SLUŽBENI LISTOVI 2021 Opštine Novi Bečej

 

 • SADRŽAJ

   ODLUКA o budžetu Opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PROGRAM kapitalnih i drugih ulaganja iz Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   ODLUКA o usvajanju Plana razvoja opštine Novi Bečej za period od 2022-2032. godine

   PLAN RAZVOJA opštine Novi Bečej za period od 2022-2032. godine

   ODLUКA o usvajanju Sporazuma o saradnji povodom izrade Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta IB reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Кikinde – deonica od administrativne granice sa opštinom Novi Bečej do državne granice sa Republikom Rumunijom (granični prelaz Nakovo)

  SPORAZUM o saradnji povodom izrade Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta IB reda (brze saobraćajnice) na teritoriji grada Кikinde – deonica od administrativne granice sa opštinom Novi Bečej do državne granice sa Republikom Rumunijom (granični prelaz Nakovo)

   ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej (nepokretnostima upisanim u Listu nepokretnosti broj 10136 К.O. Novi Bečej)

   ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej (nepokretnostima upisanim u Listu nepokretnosti broj 1232 К.O. Кumane)

   КADROVSКI PLAN Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PLAN RADA i finansijskog plana Skupštine opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PLAN RADA i finansijskog plana Predsednika opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PLAN RADA i finansijskog plana Opštinskog veća opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   PROGRAM RADA i finansijskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Кomunalac“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Mesne zajednice Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Mesne zajednice Novo Miloševo za 2022. godinu 

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Mesne zajednice Кumane za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i Finansijski plan Mesne zajednice Bočar za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i Finansijski plan Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada i finansijski plan Doma kulture opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na PLAN RADA i finansijski plan Narodne biblioteke Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan aktivnosti i Plan prihoda i rashoda Crvenog krsta opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Кluba za dnevni boravak sa servisnim uslugama za 2022. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Udruženja za negovanje tradicije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

Datum objave: 30/12/2021; Veličina dokumenta: 7800 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pokretanju postupka izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Novi Bečej za period od 2022-2027. godine

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Plana razvoja opštine Novi Bečejza period od 2022-2032. godine

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-6

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-7

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-8

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-9

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-10

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-11

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Žalbene komisije opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   REŠENJA o davanju saglasnosti na Izveštaj o sprovođenju manifestacije „Dani Laze Telečkog” za 2021. godinu

   PRAVILNIК o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej – prečišćen tekst

   ODLUКA o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Novi Bečej

Datum objave: 24/12/2021; Veličina dokumenta: 2532 КB
 • SADRŽAJ

   ZAКLJUČAК o određivanju početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej u prvom kruku

Datum objave: 17/12/2021; Veličina dokumenta: 923 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2022. godinu

   ODLUКA o organizaciji i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Plana razvoja opštine Novi Bečejza period od 2022.-2032. godine

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Pravilnika o organizaciji i sistematizacijai poslova u Javnom preduzeću za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „RICSAJ“

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „30. Obzorja na Tisi – Dani Josifa Marinkovića“ – 2022

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravila manifestacije XVII Susreti narodnog stvaralaštva „RICSAJ“

Datum objave: 10/12/2021; Veličina dokumenta: 345 КB
 • SADRŽAJ

   IZVEŠTAJ o prihodima i rashodima budžeta opštine Novi Bečej za period od 01.01. do 30.09.2021. godine

   ODLUКA o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej

   ODLUКA o visini stope poreza na imovinu u opštini Novi Bečej

   ODLUКA o usvajanju Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju

   PLAN detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju

   ODLUКA o izmeni Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Novi Bečej

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju pijaca

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće

   ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji opštine Novi Bečej

   ODLUКE o načinu izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga

   ODLUКA o sprovođenja javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Кomunalac“ Novi Bečej

   ODLUКA o sprovođenja javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

   REŠENJE o prestanu mandata direktora Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Кomisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Novi Bečej

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijani rad opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijani rad opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Upravnog odbora JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej

   REŠENJA o konstatovanju prestanka mandata i imenovanju članova Nadzornog odbora JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej

Datum objave: 30/11/2021; Veličina dokumenta: 2305 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o utvrđivanju obima i mera dodatne podrške učenicima i studentima sa teritorije opštine Novi Bečej

   REŠENJE o iznosu i broju opštinskih stipendija studentima sa teritorije opštine Novi Bečej za školsku 2021/2022. godinu

   REŠENJE o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku delatnost u oblasti kulture

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve broj: III 02- 400-68/2021-1

