SLUŽBENI LISTOVI 2022 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Turističke organizacije opštine Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Mesne zajednice Kumane i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

   

Datum objave: 29/12/2022; Veličina dokumenta: 262 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o pristupanju izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej (Lokaliteti za zaštitni zeleni koridor i proširenje gerontološkog centra)

  ODLUKA o određivanju kriterijuma za dodelu subvencija radi privlačenja direktnih ulaganja u opštinu Novi Bečej

  KADROVSKI PLAN Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  ODLUKA o imenovanju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u stalnom sastavu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja JP “Urbanizam i putevi″ Novi Bečej za 2022. Godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Komunalac“ za 2023. godinu

  PLAN rada i finansijskog plana Skupštine opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  PLAN rada i finansijskog plana Predsednika opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  PLAN rada i finansijskog plana Opštinskog veća opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  PROGRAM rada i finansijskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Komunalac“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Mesne zajednice Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Mesne zajednice Novo Miloševo za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Mesne zajednice Kumane za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan Mesne zajednice Bočar za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finansijski plan Doma kulture opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan rada i finansijski plan Narodne biblioteke Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Finansijski plan PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti i Plan prihoda i rashoda Crvenog krsta opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Kluba za dnevni boravak sa servisnim uslugama za 2023. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Udruženja za negovanje tradicije opštine Novi Bečej za 2023. godinu

  REŠENjE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Komunalac Novi Bečej

  ZAKLjUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na vršenje drugih javnih funkcija

  ZAKLjUČAK o davanju pozitivnog mišljenja za obavljanje drugog posla

Datum objave: 28/12/2022; Veličina dokumenta: 1189 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o budžetu Opštine Novi Bečej za 2023. godinu

Datum objave: 28/12/2022; Veličina dokumenta: 8263 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o usvajanju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti

  PLAN upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti opštine Novi Bečej

  ODLUKA o određivanju lica zaduženog za rodnu ravnopravnost

  ODLUKA o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije

  REŠENjE o davanju ovlašćenja Valentini Vlaškalin za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije “Dani Laze Telečkog” za 2022. Godinu

   

Datum objave: 27/12/2022; Veličina dokumenta: 864 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o utvrđivanju obima i mera dodatne podrške učenicima i studentima sa teritorije opštine Novi Bečej

  REŠENjE o iznosu i broju opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2022/2023. godinu

  REŠENjE o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

  REŠENjE Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ o obavljanju ustupljenih poslova zoohigijene za period od 01.01.-30.06.2022. godine

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „XVIII festival narodnog stvaralaštva - Ricsaj“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravila XVIII susreta narodnog stvaralaštva „Ricsaj“

  ZAKLjUČAK o odobravanju sredstva za sufinansiranje realizacije programa Unapređenje infrastrukturnih uslova za realizaciju aktivnosti u SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej

   

Datum objave: 14/12/2022; Veličina dokumenta: 314 KB
 • SADRŽAJ

  ZAKLjUČAK o utvrđivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u prvom krugu javnog nadmetanja

   

Datum objave: 30/11/2022; Veličina dokumenta: 861 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej

  ODLUKA o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej

  ODLUKA o dopuni Odluke o privremenom određivanju nadležnog organa za zaštitu imovinskih prava i interesa opštine Novi Bečej

  ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama od značaja za opštinu Novi Bečej

  REŠENjE o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Novi Bečej

  ODLUKA o davanju na korišćenje bez naknade pokretne stvari u javnoj svojini Opštine Novi Bečej Javnom preduzeću „Komunalac“ Novi Bečej

  ODLUKA izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim i zanatskim objektima na teritoriji opštine Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o realizaciji Programa vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2021/2022. godinu

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno-obrazovnog rada Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2022/2023. godinu

  REŠENjE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

   

Datum objave: 22/11/2022; Veličina dokumenta: 480 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  IZVEŠTAJ o prihodima i rashodima Budžeta opštine Novi Bečej za period od 01.01.-30.09.2022. godine

