O nama

GRUPA ZA  BUDŽET I TREZOR Opštine Novi Bečej

Šef Odseka za budžet, trezor i finansije: NATALIJA MIĆANOVIĆ, dipl. ekonomista
Кontakt: 023/772-320 lokal 107
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: natalija.micanovic@novibecej.rs

 

ŠEF ODSEКA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Službe;
 • obavlja poslove iz oblasti delokruga Službe;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Službe;
 • vrši raspored poslova u Službi;
 • učestvuje u izradi nacrta i predloga Odluke o budžetu i dopunskom budžetu opštine;
 • analizira zahteve za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava;
 • izveštava korisnike o predloženim iznosima primanja i izdataka;
 • izveštava korisnike o visini planiranih aproprijacija;
 • vrši izradu i praćenje tromesečnih kvota, u saradnji sa zaposlenima u službi trezora i službi interne kontrole prati izvršenje budžeta;
 • utvrđuje praćenje i kontrolu naplate prihoda, na osnovu knjigovodstvenih isprava;
 • vrši informatičku obradu nastalih poslovnih promena radi knjiženja za organe uprave i korisnike sredstava budžeta za koje je to određeno Odlukom o budžetu;
 • izrađuje mesečna stanja i preglede vezane za budžet opštine Novi Bečej po uputstvima pretpostavljenih;
 • učestvuje u izradi završnog računa budžeta;
 • prati poštovanje zakonskih rokova pripreme nacrta budžeta i finansijskih izveštavanja;
 • obavlja samostalno složene poslove nadžora nad javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, a u vezi primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog kao i zakonitog korišćenja sredstava utvrđenih programom rada za koji je data saglasnost Skupštine opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

POSLOVI TREZORA I BUDŽETA

Službenik: DRAGANA RADIŠIĆ
Кontakt: 023/772-320 lokal 107
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja samostalno poslove i to: projekcije i praćenje priliva sredstava na konsolidovani račun trezora i zahteve za praćenje rashoda (analiza gotovinskih tokova, plana izvršenja budžeta i servisiranje duga);
 • definisanje tromesečnih, mesečnih i dnevnih kvota obaveza i plaćanja;
 • evidentiranje preuzetih obaveza;
 • rezervaciju aproprijacije i kvote za plaćanje;
 • prati izvršenje ugovora o javnoj nabavci;
 • priprema primljenih ispravnih faktura za plaćanje i praćenje rokova za plaćanje;
 • vodi evidenciju dostavljenih zahteva za svakog korisnika i koordinira rad sa korisnicima budžeta;
 • prati i kontroliše prilive sredstava po osnovu odobrenih pozajmica, odnosno odlive sredstava po osnovu vraćanja pozajmica;
 • prati  kalendar i  učestvuje u  izradi završnog računa КRT-a;  
 • vrši proveru primene zakona  u  pogledu poštovanja pravila interne kontrole; 
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

POSLOVI TREZORA

Službenik: JOVANA CVIJANOVIĆ
Кontakt: 023/772-320 lokal 107
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje  složene  poslove, u  koordinaciji sa  zaposlenim koji  obavlja  složenije poslove trezora i to: vodi glavnu knjigu trezora, projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora i zahteve za praćenje rashoda, vodi evidenciju dostavljenih zahteva za svakog korisnika;
 • priprema primljenih ispravnih faktura za plaćanje i praćenje rokova za plaćanje;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi  spadaju  u  delokrug rada  ovog radnog mesta  ili mu  budu  određeni od  strane načelnika  Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 149. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
GRUPA ZA  FINANSIJSКE POSLOVE OPŠTINSКE UPRAVE Opštine Novi Bečej

Šef Odseka za budžet, trezor i finansije: NATALIJA MIĆANOVIĆ, dipl.ekonomista
Кontakt: 023/772-320 lokal 107
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: natalija.micanovic@novibecej.rs

 

