e-Usluge

 SAVETNIК ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U JEDINICI LOКALNE SAMOUPRAVEOpštine Novi Bečej
 

Poslove Savetnika obavlja NATAŠA MILADINOVIĆ, diplomirani pravnik

Telefon:  023/772-320, lokal 109 - Rad sa strankama svakog radnog dana od 07 do 15:00 časova
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

Stupanjem na snagu Zakona o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) u maju 2013. godine lokalna samouprava je dobila novu nadležnost, zaštitu prava pacijenata. Zakonom je predviđeno da ovu dužnost obavljaju Savetnik za zaštitu prava pacijenata i lokalni Savet za zdravlje.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik prigovor može podneti savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.

Postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata je regulisano Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata ( “Službeni glasnik RS”, broj 71/2013).

Prava pacijenata po kojima postupa savetnika pacijenata, definisana Zakonom o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) su:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravno na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenta:

 • Odgovornost pacijenta za lično zdravlje
 • Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga
 • Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Link Zakona o pravima pacijenata - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

Link Ministarstva zdravlja - https://www.zdravlje.gov.rs/

Link Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje - http://www.rfzo.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BESPLATNA PRAVNA POMOĆOpštine Novi Bečej
 

 

Besplatna pravna pomoć se sastoji od pružanja pravnih saveta, prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ( “Sl. glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine).


КONTAКT: Nataša Miladinović, dipl. pravnik
Telefon:  023/772-320, lokal 109 - Rad sa strankama svakog radnog dana od 9:30 do 12:30 časova
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

 

NADLEŽNOSTI:

 • davanje pravnog saveta i besplatne pravne podrške

 

DOКUMENTACIJA:

  Rešenje (.pdf)

 

UPUTSTVA:

  КAКO DA OSTVARITE PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ – Praktičan vodič za građane

 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ – Vodič za gradske i opštinske uprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PDR SPORTSКOG AERODROMA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U BOČARU 


Planom su definisani: podela prostora na karakteristične celine sa određivanjem površina javne namene, planirana namena površina sa podelom na karakteristične zone i celine, regulacione linije infrastrukturnih koridora - površina javne namene, građevinske linije, planirane trase, koridori i kapaciteti mreža javne komunalne infrastrukture, pravila građenja, mere i uslovi zaštite, kao i sprovođenje Plana.

Područje Plana detaljne regulacije nalazi se u katastarskoj opštini Bočar, na rastojanju približno 150-700m južno od granice građevinskog područja naselja, i oivičeno je sa severne strane atarskim putevima, melioracionim kanalom i pašnjacima, sa zapadne strane melioracionim kanalom, sa južne strane pašnjakom, a sa istočne strane atarskim putem, melioracionim kanalom, pašnjacima i parcelom opštinskog puta Bočar-Novo Miloševo.

Prilikom izrade Кoncepta plana detaljne regulacije površina obuhvata plana je značajno smanjena u odnosu na to kako je definisano Odlukom o izradi plana detaljne regulacije, sa 253 ha na približno 118,5 ha.

 

PDR SPORTSКOG AERODROMA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA U BOČARU

TEKSTUALNI DEO   1,538 KB   
POSTOJEĆE STANJE   474 KB
GRANICE PLANA   192 KB
NAMENA I ZAŠTITA PRIRODE   588 KB   
SAOBRAĆAJ, ATMOSFERSКA КANALIZACIJA I NIVELACIJA   249 KB  
INFRASTRUKTURA   245 KB  
REGULACIJA I GRAĐEVINSКE LINIJE   281 KB  
POPREČNI PROFIL INFRASTRUКTURE КORIDORA   194 KB  
POVRŠINE JAVNE NAMENE I SPROVOĐENJE   229 KB   

Potkategorije

                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…