ODELJENJE ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU Opštine Novi Bečej
 

Načelnik Odeljenja zа lokаlnu poresku аdministrаciju: IVANA LAZAREVIĆ
Kontаkt: 023/772-320 , lokal 104
Rаdno vreme: 7-15 h
Adresа: Žаrkа Zrenjаninа broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Odeljenja;
 • obavlja složene poslove iz oblasti delokruga Odeljenja;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Odeljenja; vrši raspored poslova u Odeljenju;
 • izrađuje nacrte normativnih akata iz oblasti Odeljenja;
 • obavlja složene poslove kontrole i naplate  u  sledećim  oblastima:  pravnih  lica,  preduzetnika  i  fizičkih  lica  u  skladu  sa  pozitivnim zakonskim propisima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja, poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, lokalne komunalne takse za pravna lica i preduzetnike i naknada u skladu sa zakonom;
 • priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze, obaveza po osnovu naknade i komunalnih taksi za koje je zakonom propisano da se utvrđuje rešenjem;
 • podnosi zahtev za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, preispituje prvostepeno rešenje, odnosno daje izjašnjenja po izjavljenim žalbama na  rešenja doneta u  prvostepenom postupku, vrši izradu  završnog računa;
 • vrši kancelarijsku i  terensku kontrolu radi  provere i  utvrđivanja zakonitosti i  pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze; vodi upravni postupak, vrši preispitivanje po podnetom pravnom sredstvu protiv prvostepenog rešenja u okviru nadležnosti;
 • donosi rešenja o ispravci greške nastale postupanjem poreskog obveznika ili odeljenja, na pismeni zahtev stranke ili po službenoj dužnosti;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave.

 

U Odeljenju za lokalnu poresku administraciju sistematizuju se sledeća radna mesta:

 

RAČUNOVOĐA LPA:

Službenik: IVANA SIČ-BRANKOVIĆ
Kontаkt: 
023/772-320, lokаl 102
Rаdno vreme: 
7-15 h 
Adresа: 
Žаrkа Zrenjаninа broj 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Vrši proveru formalne ispravnosti i potpunosti dostavljenih naloga za knjiženje pre unosa  i  unosi; 
 • obavlja  manje  složene  poslove  usaglašavanja poreske  evidencije  obveznika;
 • proverava ispravnost  analitičke  kartice  obveznika u  smislu  pravilnosti  proknjiženih zaduženja i uplata;
 • vrši proveru   analitičkih  knjiženja   na   osnovu   kojih   vrši formiranje sintetičke promene u poreskoj evidenciji, vrši ispravke neažurnosti i neispravnosti knjiženja u poreskom knjigovodstvu, učestvuje u sastavljanju godišnjeg računa javnih prihoda;
 • vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj i preknjižavanja poreza i drugih javnih prihoda podnetih po odredbama ZPPPA;
 • obavlja poslove nadzora nad javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, a u vezi primene zakona u oblasti materijalno- finansijskog poslovanja i namenskog kao i zakonitog korišćenja sredstava utvrđenih programom rada za koji je data saglasnost Skupštine opštine;
 • prima poreske prijave fizičkih lica, proverava njihovu formalnu ispravnost i potpunost i vrši unos primljenih i potpuno ispravnih poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuje obaveza i odgovorna je za tačnost unetih podataka;
 • vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, daje obaveštenja i podatke Poreskoj upravi, javnim izvršiteljima, bankama, Centru za socijalni rad i drugim javnim ustanovama o obveznicima poreza na imovinu, obavezama i naplati, primenjuje jedinstveni poreski informacioni sistem, vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI PRIJEMA I UNOSA PRIJAVA


Službenici: GORDANA BAŠTOVANOV
                  DANIJELA DROBAC
                 
Kontаkt: 023/772-320, lokаl 102
Rаdno vreme: 
7-15 h 
Adresа: 
Žаrkа Zrenjаninа broj 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

            Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
            

 

OPIS POSLA:

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica za koje se obaveza utvrđuje rešenjem;
 • ažurira bazu podataka poreskih obveznika, bazu podataka lokalnih javnih prihoda, priprema bazu podataka za štampu rešenja o  zaduženju za  porez na  imovinu fizičkih lica;
 • organizuje i prati dostavljanje rešenja i vodi evidenciju o toku dostavljanja;
 • pojedinačno unosi podatke o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica, učestvuje u izradi svih izveštaja u vezi utvrđivanja i kontrole poreza na imovinu fizičkih lica;
 • daje obaveštenja poreskim obveznicima o stanju njihove  poreske obaveze;
 • prima zahteve za izdavanje uverenja o podacima iz poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda, obrađuje zahteve i priprema uverenja;
 • vrši  pozivanje stranaka po osnovu ugovora i rešenja o prenosu vlasništva nad objektima  kod fizičkih lica dobijenih od Suda i drugih državnih organa;
 • svakodnevno preuzima prijave preko E-uprave sa aplikacije notara;
 • izdaje parametre za dvofaktorsku autentifikaciju, dostavlja popunjene statističke izveštaje za privatne preduzetnike;
 • odgovoran je  za  blagovremeno, pravilno i  zakonito obavljanje   navedenih poslova, daje obaveštenja i podatke  Poreskoj  upravi,  javnim  izvršiteljima,  bankama,  Centru  za  socijalni  rad  i  drugim  javnim ustanovama o obveznicima poreza na imovinu, obavezama i naplati,  vrši prijem i obradu zahteva za registraciju preduzetnika i promene podataka preduzetnika, prosleđivanje zahteva Agenciji za privredne registre  i  vođenje  evidencija  o  primljenim  zahtevima,  komunikacija  sa  Agencijom  u  vezi  poslova registracije preduzetnika, vrši prijem zahteva i ostale prateće dokumentacije za izdavanje taksi dozvole, donošenje rešenja o odobravanju taksi prevoza, izdavanje potvrde neophodne za registraciju taksi vozila, izdaje potvrde o stažu iz evidencije Opštinske uprave Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, vodi evidenciju o svim ostvarenim prometima na teritoriji Opštine, u okviru tekuće godine na osnovu podataka dobijenih od  Javnog beležnika, radi  donošenja Odluke o  utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za narednu godinu, obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

 

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.


                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…