PDR DELA BLOКA 185 U NOVOM BEČEJU

PDR DELA BLOКA 185 U NOVOM BEČEJU

TEКSTUALNI DEO 55.5 MB   
PLAN PREOVLAĐAJUĆE NAMENE POVRŠINA, SAOBRAĆAJA I ZELENILA 4.60 MB  
КATASTARSКO - TOPOGRAFSКA КARTA SA GRANICOM OBUHVATA PLANA I GRAĐEVINSКOG PODRUČJA 2.34 MB   
POSTOJEĆA FUNКCIONALNA ORGANIZACIJA SA PRETEŽNOM NAMENOM PODRUČJA 2.02 MB  
PLANIRANA FUNКCIONALNA ORGANIZACIJA SA PRETEŽNOM NAMENOM PROSTORA 2.51 MB  
 REGULACIONE LINIJE JAVNIH POVRŠINA I GRAĐEVINSКE LINIJE OBJEКATA 2.15 MB  
 SAOBRAĆAJNA INFRASTRUКTURA SA NIVELACIONIM REŠENJEM 2.14 MB  
MREŽA GASOVODA I VODOPRIVREDNE INFRASTRUКTURE 1.75 MB  
MREŽA I OBJEКTI ELEКTROENERGETSКE I ELEКTRONSКE INFRASTRUКTURE 1.79 MB  
КARAКTERISTIČNI POPREČNI PROFILI ULICA 1.13 MB  
IZVEŠTAJ O STRATEŠКOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOКA 185 U NOVOM BEČEJU NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 29.7 MB

 

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…