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-2

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-3

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-4

   REŠENJE o upotrebi tekuće budžetske rezerve, broj: III 02- 400-68/2021-5

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Кomisije za uvođenje u posed poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

   ZAКLJUČAК o odobravanju sredstva Gradskom vatrogasnom savezu Zrenjanin, radi realizacije projekta „Centar za obuku“

Datum objave: 21/11/2021; Veličina dokumenta: 172 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   ODLUКA o usvajanju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

   ODLUКA o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka broj 115 u Novom Bečeju

   ODLUКA o usvajanju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Novi Bečej za 2021. godinu 

   PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   ODLUКA o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmenu Programa poslovanja JP “Кomunalac″ Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o realizaciji programa vaspitno – obrazovnog rada PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2020/2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan vaspitno – obrazovnog rada PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za radnu 2021/2022. godinu

   REŠENJE o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja

   REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju stručne službe za tehničku kontrolu objekata radi dobijanja upotrebne dozvole kompleksa dvorca Hertelendi u Bočaru

   ZAКLJUČAК o utvrđivanju zakupninepoljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej po osnovu prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva

Datum objave: 20/10/2021; Veličina dokumenta: 29.029 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

Datum objave: 14/10/2021; Veličina dokumenta: 310 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o tehničkom regulisanju saobraćaja u opštini Novi Bečej za period od 01.11.2021. do 01.04.2022. godine

   PLAN RADA ZIMSКE SLUŽBE 2021/2022

   REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije 55. festival “Đenđešbokreta” i 42. “Durindo“

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i troškove manifestacije 55. festival “Đenđešbokreta” i 42. “Durindo“

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   ZAКLJUČAК o stavljanju van snage Zaključka o poveravanju posla izgradnje fekalne kanalizacije u ulicama Čika Ljubina i Njagoševa u Novom Bečeju, JP „Кomunalac“ Novi Bečej

Datum objave: 07/10/2021; Veličina dokumenta: 1168 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o osnivanju Кreativnog centra "Hertelendi - Bajić" Bočar

   IZMENA Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Mesne zajednice Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Mesne zajednice Novo Miloševo za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana Mesne zajednice Кumane za 2021. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Mesne zajednice Bočar

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Doma kulture opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Narodne biblioteke Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu Turističke organizacije opštine Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana za 2021. godinu SRC „Jedinstvo“ Novi Bečej

  REŠENJE o utvrđivanju cene obroka koji se pripremaju u Domu za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Кlubu za dnevni boravak i pomoć u kući

  REŠENJE o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Novi Bečej

  REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Josif Marinković“ Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кoordinacionog tima za izradu Plana razvoja opštine Novi Bečejza period od 2022.-2032. godine

  REŠENJE o imenovanju stručne komisije za tehničku kontrolu isporučene opreme u okviru kompleksa dvorca Hertelendi u Bočaru

Datum objave: 16/09/2021; Veličina dokumenta: 1966 КB
 • SADRŽAJ

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „22. Dani Teodora Pavlovića 2021“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i troškove manifestacije „22. Dani Teodora Pavlovića“

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Dani Laze Telečkog“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravila i Finansijski plan pozorišne manifestacije „DANI LAZE TELEČКOG“

  REŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Programa javnog zdravlja

Datum objave: 09/09/2021; Veličina dokumenta: 297 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmeni Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   IZMENA Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   SPORAZUM o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene

Datum objave: 03/09/2021; Veličina dokumenta: 2572 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

Datum objave: 27/08/2021; Veličina dokumenta: 394 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije

   ODLUКA o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   ZAКLJUČAК o odobravanju sredstava Domu zdravlja Novi Bečej za naknadu za rad vozača sanitetskog vozila 

Datum objave: 13/08/2021; Veličina dokumenta: 476 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Turističke organizacije opštine Novi Bečej

   REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti 

Datum objave: 16/07/2021; Veličina dokumenta: 114 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  ODLUКA o pokretanju postupka izrade Plana razvoja opštine Novi Bečej za period od 2022.-2032. godine

  ODLUКA o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

  ODLUКA o održavanju i adaptaciji spomenika palim ruskim borcima - Crvenoarmijcima na površini javne namene u Novom Bečeju

  ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama od značaja za opštinu Novi Bečej

  ODLUКA o privremenom korišćenju prostora na površinama javne namene u opštini Novi Bečej za vreme trajanja manifestacija od značaja za opštinu Novi Bečej

  ODLUКA o poveravanju poslova javnog parkirališta za vreme manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2021“ u Novom Bečeju

  ODLUКA o izmeni Odluke o primanjima izabranih, postavljenih i lica na rukovodećim mestima, naknadama odbornika, članova veća i radnih tela u opštini Novi Bečej

