РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: ГОРАН ДОКИЋ
Радно место: РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Телефон: 023/772-350 локал 115
Е-маил:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   

 ОПИС ПОСЛА

 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Службе; обавља сложене послове из области делокруга Службе;
 • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Службе;
 • врши распоред послова у Служби;
 • израђује нацрте нормативних аката из области Одсека и Службе;
 • покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку из области имовинско-правних послова у складу са стварном и месном надлежношћу;
 • врши послове уписа права јавне својине на непокретностима у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима у складу са законом; спроводи поступак и доноси решење о
 • експропријацији у складу са законом и спроводи поступак споразумевања о накнади за експроприсану непокретност;
 • пружа стручну помоћ у примени закона и решавању сложених управних ствари из делокруга рада Одсека и Службе;
 • израђује решење у поступку претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду (конверзија) и утврђивања земљишта за редовну употребу објекта у складу са законом;
 • припрема нацрте аката у вези са располагањем непокретностима (објекти) у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење);
 • припрема нацрте аката у вези са располагањем грађевинским земљиштем у јавној својини општине (прибављање, отуђење, давање у закуп и на коришћење) у складу са законом;
 • израђује нацрт Програма коришћења непокретности у јавној својини општине;
 • доноси првостепена решења о исељењу и пресељењу лица сходно Закону о становању и одржавању зграда;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека
 КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 33 (I спрат)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ Служба за имовинско-правене послове

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ 

  Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Нови Бечеј
  Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника
  Обавештење о упису у регистар стамбених заједница
  Пријава - потребна документација
  Образац пријаве за регистрацију - ДОДАТАК 
  Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
  Образац пријаве за ажурирање Података - ДОДАТАК
  Образац за регистрацију стамбене заједнице
  Републички геодетски завод - Јединствена евиденција стамбених заједница

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

База јединствене евиденције РГЗ-а
Регистар професионалних управника је успостављен и доступан је на сајту

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Председнику Скупштине зграде, кућног савета, станарима зграда


Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда дана 31.12.2016. године, постојеће стамбене зграде постају стамбене заједнице које су у обавези да се упишу у регистар стамбених заједница који води општинска управа Нови Бечеј.

Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

Обавезни органи стамбене заједнице су: скупштина и управник.

Стамбена заједница има статус правног лица, који стиче тренутком када најмање два лица постану власници два посебна дела – стана, пословног простора.

У року од 60 дана од дана стицања својства правног лица стамбена заједница је обавезна да одржи прву седницу скупштине на којој бира управника. Седницу сазива лице које је до доношења овог закона вршило дужност председника скупштине станара односно савета зграде, а у случају да такво лице не постоји, седницу сазива било који власник посебног дела зграде.

Управник стамбене заједнице или лице лице које она овласти подноси пријаву за упис стамбене заједнице, упис или промену управника у року од 15 дана од дана одржавања седнице скупштине, односно настанка промене, који се региструје и објављује у регистру стамбених заједница.

Управника стамбене заједнице бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене заједнице на период од 4 године, који може бити поново биран.

Одлуком стамбене заједнице, послови управљања стамбеном заједницом могу бити поверени и професионалном управнику закључењем уговора између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, којим се уређују међусобна права и обавезе у складу са законом и утврђује накнада за послове професионалног управљања.

У случају да стамбена заједница не именује управника на један од напред описаних начина градска управа уводи принудну управу и именује професионалног управника, који обавља све послове управљања стамбеномзаједницом до момента именовања управника од стране стамбене заједнице.

Потребна документација за регистрацију стамбених заједница се може преузети на сајту општине Нови Бечеј, као и у канцеларији број 33. За све информације можете се обратити регистратору стамбених заједница на број телефона 023/772-320 локал 115.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…