Kancelarija za LER


KONTAKT
Žarka Zrenjanina 8
23272 Novi Bečej
tel: 023/772-320
fax: 023/772-500 lokal 123
e-mail:
web:

Osnovno o KANCELARIJI ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Kancelarija za LER je osnovana sredinom 2006. godine odlukom tadašnjeg predsednika opštine Milivoja Vrebalov pod radnim nazivom Kancelarija za evropske integracije. Krajem 2008. godine se pominje kao LER i funkcioniše u okviru Odseka za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštinske uprave Novi Bečej. 2013. godine Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je osnovana kao samostalna javna služba. Na osnovu Odluke o osnivanju Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (“Službeni list opštine Novi Bečej”, 19/2012) i Rešenja Privrednog suda u Zrenjaninu Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je registrovana sa pretežnom delatnošću Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije.

Zadaci Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

 Upravljanje projektima (priprema, apliciranje i sprovođenje lokalnih i regionalnih razvojnih projekata u skladu sa definisanim strateškim planovima, redovna komunikacija za potencijalnim međunarodnim i domaćim donatorima, istraživanje mogućnosti za finansiranje razvojnih projekata)

Strateško planiranje (koordinacija i aktivno učešće u procesu izrade strateških dokumenata razvoja, razrada i sprovođenje akcionih planova, implementacija usvojenih strateških dokumenata posebno iz oblasti ruralnog razvoja, periodična evaluacija sprovođenja strateških dokumenata razvoja)

Privlačenje novih domaćih i stranih direktnih investicija (promocija potencijala i raspoloživih greenfield i brownfield lokacija, pomoć potencijalnim investitorima oko dobijanja informacija o raspoloživom zemljištu, nepokretnostima, strukturi radne snage, visini lokalnih poreza i olakšicama, dobijanja dozvola, priprema dokumentacije za uspostavljanje instrumenata LER-a, predlaganje stimulativnih mere za otvaranje novih malih i srednjih preduzeća i privlačenje investicija, predlaganje mera za pojednostavljenje procedura i skraćivanje rokova za dobijanje dozvola za investitore) i pordška poslovanju i razvoju već realizovanih investicija (stalni kontakti sa predstavnicima domaćih i stranih investitora, informisanje o raspoloživim konkursima i pomoć u apliciranju, pružanje stručne tehničke podrške itd.)

Podrška MSP sektoru i preduzetnicima (redovno pružanje stručne podrške lokalnim privrednicima, blagovremeno informisanje o aspektima značajnim za poslovanje (izmene pravne regulative, konkursi za kredite i bespovratna sredstva, obuke za pisanje biznis planova i pripremu dokumentacije za dobijanje start up kredita i bankarskih garancija itd.), saradnja sa privrednim udruženjima i aktivnosti na planu njihovog jačanja i umrežavanja, osmišljavanje lokalnih programa podrške privredi (bespovratna sredstva, start up krediti, subvencija kamtnih stopa na kredite komercijalnih banaka, obuke itd.)

Podsticanje zapošljavanja (izrada, implementacija Lokalnih akcionih planova zapošljavanja opštine Novi Bečej, monitoring i evaluacija sprovedenih podsticajnih mera i realizovanih subvencija, priprema i podrška nezaposlenih lica za samozapošljavanje kroz obuku i savetodavne aktivnosti itd).

Saradnja sa brojnim subjektima koji su povezani sa lokalnim ekonomskim razvojem (lokalnim, regionalnim, pokrajinskim, republičkim organizacijama, institucijama, fondovima, višim nivoima vlasti i organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama, fondacijama, zadužbinama itd.)

Učešće i podrška u radu stručnih tela i komisija Opštine Novi Bečej (Lokalni Savet za zapošljavanje opštine Novi Bečej, Privredni savet i sl.).

Implementacija projekata koji doprinose unapređenje položaja marginalizovanih grupa (žene, mladi, izbegla i interno raseljena lica, osobe sa invaliditetom itd.)

Formiranje i ažuriranje baza podataka od interesa za lokalni ekonomski razvoj (privrednika i preduzetnika, raspoloživih greenfield i brownfield lokacija, udruženja građana i sl.)

Praćenje zakonske regulative (koje se odnose na oblast razvoja i investiranja i stvaranje povoljne investicione klime, obavljanje stručnih i aministrativnih poslova koji se odnose na unapređenje ruralnog razvoja)

Promocija privrednih potencijala i komparativne prednosti opštine Novi Bečej (priprema, publikovanje i distrubucija svih vrsta promotivnih materijala, organizacija promotivnih manifestacija i marketinških kampanja, priprema za učešće na sajmovima, predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u vezi sa aktivnostima iz domena LER-a).
                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…