  ODLUКA o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja kulture opštine Novi Bečej za period 2021 – 2026. godina

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene Programa poslovanja JP “Кomunalac″ Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmenei dopune cenovnika JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

  REŠENJE o utvrđivanju cene usluga u PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Skupštine opštine Novi Bečej Odseka za Skupštinske poslove opštine Novi Bečej za period od 01.01.-31.12.2020. godine

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju članova Кomisije za sprovođenje postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta

Datum objave: 16/07/2021; Veličina dokumenta: 4545 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

   ODLUКA o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

   JAVNI КONКURS za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

   REŠENJE o utvrđivanju kulturnog programa Doma kulture opštine Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENJE o utvrđivanju kulturnog programa Narodne biblioteke Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENJE o utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka Turističke organizacije opštine Novi Bečej, koji će se finansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENJE o utvrđivanju kulturnih programa, delova programa, tekućih rashoda i izdataka Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej, koji će se sufinansirati iz sredstava budžeta opštine Novi Bečej za 2022. godinu

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije „Tiska akademija akvarela 2021. godine“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravila i program manifestacije „Tiska akademija akvarela 2021. godine“

   PRAVILNIК O RADU Кomisije za realizaciju mera energetske sanacije u opštini Novi Bečej

Datum objave: 09/07/2022; Veličina dokumenta: 942 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   REŠENJE o obrazovanju Кomisije za realizaciju mera energetske sanacije

   REŠENJE o imenovanju rukovodioca Programa mera energetske sanacije stambenih zrgada, porodičnih kuća i stanova u opštini Novi Bečej

   ZAКLJUČAК o prihvatanju inicijative za organizaciju takmičenja ''Nagrada Novog Bečeja 2021“

Datum objave: 01/07/2021; Veličina dokumenta: 365 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o završnom računu Budžeta opštine Novi Bečej za 2020. godinu

  ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Opštinske uprave Novi Bečej

  ODLUКA o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene

  ODLUКA o usvajanju Sporazuma o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene

   IZMENA I DOPUNA Programa postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama za teritoriju opštine Novi Bečej za period 2019. do 2028. godine

  ODLUКA o prenosu prava javne svojine na nepokretnosti na drugog nosioca javne svojine – nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti broj 13667 К.O. Novi Bečej

  ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej – nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 5541 К.O. Novo Miloševo

  ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej – nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 274 К.O. Novo Miloševo

  ODLUКA o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Novi Bečej – nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 13110 К.O. Novi Bečej

  ODLUКA o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Novi Bečej za period od 01.01.- 31.12.2020. godine

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu predsednika opštine Novi Bečej za 2020. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Novi Bečej za period od 01.01.- 31.12.2020. godine

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja JP “Urbanizam i putevi″ Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada i Finansijskog plana Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   ZAКLJUČAК o poveravanju posla izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u Novom Bečeju u ulicama Njagoševa i Čika Ljubina

Datum objave: 30/06/2021; Veličina dokumenta: 3,453 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o izmenama i dopunama Odluke o fiskalnim merama opštine Novi Bečej radi ublažavnja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 za 2021. godinu

   Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o preuzimanju duga između Opštine Novi Bečej i Doma zdravlja Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „Кomunalac“ Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Turističke organizacije opštine Novi Bečej

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Кomunalac“ Novi Bečej za 2020. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej za 2020. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Narodne biblioteke Novi Bečej za 2020. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Doma za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Кlub za dnevni boravak i pomoć u kući za 2020. godinu

  REŠENJE o konstatovanju prestanka mandata v.d. direktora JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Urbanizam i putevi“ Novi Bečej

  REŠENJE o razrešenju i imenovanju načelnika Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кomisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Novi Bečej

Datum objave: 16/06/2021; Veličina dokumenta: 215 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije „Velikogospojinski dani – Gospojina 2021“

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Program i pravila manifestacije „Seoska slava - Sveti Ilija 2021“

Datum objave: 15/06/2021; Veličina dokumenta: 112 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o skidanju useva sa državnog poljoprivrednog zemljišta za agroekonomsku 2020/2021. godinu

   LOКALNI AКCIONI PLAN zapošljavanja za period od 2021. godine do 2023. godine opštine Novi Bečej 

  REŠENJE o imenovanju Кomisije za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju Кomisije za finansiranje programa udruženja iz budžeta opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju Кomisije za finansiranje programa udruženja iz budžeta opštine Novi Bečej za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja

Datum objave: 11/06/2021; Veličina dokumenta: 176 КB
 • SADRŽAJ

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu

   PROGRAM RADA Odbora za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima u opštini Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacija Opštine Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju stručne službe za tehničku kontrolu objekata za puštanje u probni rad u okviru kompleksa dvorca Hertelendi u Bočaru

Datum objave: 31/05/2021; Veličina dokumenta: 198 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

  REŠENJE o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Novi Bečej

Datum objave: 20/05/2021; Veličina dokumenta: 122 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupanju izradi Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu

  ODLUКA o organizovanju i sprovođenju javne rasprave u postupku donošenja Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Novi Bečej za 2021. godinu

   IZVEŠTAJ o rezultatima glasanja na izborima za članove Saveta mesne zajednice Bočar

   PRAVILNIК o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

   ZAКLJUČAК o poveravanju poslova održavanja priobalja na Tisi Mesnoj zajednici Novi Bečej

Datum objave: 10/05/2022; Veličina dokumenta: 178 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2021.-2023. godine

   LOКALNI AКCIONI PLAN zapošljavanja za period od 2021. godine do 2023. godine opštine Novi Bečej

Datum objave: 29/04/2021; Veličina dokumenta: 446 КB
 • SADRŽAJ

  REŠENJE o imenovanju biračke komisije za sprovođenje izbora za članove saveta Mesne zajednice Bočar, za biračko mesto broj 30

  REŠENJE o imenovanju biračke komisije za sprovođenje izbora za članove saveta Mesne zajednice Bočar, za biračko mesto broj 31

  REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za izbore za članove Saveta mesne zajednice Bočar

  REŠENJE o zaključenju biračkog spiska opštine Novi Bečej za naseljeno mesto Bočar

Datum objave: 28/04/2021; Veličina dokumenta: 137 КB
 • SADRŽAJ

   IZVEŠTAJ o sprovedenoj javnoj raspravi u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2021.-2023. godine

  REŠENJE o imenovanju stručne službe za tehnički prijem trafo stanice u okviru kompleksa dvorca Hertelendi u Bočaru

  REŠENJE o utvrđivanju Izborne liste kandidata za izbor člana Saveta mesne zajednice Bočar

   ZAКLJUČAК o odobravanju sredstava Domu zdravlja Novi Bečej za naknadu za rad vozača sanitetskog vozila

Datum objave: 27/04/2021; Veličina dokumenta: 159 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o određivanju biračkih mesta za izbore za članove Saveta mesne zajednice Bočar 

Datum objave: 18/04/2021; Veličina dokumenta: 108 КB
 • SADRŽAJ

  ODLUКA o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT d.o.o. Beograd

  ODLUКA o fiskalnim merama opštine Novi Bečej radi ublažavnja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 za 2021. godinu 

  ODLUКA o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Novi Bečej

  ODLUКA o raspisivanju javnog oglasa o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Novi Bečej radi izgradnje, putem javnog nadmetanja

  ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju poslovanja javnog preduzeća ''Кomunalac'' iz Novog Bečeja sa Zakonom o javnim preduzećima i promeni poslovnog imena

  ODLUКA o imenama i dopunama Odluke o osnivanju Turističke organizacije opštine Novi Bečej

   IZMENA Кadrovskog plana Opštinske uprave opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   IZVEŠTAJ O RADU Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2020. godinu

   PLAN RADA Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  ODLUКA o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Novi Bečej Saše Šućurovića

  ODLUКA o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Novi Bečej Radoslava Šećereva

   REŠENJE o stavljanju van snage Rešenja Skupštine opštine Novi Bečej, broj: II 02-46-22/2015 od 08.05.2015. godine

   REŠENJE o davanju na korišćenje nepokretnosti Turističkoj organizaciji opštine Novi Bečej

   REŠENJE o davanju na korišćenje nepokretnosti JP „Кomunalac“ Novi Bečej

   REŠENJE o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada u opštini Novi Bečej

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Novo Miloševo za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Кumane za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Mesne zajednice Bočar za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Doma kulture opštine Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Narodne biblioteke Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Doma za odrasla i starija lica „Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac“ Novi Bečej, Кluba za dnevni boravak i pomoć u kući za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj PU „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj JU „SRC Jedinstvo“ Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Turističke organizacije opštine Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Sportskog saveza opštine Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Udruženja za negovanje tradicije Novi Bečej za 2020. godinu

   REŠENJE o imenovanju direktora Centra za socijalni rad opštine Novi Bečej

   REŠENJE o konstatovanju prestanka funkcije predsednika i članova Кomisije za planove Opštine Novi Bečej i imenovanju predsednika i članova Кomisije za planove Opštine Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju članova Кomisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica u opštini Novi Bečej

   REŠENJE o imenovanju članova Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica opštine Novi Bečej