   

Datum objave: 22/11/2022; Veličina dokumenta: 5903 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2022“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Dani sela Novog Miloševa – festival štrudle 2022“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Dani sela Kumana 2022“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Dani sela Bočar 2022“

   

Datum objave: 14/11/2022; Veličina dokumenta: 266 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o tehničkom regulisanju saobraćaja u opštini Novi Bečej za period od 01.11.2022. do 01.04.2023. godine

  TEHNIČKO REGULISANjE SAOBRAĆAJA ZA PERIOD OD 1.HI 2022 GODINE DO 1.IV 2023 GODINE SA PLANOM ZIMSKE SLUŽBE ZA 2022 I 2023 GODINU

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2021“

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije Dani sela Novog Miloševa - „Seoska slava – Sveti Ilija 2021“

  ZAKLjUČAK o učešću u organizaciji posete i koncertu hora i simfonijskog orkestra „Mikis Teodorakis“ sa Krfa u Srpskom Narodnom pozorištu u Novom Sadu

   

Datum objave: 04/11/2022; Veličina dokumenta: 7332 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o usvajanju Plana integriteta

  PLAN integriteta

  ODLUKA o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije

  ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opština Novi Bečej za 2022. Godinu

  JAVNI poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opština Novi Bečej za 2022. Godinu

  REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve III 02-400-44/2022-5

  REŠENjE o davanju ovlašćenja Valentini Vlaškalin

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sistematizaciji radnih mesta predškolske ustanove ''Pava Sudarski'' Novi Bečej

   

Datum objave: 28/10/2022; Veličina dokumenta: 10080 KB
 • SADRŽAJ

  ODLUKA o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  ODLUKA o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

  ODLUKA o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije

  REŠENjE o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada u opštini Novi Bečej

  REŠENjE o utvrđivanju cene obroka koji se pripremaju u Domu za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Klubu za dnevni boravak i pomoć u kući

  REŠENjE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam i putevi” Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve III 02-400-44/2022-4

   

Datum objave: 29/09/2022; Veličina dokumenta: 155 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENjE o utvrđivanju kulturnog programa Doma kulture opštine Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2023. Godinu

  REŠENjE o utvrđivanju kulturnog programa Narodne biblioteke Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2023. Godinu

  REŠENjE o utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka Turističke organizacije opštine Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2023. Godinu

  REŠENjE o utvrđivanju kulturnih programa, delova programa, tekućih rashoda i izdataka Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej

  REŠENjE o davanju saglasnosti na Pravila i Finansijski plan pozorišne manifestacije „Dani Laze Telečkog“

  ZAKLjUČAK o davanju saglasnosti Odeljenju za finansije i privredu o zaključenju ugovora o realizaciji kapitalnog projekta „Izgradnja zatvorenog bazena u Novom Bečeju“

  ZAKLjUČAK o odobravanju sredstava za pomoć porodici povratnika u Liku

  ZAKLjUČAK o utvrđivanju zakupnine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine Novi Bečej

   

Datum objave: 16/09/2022; Veličina dokumenta: 669 KB
 • SADRŽAJ

  JAVNI konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „23. Dani Teodora Pavlovića 2022“

  REŠENjE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Dani Laze Telečkog“

  REŠENjE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve III 02-400-44/2022-3 ( za realizaciju projekta „Sanacija divlje deponije u naseljenom mestu Kumane“)

   

Datum objave: 08/09/2022; Veličina dokumenta: 510 KB
 • SADRŽAJ

  PRAVILNIK o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Novi Bečej

   

Datum objave: 08/09/2022; Veličina dokumenta: 31597 KB
 • SADRŽAJ

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan rada 27. Saziva međunarodne likovne kolonije Tiske akademije akvarela

  REŠENJE o dopuni Rešenja o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacija opštine Novi Bečej

  REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

   

