ORGANIZACIONA STRUKTURA Opštine Novi Bečej
         

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.


SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ

Sekretar se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.
Rukovodi radom Odseka za skupštinske poslove, organizuje i obezbeđuje zakonit i efikasan rad organizacione jedinice, stara se o pravilnom rasporedu poslova i o ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih.


PREDSEDNIK OPŠTINE NOVI BEČEJ

Predsednik Opštine:

 • predstavlja i zastupa Opštinu;
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 • odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije;
 • usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 • informiše javnost o svom radu;
 • podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u svojini opštine;
 • odlučuje i zaključuje ugovor o pribavljanju i raspolaganju prevoznih sredstava i opreme veće vrednosti za potrebe organa i organizacija;
 • zaključuje ugovore sa javnim preduzećima, odnosno sa društvima kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju stvari u javnoj svojini koja im nisu uložena u kapital, kao i ugovore sa javnim preduzećima, odnosno sa društvima kapitala koja ne obavljaju delatnost od opšteg interesa, o korišćenju nepokretnosti, koja im nisu uložena u kapital, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti radi koje su osnovani;
 • zaključuje ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza nastalih po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, ili ovlašćuje druga lica za zaključenje tih ugovora;
 • odlučuje o davanju u zakup poslovnog prostora, stanova, garaža, garažnih mesta i dr. tzv. komercijalnih nepokretnosti;
 • odlučuje o pokretanju postupka za pribavljanje i raspolaganje pokretnih stvari i opreme manje vrednosti čija pojedinačna vrednost ne prelazi donji granični iznos nabavke male vrednosti utvrđen zakonom;
 • donosi Plan javnih nabavki za opštinu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 • vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.


Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.
Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.


ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE NOVI BEČEJ

Zamenik predsednika opštine zamenjuje predsednika opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.


POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE

Predsednik Opštine postavlja svoje pomoćnike u Opštinskoj upravi koji obavljaju poslove iz pojedinih oblasti (za ekonomski razvoj, urbanizam, turizam, zdravstvo, komunalne delatnosti, razvoj mesnih zajednica i dr.).
Pomoćnici predsednika Opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše i druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave.
U Opštinskoj upravi može se postaviti najviše tri pomoćnika predsednika Opštine


Opština Novi Bečej ima tri pomoćnika predsednika opštine i to:

 • POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA OBLAST KOMUNALNE DELATNOSTI
 • POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA POLjOPRIVREDU


OPŠTINSKO VEĆE

Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Članovi Opštinskog veća mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti Opštine.


NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE NOVI BEČEJ

Načelnik opštinske uprave predstavlja upravu; organizuje, koordinira i usmerava rad Opštinske uprave; donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi uz saglasnost Opštinskog veća; donosi pravilnik kojim se regulišu zvanja, zanimanja, platne grupe i koeficijenti zaposlenih u Opštinskoj upravi, u skladu sa Zakonom, donosi opšte akte o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, o ocenjivanju zaposlenih, kao i druga normativna akta u skladu sa zakonom; raspoređuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica; rešava o pravima i obavezama iz radno-pravnih odnosa zaposlenih i raspoređenih lica u Opštinskoj upravi u skladu sa zakonom; podnosi Opštinskom veću izveštaj o radu Opštinske uprave; rešava o sukobu nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Opštinske uprave, stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova koje utvrdi Skupština opštine i Opštinsko veće, vrši i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom i drugim aktima opštine stavljeni u nadležnost.


POMOĆNIK NAČELNIKA ZA FINANSIJE

Rukovodi Odsekom, organizuje, usmerava, i kontroliše rad u Odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga rada Odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža stručnu pomoć, prati i primenjuje zakonske propise iz delokruga rada Odseka. Odgovara za zakonitost i ispravnost kao i nastanak poslovnih promena i sastavljanje isprava o poslovnim promenama. Ovlašćen je da potpisuje finansijsku dokumentaciju u skladu sa rešenjem predsednika opštine. Izrađuje nacrt Odluke o budžetu, razrađuje smernice i donosi uputstva za izradu budžeta korisnicima u skladu sa memorandumom ministra, organizuje i učestvuje u javnim raspravama o budžetu, prati izvršenje budžeta, predlaže neophodne korekcije planova izvršenja budžetskih sredstava korisnika, prati preuzete obaveze, primanja i izdatke budžeta, učestvuje u izradi finansijskih planova i kontroli rashoda. Donosi uputstvo o radu trezora, upravlja gotovinskim sredstvima, upravljanju dugom vođenja budžetskog računovodstva i izveštavanja, organizuje i učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda i prati njihovo izvršenje, organizuje i učestvuje u izradi metodološkog uputstva za redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda, organizuje i učestvuje u izradi metodološkog uputstva i drugih uputstava za poresko knjigovodstvo, organizuje i učestvuje u koordiniranju i praćenju poslova i postupaka izrade poreskog završnog računa, obrade i sastavljanja informacija i izveštaja za potrebe Poreske uprave i organa lokalne samouprave, prisustvuje sednicama organa opštine, a u vezi opisanih poslova, Pomoćnik načelnika za finansije rukovodi radom Odseka za budžet, trezor i finansije, organizuje i obezbeđuje zakonit i efikasan rad odseka, stara se o pravilnom rasporedu poslova i o ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih i pomaže načelniku Opštinske uprave u obavljanju poslova iz ove oblasti. Pomoćnik načelnika za svoj rad odgovara načelniku Opštinske uprave i predsedniku opštine. 

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…