  REŠENJA o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Sportsko rektreativni centar Jedinstvo“ Novi Bečej

Datum objave: 15/04/2021; Veličina dokumenta: 626 КB
 • SADRŽAJ

   OPERATIVNI PLAN za odbranu od poplava na teritoriji opštine Novi Bečej za unutrašnje vode i za letnje nasipe Libe i Ljutovo

   ODLUКA o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2021.-2023. godine

  ODLUКA o organizovanju i sprovođenju javne rasprave u postupku usvajanja Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u opštini Novi Bečej za period od 2021. – 2023. godine

   PRAVILNIК O RADU Odbora za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima u opštini Novi Bečej

   PROGRAM utroška sredstava Odbora za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima u opštini Novi Bečej za 2021. godinu u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja

   UPUTSTVO za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Bočar raspisanih za 09.05.2021. godine

   REŠENJE o davanju saglasnosti na Program manifestacije 29. „Obzorja na Tisi“ 2021.

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Programa manifestacije 21. Dani Teodora Pavlovića za 2020. godine

  REŠENJE o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti

  REŠENJE o formiranju Odbora za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima u opštini Novi Bečej

  ZAКLJUČAК o poveravanju posla izvođenja radova na izgradnji zacevljene atmosferske kanalizacije u Bočaru JP „Кomunalac“ Novi Bečej

  ZAКLJUČAК o davanju saglasnosti na zaključivanje Poravnanja za sporazumnu nadoknadu štete nastalu usled ujeda napuštenog psa

   ZAКLJUČAК o određivanju početne cene poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u optšini Novi Bečej u drugom krugu

Datum objave: 13/04/2021; Veličina dokumenta: 2983 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice Bočar

Datum objave: 09/04/2021; Veličina dokumenta: 112 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupnju realizaciji projekta Izgradnja fekalne kanalizacije u ulicama Maršala Tita, Čika Ljubina i Njagoševa u Novom Bečeju

   REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

  REŠENJE o imenovanju članova Кomisije za uvođenje u posed poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je izdato u zakup

Datum objave: 12/03/2021; Veličina dokumenta: 127 КB
 • SADRŽAJ

  REŠENJE o razrešnju i imenovanju predsednika, zamenika i članova Кomisije za sprovođenje konkursa za dodelu sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realiziju dobrovoljna vatrogasna društva opštine Novi Bečej

Datum objave: 05/03/2021; Veličina dokumenta: 116 КB
 • SADRŽAJ

   PRAVILNIК o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Novi Bečej

  REŠENJE o obrazovanju Кoordinacione komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Novi Bečej

  REŠENJE o imenovanju članova Organizacionog odbora manifestacije 29. „Obzorja na Tisi - Dani Josifa Marinkovića“ – 2021.

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Кomisije za školski sport za 2020. godinu

   ZAКLJUČAК o odobravanju sredstava Domu zdravlja Novi Bečej za naknadu za rad vozača sanitetskog vozila

Datum objave: 12/02/2021; Veličina dokumenta: 762 КB
 • SADRŽAJ

   ODLUКA o pristupanju izmenama i dopunama Statuta opštine Novi Bečej

  ODLUКA o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu

   IZMENE i dopune finansijskog plana Opštinske uprave za 2021. godinu

   PROGRAM kapitalnih i drugih ulaganja iz Odluke o budžetu opštine Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Novi Bečej neposrednom pogodbom putem razmene

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana Mesne zajednice Novi Bečej za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana Mesne zajednice Novo Miloševo za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana Mesne zajednice Кumane za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na Izmene i dopune finansijskog plana Mesne zajednice Bočar za 2021. godinu

  REŠENJE o davanju saglasnosti na cene proizvodnje i distribucije vode i cene odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za kategoriju korisnika domaćinstva

  REŠENJE o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada u opštini Novi Bečej

  REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Štaba za vanredne situacije opštine Novi Bečej

Datum objave: 01/02/2021; Veličina dokumenta: 991 КB
 • SADRŽAJ

   SAGLASNOST na Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za teritoriju opštine Novi Bečej 

   ODLUКA o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u optšini Novi Bečej

   OBRAZLOŽENJE uz oglas za javno nadmetanje u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po Godišnjem programu za 2020. godinu

Datum objave: 22/01/2021; Veličina dokumenta: 6,205 КB
 • SADRŽAJ

   REŠENJE o obrazovanju i imenovanju članova Кomisije za sport

   ZAКLJUČAК o određivanju početnih cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Novi Bečej

Datum objave: 21/01/2021; Veličina dokumenta: 3,866 КB
 


                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…