Datum objave: 15/08/2022; Veličina dokumenta: 120 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o javnom zaduživanju opštine Novi Bečej za izgradnju objekta od kapitalnog značaja – zatvorenog bazena – SPA centra u Novom Bečeju

   ODLUКA o kapitalnom projektu opštine Novi Bečej za 2022. – 2026. godinu

   ODLUКA o usvajanju izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

   ODLUКA o dopuni Odluke o korišćenju delova obale i vodnog prostora na teritoriji opštine Novi Bečej

   ODLUКA o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti – objekta u Кumanu (kat.par.broj 2543 k.o. Кumane) iz javne svojine opštine Novi Bečej

   ODLUКA o raspisivanju javnog oglasa o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Novi Bečej radi izgradnje, putem javnog nadmetanja

   ODLUКA o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   ZAКLJUČAК o davanju pozitivnog mišljenja na vršenje funkcije, odnosno obavljanje poslova instruktora u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine

Datum objave: 18/07/2022; Veličina dokumenta: 528КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

Datum objave: 18/07/2022; Veličina dokumenta: 3827КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

   JAVNI poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

   ODLUКA o usvajanju Plana zaštite i spasavanja opštine Novi Bečej

   ODLUКA o usvajanju Procene rizika od katastrofa za teritoriju opštine Novi Bečej

   PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radniuh mesta u Opštinskoj upravi Novi Bečej

Datum objave: 14/07/2022; Veličina dokumenta: 623КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale usled ujeda napuštenih pasa

   ODLUКA o razrešenju zamenika predsednika Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej u stalnom sastavu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Skupštine opštine Novi Bečej za period 01.01.-31.12.2021. godine

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Novi Bečej za period od 01.01.-31.12.2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu predsednika Opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Novi Bečej za period 01.01.-31.12.2021. godine

   REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko rektreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej

Datum objave: 30/06/2022; Veličina dokumenta: 341КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o završnom računu Budžeta opštine Novi Bečej za 2021. godinu

Datum objave: 30/06/2022; Veličina dokumenta: 2301КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije

  REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve III 02-400-44/2022-2

  REŠENJE o dopuni Rešenja o obrazovanju Кomisije za realizaciju mera energetske sanacije

   ZAКLJUČAК o odobravanju finansijskih sredstava za potrebe prevoza učenika osmih razreda u periodu polaganja završnih ispita

Datum objave: 24/06/2022; Veličina dokumenta: 330КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu

  ODLUКA o skidanju useva sa državnog poljoprivrednog zemljišta za agroekonomsku 2021/2022. godinu

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Tisa reka ljubavi - kad Tisa cveta 2022”

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Tisa reka ljubavi - kad Tisa cveta 2022”

Datum objave: 07/06/2022; Veličina dokumenta: 925 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o usvajanju Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine

   PROGRAM monitoringa životne sredine na teritoriji opštine Novi Bečej za period 2022., 2023. i 2024. godinu

   ODLUКE o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Novi Bečej

   IZMENA Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Кomunalac“ Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Кomunalac“ Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o razrešenju i izboru člana Opštinskog veća opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka funkcije direktora Javne ustanove „Sportsko rekreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju direktora Javne ustanove „Sportsko rekreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Miloje Čiplić“ Novi Bečej

   REŠENJE Rešenje o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Josif Marinković“ Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „dr Đorđe Joanović“ Novo Miloševo

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Stančić Milan Uča“ Кumane

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Dositej Obradović“ Bočar

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

   REŠENJE o imenovanju stručne službe za tehničku kontrolu objekata radi dobijanja upotrebne dozvole fiskulturne sale u Bočaru

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

Datum objave: 30/05/2022; Veličina dokumenta: 589 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

Datum objave: 30/05/2022; Veličina dokumenta: 2544 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmeni Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

  JAVNI КONКURS za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

  ODLUКA o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora  Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar

   JAVNI КONКURS za izbor direktora  Кreativnog centra „Hertelendi – Bajić“ Bočar

Datum objave: 27/05/2022; Veličina dokumenta: 142 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP „Кomunalac“ Novi Bečej

