ПДР ДЕЛА БЛОКА 186 У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ПДР ДЕЛА БЛОКА 186 У НОВОМ БЕЧЕЈУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 446 КБ   
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА, СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ ПРОСТОРА И ПОДЕЛОМ ОБУХВАТА НА ЗОНЕ 2.94 МБ  
ГРАНИЦЕ ПЛАНА 1.87 МБ   
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ 3.03 МБ  
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СА НИВЕЛАЦИОНИМ РЕШЕЊИМА 2.27 МБ  
МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И РЕГУЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА 2.23 МБ  
РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ ОБЈЕКАТА 2.24 МБ  
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ УЛИЦА 1.08 МБ  
ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 2.41 МБ  

                                             

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…