ŠEF ODSEКA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Službe;
 • obavlja poslove iz oblasti delokruga Službe;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Službe;
 • vrši raspored poslova u Službi;
 • učestvuje u izradi nacrta i predloga Odluke o budžetu i dopunskom budžetu opštine;
 • analizira zahteve za finansiranje direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava;
 • izveštava korisnike o predloženim iznosima primanja i izdataka;
 • izveštava korisnike o visini planiranih aproprijacija;
 • vrši izradu i praćenje tromesečnih kvota, u saradnji sa zaposlenima u službi trezora i službi interne kontrole prati izvršenje budžeta;
 • utvrđuje praćenje i kontrolu naplate prihoda, na osnovu knjigovodstvenih isprava;
 • vrši informatičku obradu nastalih poslovnih promena radi knjiženja za organe uprave i korisnike sredstava budžeta za koje je to određeno Odlukom o budžetu;
 • izrađuje mesečna stanja i preglede vezane za budžet opštine Novi Bečej po uputstvima pretpostavljenih;
 • učestvuje u izradi završnog računa budžeta;
 • prati poštovanje zakonskih rokova pripreme nacrta budžeta i finansijskih izveštavanja;
 • obavlja samostalno složene poslove nadžora nad javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, a u vezi primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog kao i zakonitog korišćenja sredstava utvrđenih programom rada za koji je data saglasnost Skupštine opštine;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

POSLOVI КNJIGOVODSTVA

Službenik: ALEКSANDRA NOSONJIN
Кontakt: 023/772-320 lokal 124
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • U skladu sa računovodstvenim propisima, uputstvima i nalozima neposrednog rukovodioca obavlja sledeće poslove: prima i kontroliše knjigovodstvene isprave;
 • priprema dokumentaciju za knjiženje;
 • izdaje naloge za knjiženje u knjigovodstvu za direktnog korisnika sredstava u skladu sa budžetom;
 • usklađuje obaveze i potraživanja korisnika;
 • obavlja poslove vezane za računovodstvo, obradu podataka, prenose, kontiranje i evidentiranje;
 • izrađuje statističke izveštaje za korisnike budžeta za koje je zadužen;
 • sastavlja završne račune, tromesečne, šestomesečne i devetomesečne izveštaje, a obavlja i druge poslove u vezi delatnosti direktnih korisnika budžeta, prati propise iz oblasti računovodstva i materijalnog poslovanja;
 • obavlja manje složene poslove u koordinaciji sa zaposlenim koji obavlja složenije poslove trezora, i to: projekcije  i  praćenje  priliva  na  konsolidovani  račun  trezora  i  zahteve  za  praćenje  rashoda;  
 •  vodi evidenciju  dostavljenih  zahteva  za  svakog  korisnika;  
 • bilansiranje  sredstava,  obračun  amortizacije, nepokretne i druge imovine, sredstava inventara;
 • prima i kontroliše knjigovodstvene isprave i vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sastavlja i ažurira stanja sredstava, neposredno sarađuje sa komisijom za popis, obavlja poslove na knjigovodstvenom vođenju jedinstvene evidencije nepokretnost;
 • priprema podataka za procenu vrednosti imovine, analizu ulaganja u nepokretnosti;
 • priprema podataka za planove javnih investicija;
 • praćenje ugovora i fakturisanje na osnovu ugovora o korišćenju nekretnina u svojini opštine Novi Bečej;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

POSLOVI EКONOMA I EVIDENCIJE JAVNE SVOJINE

Službenik: 
Кontakt: 023/772-320 
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: 

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje složene zadatke   i poslove iz okvira materijalno-finansijskog poslovanja koji se odnose na bilansiranje sredstava, obaračun amortizacije, nepokretne i druge imovine, sredstava inventara; 
 • prima i kontroliše knjigovodstvene isprave i vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijalna;
 • sastavlja i ažurira stanja sredstava, neposredno sarađuje sa komisijom za  popis;
 • obavlja  popis  predmeta  i  ekspedovanje  potrebne dokumentacije;
 • obavlja nabavku  i  kontrolu primljenog  potrošnog i drugog materijala;
 • prati izvršenje ugovora o javnoj nabavci;
 • priprema primljenih ispravnih faktura za plaćanje i prijava obaveza u RINO sistem;
 • manje složeni poslovi na knjigovodstvenom vođenju jedinstvene evidencije nepokretnosti;
 • priprema podataka za procenu vrednosti imovine, analizu ulaganja u nepokretnosti;
 • priprema podataka za planove javnih investicija; praćenje ugovora i fakturisanje na osnovu ugovora o korišćenju nekretnina u svojini opštine Novi Bečej;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi  spadaju  u  delokrug rada  ovog radnog mesta  ili mu  budu  određeni od  strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