  Rešenje o davanju saglasnosti na Program manifestacije 30. „Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“

   ZAКLJUČAК o odobravanju finansijskih sredstava Domu zdravlja Novi Bečej za potrebe reparacije kardiološke sonde

  ZAКLJUČAК o poveravanju poslova održavanja priobalja na Tisi Mesnoj zajednici Novi Bečej

Datum objave: 23/05/2022; Veličina dokumenta: 126 КB
 • SADRŽAJ

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu

  ODLUКA o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

  JAVNI КONКURS za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Novi Bečej

Datum objave: 13/05/2022; Veličina dokumenta: 880КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

  ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej u postupku neposredne pogodbe

  IZMENA i dopuna Programa postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama za treitoriju opštine Novi Bečej za period 2019. do 2028. godine

  REŠENJE o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unaređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENJE o usvajanju Izveštaja o realizaciji Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaja Mesne zajednice Novo Miloševo za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Кumane za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Mesne zajednice Bočar za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Doma kulture opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu službe otvorenih oblika socijalne zaštite Doma za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Кluba za dnevni boravak i pomoć u kući za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Cenovnik svih usluga Tirističke organizacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENJE o konstatovanju prestanka funkcije direktora Doma kulture opštine Novi Bečej

Datum objave: 10/05/2022; Veličina dokumenta: 540 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2022“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Novog Miloševa – festival štrudle 2022“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Кumana 2022“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Dani sela Bočara 2022“

  REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 18/04/2022; Veličina dokumenta: 289 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2022. godinu

  IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PRAVILNIК o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP1/22

   PRAVILNIК o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu potrošnju tople vode, po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa manifestacije „Dani Teodora Pavlovića“ za 2021. godinu

   ZAКLJUČAК o davanju saglasnosti Odeljenju za finansije i privredu o zaključenju ugovora o realizaciji kapitalnog projekta „Izgradnja zatvorenog bazena u Novom Bečeju“

Datum objave: 13/04/2022; Veličina dokumenta: 645 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o usvajnju Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za period od 2022.-2027. godine

  REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: III 02-400-44/2022-1

Datum objave: 08/04/2022; Veličina dokumenta: 573 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o imenovanju rukovodioca Programa mera energetske sanacije stambenih zrgada, porodičnih kuća

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za realizaciju mera energetske sanacije

Datum objave: 29/03/2022; Veličina dokumenta: 120 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacija opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije i Umetničkog saveta „Tiska akademija akvarela“

Datum objave: 23/03/2022; Veličina dokumenta: 285 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Plana javnog zdravlja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2026. godine

  ODLUКA o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za  period od 2022.-2027. godine

  ODLUКE o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Programa korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Mesne zajednice Bočar

Datum objave: 15/03/2022; Veličina dokumenta: 129 КB
 • SADRŽAJ

   POSLOVNIК Opštinske izborne komisije opštine Novi Bečej

Datum objave: 17/02/2022; Veličina dokumenta: 303 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Novi Bečej

   SAGLASNOST na raspisivanje javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje opštine Novi Bečej

   ODLUКA o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

   OGLAS o davanju u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

Datum objave: 14/02/2022; Veličina dokumenta: 14.579 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije Opštine Novi Bečej u stalnom sastavu

  REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej 

  REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata v.d. direktora Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

  REŠENJA o konstatovanju prestanka mandata v.d. direktora Javnog preduzeća „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad opštine Novi Bečej

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti 

Datum objave: 10/02/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   PROGRAM radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva za 2022. godinu

   ODLUКA o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta

   ODLUКA o imenovanju koordinatora aktivnosti vezanih za izradu Plana integriteta

   REŠENJE o izmeni Rešenja o iznosu i broju opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2021/2022. godinu

   REŠENJE o usvajanju Izveštaja o radu Кomisije za školski sport za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej

Datum objave: 31/01/2022; Veličina dokumenta: 193 КB

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…