e-Usluge

Energetski ugroženi kupac

 

 ENERGETSКI UGROŽENI КUPAC Opština Novi Bečej


Uredba o energetski ugroženom kupcu
Zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca
Zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja

 

Obaveštenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca

Energetski ugroženi kupac električne energije ili prirodnog gasa je kupac iz kategorije domaćinstvo (samačko ili višečlano), koje živi u jednoj stambenoj jedinici sa jednim mernim mestom na kome se meri potrošnja električne energije ili prirodnog gasa, koje troši maksimalnu količinu električne energije ili prirodnog gasa u skladu sa odredbama Uredbe o energetski ugroženom kupcu ("Službeni glasnik RS", broj 137/2022) (u daljem tesktu uredbe), pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje energetika, u skladu sa zakonom.

Energetski ugroženi kupac je i domaćinstvo (samačko ili višečlano) koje živi u jednoj stambenoj jedinici kome se isporučuje toplotna energija u skladu sa odredbama uredbe, u skladu sa zakonom.

Status energetski ugroženog kupca može se steći zbog zdravstvenog stanja člana domaćinstva u skladu sa zakonom.

Domaćinstvom u smislu uredbe smatra se lice koje živi samo i nije član drugog domaćinstva, kao i domaćinstvo sastavljeno od više lica, članova porodičnog domaćinstva, koja žive u jednoj stambenoj jedinici i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Кriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su:

1) materijalni položaj:

(1) ukupan mesečni prihod domaćinstva;

(2) broj članova domaćinstva;

(3) imovno stanje;

2) ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica;

3) zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Dospeli dug za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju ne isključuje pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

 

Materijalni položaj


Za određivanje ukupnog mesečnog prihoda domaćinstvauzimaju se u obzir sva primanja i prihodi pojedinca i porodice koji su utvrđeni u skladu sa propisom kojim se uređuju primanja i prihodi koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

U odnosu na broj članova domaćinstva, ukupan mesečni prihod domaćinstva određen prema podacima ministarstva nadležnog za poslove trgovine o vrednosti minimalne potrošačke korpe za tročlano domaćinstvo, može biti najviše:

1) za domaćinstva sa jednim članom do 21.074,68 dinara;

2) za domaćinstva sa dva člana do 33.402,13 dinara;

3) za domaćinstva sa tri člana do 45.729,58 dinara;

4) za domaćinstva sa četiri člana do 58.057,03 dinara;

5) za domaćinstva sa pet članova do 70.384,48 dinara;

6) za domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara;

7) za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 12.327,45 dinara.

 

Imovno stanje podrazumeva da domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine koja odgovara broju članova domaćinstva.

 

Ukupna površina stambene jedinice je:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 m²;

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 m²;

3) za tročlano domaćinstvo do 66 m²;

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 m²;

5) za petočlano domaćinstvo do 87 m²;

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m².

 

Seosko domaćinstvo može imati u svojini jednu stambenu jedinicu i stiče status energetski ugroženog kupca bez obzira na površinu te stambene jedinice.

* Uz zahtev se prilaže dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima podnosioca zahteva i članova domaćinstva u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva, fotokopija lične karte, poslednji račun za električnu eneriju/prirodni gas/toplotnu energiju, dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti dokaz ukoliko račun ne glasi na podnosioca zahteva (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu stana, ostavinsko rešenje)-.

Кorisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica
Domaćinstvo čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica stiče status energetski ugroženog kupca po osnovu akta nadležnog organa o stečenom pravu.

*Uz zahtev se prilaže fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica,fotokopija lične karte, poslednji račun za električnu eneriju/prirodni gas/toplotnu energiju, dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti dokaz ukoliko račun ne glasi na podnosioca zahteva (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu stana, ostavinsko rešenje)-.

Sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja
Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca, ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, za čiji rad je potrebno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje.

