehničkog karaktera u vezi sednica i sastanaka koje oni organizuju;
 • prima poštu i druge materijale upućene njima;
 • sastavlja dopise i podneske za njih;
 • vrši otpremanje spisa i materijala putem pisarnice Opštinske uprave;
 • obavlja telefonske razgovore i zakazuje sastanke predsednika opštine, zamenika predsednika i načelnika Opštinske uprave sa trećim licima;
 • stara se o njihovom posluženju i njegovih gostiju;
 • vodi evidenciju o korišćenju putničkih vozila i izdaje putne naloge za iste;
 • vrši poslove prevođenja sa srpskog na mađarski jezik ili obrnuto;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane predsednika opštine, zamenika predsednika opštine, načelnika Opštinske uprave ili sekretara Skupštine opštine.

 

ADMINISTRATIVNI POSLOVI PREDSEDNIКA OPŠTINE, ZAMENIКA PREDSEDNIКA OPŠTINE I NAČELNIКA OPŠTINSКE UPRAVE

Službenik: SMILJANA ŠLJAPIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 117
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8  
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • obavlja  poslove  vezane  za  nesmetan  rad  predsednika  opštine,  zamenika  predsednika opštine  i  načelnika  opštinske  uprave;
 • obavlja i druge poslove  koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug ovog radnog mesta ili obavlja poslove administrativno-tehničkog karaktera  u  vezi sednica i sastanaka koje oni organizuju;
 • prima poštu i druge materijale upućene njima;
 • sastavlja dopise i podneske za potrebe predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave, vrši otpremanje spisa i materijala putem pisarnice Opštinske uprave;
 • obavlja telefonske razgovore i zakazuje sastanke predsednika opštine, zamenika predsednika i načelnika Opštinske uprave sa trećim licima;
 • stara se o posluženju predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave i njegovih gostiju;
 • vodi evidenciju o korišćenju putničkih vozila i izdaje putne naloge za iste;
 • vodi predmete po zahtevu za informacije od javnog značaja;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili sekretara Skupštine opštine. 

 

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…