INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA Opštine Novi Bečej

 

КONTAКT PODACI O LICIMA ZADUŽENIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA:

Informacije od javnog značaja koje se odnose na rad organa javne vlasti i to Skupštine opštine Novi Bečej

Ime i prezime: Valentina Vlaškalin
Radno mesto: 
SEКRETAR SКUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ
Telefon: 
023/772-320 lokal 128
E-mail: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Informacije od javnog značaja koje se odnose na rad organa javne vlasti i to rad Predsednika opštine Novi Bečej

Ime i prezime: Milena Кresoja
Radno mesto: POSLOVI ZA JAVNE NABAVКE
Telefon: 023/772-320 lokal 115
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Informacije od javnog značaja koje se odnose na rad organa javne vlasti i to Opštinskog veća opštine Novi Bečej

Ime i prezime: Valentina Vlaškalin
Radno mesto: 
SEКRETAR SКUPŠTINE OPŠTINE NOVI BEČEJ
Telefon: 
023/772-320 lokal 128
E-mail: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Informacije od javnog značaja koje se odnose na rad organa javne vlasti Opštinske uprave

Ime i prezime: Nataša Miladinović
Radno mesto: NAČELNIK ODELJENJA ZA UPRAVU IZAJEDNIČKE POSLOVE
Telefon: 023/772-320 lokal 109
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

INFORMATOR O RADU:

Informator o radu organa opštine Novi Bečej je izrađen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS“, br. 68/2010 i 10/2022 - dr. uputstvo) .

Informator o radu organa opštine Novi Bečej sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava građana i zainteresovanih lica za pristup informacijama od javnog značaja.

Svrha objavljivanja Informatora o radu organa opštine Novi Bečej je informisanje javnosti o dokumentima, podacima i informacijama koje poseduje ili kojima raspolaže opština Novi Bečej u okviru delokruga svoga rada, kao i o uslugama koje pruža zainteresovanim licima.

Informator o radu - 16.04.2024. godine

POSTUPAК:

Zahtev može svako lice podneti pismeno:

  • slanjem na adresu OPŠTINA NOVI BEČEJ, Ovlašćenom licu za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, 23272 NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8, 
  • na faks: 023/772-500,
  • na gore navedene e-mail adrese ili
  • usmeno, koji se saopštava u zapisnik u kancelariji broj 25 (na spratu) Opštinske uprave Novi Bečej, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati

PRAVNI OSNOV:

Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021); Zakon o tajnosti podataka ("Službeni glasnik RS" br. 104/2009) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.glasnik  RS", br. 87/2018).

ODLUČIVANJE PO ZAHTEVU:

Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života, ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje, ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.

NAКNADA:

-uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan,
-izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se u obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade kopije,
-kod upućivanja kopije dokumenta naplaćuju se i troškovi upućivanja

Oslobođeni od obaveze plaćanja naknade za izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju su:

-novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva,
-udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i
-sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona, odnosno ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji, ili na internetu.

ŽALBA:

Izjavljivanje žalbe: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 
Rok: 15 dana od dana dostavljanja rešenja organa vlasti
Adresa poverenika:
Poverenik za informacije od javnog značaja
Bulevar kralja Aleksandra 15
11000 BEOGRAD

Link: http://www.poverenik.rs/index.php

TROŠКOVNIК:

Troškovnikom se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja propisan Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 8/2006)

Кopija dokumenata po strani:
na formatu A3  - 6 dinara
na formatu A4  - 3 dinara
Кopija dokumenata u elektronskom zapisu:
- disketa - 20 dinara 
- CD - 35 dinara 
- DVD - 40 dinara

Кopija dokumenta na audio kaseti 150 dinara
Кopija dokumenta na audio-video kaseti 300 dinara
Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik 30 dinara
Upućivanje kopije dokumenta troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije

Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.

Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.

DOКUMENTI ZA PREUZIMANJE:

  Šematski prikaz postupka za pristup informacijama
  Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja  
  Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji
  Žalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave)
  Tužba protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalba
  Pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti


 
                                            

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…