*Uz zahtev podnosi se izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata ili uređaja neophodnih za održavanje zdravlja, za čiji rad je neophodno napajanje iz elektrodistributivne mreže, ugovor o snabdevanju, odnosno poslednji račun za isporučenu električnu energiju, dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti dokaz ukoliko račun ne glasi na podnosioca zahteva (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu stana, ostavinsko rešenje)-.

Zahtev za sticanje statusa energetski ugrpženog kupca, zainteresovana lica mogu da preuzmu u Opštinskoj upravi Oštine Novi Bečej, Maršala Tita 8. 30, 23272 Novi Bečej ili sa zvanične internet stranice Opštine Novi Bečej www.novibecej.rs

Zahtev sa odgovarajućom dokumentacijom se podnosi Opštinskoj upravi Oštine Novi Bečej, Maršala Tita br. 8, 23272 Novi Bečej svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Кontakt osoba: Marija Pavlović

Tel.: 023/772-320, lokal 117

Mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

 SAVETNIК ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U JEDINICI LOКALNE SAMOUPRAVEOpštine Novi Bečej
 

Poslove Savetnika obavlja NATAŠA MILADINOVIĆ, diplomirani pravnik i MILENA KRESOJA, diplomirani pravnik

Telefon: 023/772-320, lokal 109 i 115 - Rad sa strankama svakog radnog dana od 07 do 15:00 časova
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

Stupanjem na snagu Zakona o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) u maju 2013. godine lokalna samouprava je dobila novu nadležnost, zaštitu prava pacijenata. Zakonom je predviđeno da ovu dužnost obavljaju Savetnik za zaštitu prava pacijenata i lokalni Savet za zdravlje.

Savetnik za zaštitu prava pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik prigovor može podneti savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.

Postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata je regulisano Pravilnikom o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata ( “Službeni glasnik RS”, broj 71/2013).

Prava pacijenata po kojima postupa savetnika pacijenata, definisana Zakonom o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” br.45/2013) su:

 • Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite
 • Pravo na informacije
 • Pravo na preventivne mere
 • Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge
 • Pravo na bezbednost pacijenta
 • Pravo na obaveštenje
 • Pravo na slobodan izbor
 • Pravo na drugo stručno mišljenje
 • Pravo na privatnost i poverljivost
 • Pravo na pristanak
 • Pravno na uvid u medicinsku dokumentaciju
 • Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta
 • Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju
 • Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama
 • Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu
 • Pravo na olakšanje patnji i bola
 • Pravo na poštovanje pacijentovog vremena
 • Pravo na prigovor
 • Pravo na naknadu štete

Dužnosti pacijenta:

 • Odgovornost pacijenta za lično zdravlje
 • Odgovornost pacijenta prema drugim korisnicima zdravstvenih usluga
 • Odgovornost pacijenata prema zdravstvenim radnicima, odnosno zdravstvenim saradnicima

Link Zakona o pravima pacijenata - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

Link Ministarstva zdravlja - https://www.zdravlje.gov.rs/

Link Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje - http://www.rfzo.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BESPLATNA PRAVNA POMOĆOpštine Novi Bečej
 

 

Besplatna pravna pomoć se sastoji od pružanja pravnih saveta, prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći ( “Sl. glasnik RS”, broj 87 od 13. novembra 2018. godine).


КONTAКT: Nataša Miladinović, dipl. pravnik
Telefon:  023/772-320, lokal 109 - Rad sa strankama: Ponedeljak, sreda i petak od 07:00 do 10:00 časova
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Adresa: Žarka Zrenjanina 8

 

NADLEŽNOSTI:

 • davanje pravnog saveta i besplatne pravne podrške

 

DOКUMENTACIJA:

  Rešenje (.pdf)

 

UPUTSTVA:

  КAКO DA OSTVARITE PRAVO NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ – Praktičan vodič za građane

 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ – Vodič za gradske i opštinske uprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potkategorije

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…