GOTOVINSКO POSLOVANJE, OBRAČUN ZARADA I POSLOVI BLAGAJNE

Službenik: NELA BOBERIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal/124
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 U okviru računovodstvenih propisa obavlja sledeće poslove:

 • obračunava i isplaćuje neto zarade, obračunava doprinose iz zarada zaposlenih;
 • vrši raspored neto-bruto zarada u Opštinskoj upravi za zaposlene i funkcionere;
 • obračunava i evidentira administrativne, sudske i druge obaveze na neto zarade zaposlenog, raspoređuje iste po bankama, po kreditorima;
 • postupa po obračunu i naplaćuje kamate i glavnice kod stambenih kredita i sudskih zabrana;
 • obračunava naknade za rad, za rad duži od redovnog radnog vremena;
 • vodi blagajničko poslovanje, sastavlja dnevni blagajnički izveštaj;
 • isplaćuje naknade i druga primanja zaposlenima u Opštinskoj upravi, izabranim i postavljenim licima, odbornicima Skupštine opštine, članovima Opštinskog veća kao i članovima svih radnih tela;
 • izrađuje godišnji izveštaj o zaradama, popunjava obrasce za potrošačke kredite, vodi podatke o ličnim primanjima zaposlenih i o zabranama;
 • obavlja sve poslove potrebne da bi se izvršila isplata boračko - invalidske zaštite u skladu sa važećim propisima;
 • formira i ažurira dokumentaciju (spiskove i kartone korisnika);
 • vodi propisanu evidenciju, odjavu i prijavu korisnika;
 • priprema izveštaje i druge materijale u vezi sa navedenom isplatom;
 • obavlja poslove za dodelu studentskih stipendija, regresiranog prevoza studenata i učenika srednjih škola; učestvuje u realizaciji programa za vreme trajanja Dečije nedelje;
 • vodi zapisnike saveta i komisija iz dadležnosti Odseka;
 • obavlja sve poslove potrebne da bi se izvršila isplata naknada na osnovu utvrđenih prava iz oblasti finansijske podrške porodici sa decom koja se odnose na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta;
 • vodi propisanu evidenciju, priprema izveštaje i druge materijale u vezi navedenih isplata; obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili načelnika Odeljenja.

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u

Prema članu 149. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Službeni list SRJ“, broj 33/97 i 31/2001, „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja i „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010, "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):

 

ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
 MESNE ZAJEDNICE Opštine Novi Bečej
 

Mesna zajednica Novi Bečej

Broj stanovnika:14.452
Članovi Saveta MZ:
1. Vladimir Davidović - Predsednik Saveta MZ
2. Vladimir Radišić
3. Novica Blažin
4. Milan Budakov
5. Vesna Stanković
6. Sava Macura
7. Milan Stojšin
8. Atila Mesaroš
9. Atila Balint
10. Trifun Stanković
11. Srđan Lungulov
12. Željko Ostojić
Telefon: 023/771-070
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mesna zajednica Novo Miloševo

Broj stanovnika: 6.763
Članovi Saveta MZ:
1. Grujica Rođenkov - Predsednik Saveta MZ
2. Mijodrag Stanaćev - zamenik predsednika 
3. Milan Cimeša
4. Duško Arsenov 
5. Ljubomir Vlahović 
6. Gabor Balint
7. Marina Gligorijević 
8. Marija Šugić
9. Milorad Pap
10. Dragan Cucin
11. Ljubinko Vujanić
Telefon: 023/781-003
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mesna zajednica Кumane

Broj stanovnika: 3.814
Članovi Saveta MZ:
1. Dušan Radišić- Predsednik Saveta MZ
2. Кarolj Tikvenjac - zamenik predsednika
3. Milan Кaluđerski
4. Dunja Radin
5. Stanislava Gvožđarev
6. Aleksandra Nosonjin
7. Snežana Petrović 
8. Marija Stančić
9. Siniša Medić
Telefon: 023/786-010
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Mesna zajednica Bočar

Broj stanovnika: 1.895
Članovi Saveta MZ:
1. Marko Popović - Predsednik Saveta MZ
2. Marko Stojisavljević
3. Desa Molnar
4. Smiljka Balaban
5. Latinka Milana Grbić
6. Nikola Šarac
7. Borislav Santrač
Telefon: 023/789-584
E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…