GRUPA ZA POSLOVE PISARNICE Opštine Novi Bečej
 

 

Rukovodilac Grupe i zamenik matičara: NADA SEКULIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 132
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Grupe;
 • obavlja poslove iz delokruga Grupe;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Grupe;
 • vrši raspored poslova u Grupi;
 • koordinira sa ostalim organima, odeljenjima, odsecima i grupama u vezi organizovanja poslova pisarnice i arhive;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove prijema i ekspedovanja pošte za organe opštine u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
 • raspoređuje i dostavlja akta, predmete, račune, službene listove i publikacije u rad organima opštine;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove zavođenja predmeta i dostavljanje istih obrađivačima predmeta;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove arhiviranja rešenih predmeta, odlaganja i razvođenja akata;
 • vodi arhivsku knjigu i prepis arhivske knjige dostavlja nadležnom arhivu;
 • stara se o pravilnom smeštaju, čuvanju arhivske građe;
 • obavlja poslove izlučivanja bezvrednog registratorskog materijala iz arhivskog depoa po proteku roka čuvanja;
 • izdaje prepisa rešenja i predmeta iz arhive na revers;
 • priprema izveštaj o stanju na rešavanju upravnih predmeta na propisanim obrascima, vodi posebnu evidenciju o štambiljima, pečatima i žigovima organa opštine, vodi arhivsku knjigu;
 • po potrebi obavlja poslove zamenika matičara
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

POSLOVI PISARNICE I ARHIVE

Službenik: DEJANA MACURA
Кontakt: 023/772-320, lokal 132
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • obavlja administrativne i tehničke poslove prijema i ekspedovanja pošte za organe opštine u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
 • raspoređuje i dostavlja akta, predmete, račune, službene listove i publikacije u rad organima opštine;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove zavođenja predmeta i dostavljanje istih obrađivačima predmeta;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove arhiviranja rešenih predmeta, odlaganja i razvođenja akata;
 • vodi arhivsku knjigu i prepis arhivske knjige dostavlja nadležnom arhivu;
 • stara se o pravilnom smeštaju, čuvanju arhivske građe;
 • obavlja poslove izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala iz arhivskog depoa po proteku roka čuvanja;
 • izdaje prepise rešenja i predmeta iz arhive na revers;
 • priprema izveštaj o stanju na rešavanju upravnih predmeta na propisanim obrascima, vodi posebnu evidenciju o štambiljima, pečatima i žigovima organa opštine, vodi arhivsku knjigu;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili šefa Odeljenja.

 

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…