ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ Општинске управе Нови Бечеј

Начелник Одељења: ИВАНА ДОБОЖАНОВ 
                                ДУЊА МИЛАНКОВ до повратка одсутног запосленог
Контакт: 023/772-320, локал 123
Радно време: 7-15 часа
Адреса : Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
              Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА:

 • Врши координацију рада јавних служби којима је оснивач општина Нови Бечеј, као и контролу рада јавних служби у делу који се финансира из буџета општине Нови Бечеј и када општина није оснивач;
 • прати и стара се о спровођењеу важећих прописа везаних за предшколско, основно и средње образовање, спорт, културу, социјалну заштиту и избегла и прогнана лица и информисање, оверава њихове захтеве за плаћање и проверава усклађеност са одлуком о буџету;
 • координира рад између органа јавних служби и органа општине Нови Бечеј;
 • врши израду нацрта аката које доносе органи општине из делокруга одсека;
 • врши координацију рада одсека;
 • води Савет за миграције, Савет за популациону политику, Комисију за родну равноправност, Савет за социјалну заштиту, Савет за младе, Савет за здравље, Савет за међунационалне односе и Локални савет за запошљавање;
 • издаје сагласност за употребу грба општине;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

Службеник: СНЕЖАНА ЂУКИЧИН, правник
Контакт: 023/772-320, локал 105
Радно време: 7-15 часа
Адреса : Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • На основу поднетог захтева покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку које потписује у својству лица које је водило поступак, из области утврђивање својства војних инвалида и за признавање права на личну инвалиднину, породичну инвалиднину, материјално обезбеђење учесника НОР-а, здраствену заштиту, ортопетски додатак, цивилну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, као и права на допунску борачку заштиту и додатак;
 • издаје и оверава легитимације за повлашћену вожњу, као и објаве за бесплатну вожњу;
 • обавља послове утврђивања права у вези са коришћењем бањско- климатског лечења инвалида;
 • на основу поднетог захтева покреће и води управни поступак, предузима све потребне мере и радње и доноси решења и друга акта у управном поступку које потписује у својству лица које је водило поступак из области финансијске подршке породици са децом у складу са важећим прописима и то: накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета и дечијег додатка; води прописану евиденцију;
 • припрема извештаје и друге материјале у вези реализације ових права, спроводи поступак за повраћај неправилно исплаћеног износа (вансудско поравнање и поступак пред судом);
 • врши дистрибуцију донетих решења корисницима;
 • доноси решења и друга акта у управном поступку везана за родитељски додатак, по републичким и покрајинским прописима;
 • доноси решења о остваривању права на једнократну помоћ за новорођенче, по општинској одлуци;
 • води поступак и доноси решења о утврђивању права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за треће и четврто дете по реду рођења у породици у складу са општинском одлуком, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, накнаду трошкова боравка у  предшколској установу за  децу  ометену у  развоју и накнаде трошкова боравка у предшколској установи за децу из породица који су корисници новчане социјалне помоћи;
 • обавља послове спровођење општинских функција социјалне заштите;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ОБРАЗОВАЊА, БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

Службеник: МАРИНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 105
Радно време: 7-15 часа
Адреса : Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

Обавља послове пријема и завођења захтева за признавање родитељског и дечијег додатка, накнаде трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и накнаду трошкова боравка у предшколској установу за децу ометену у развоју и бесплатног боравка у предшколској установи трећег и четвртог детета, oбавља послове и предузима све потребне мере и радње из области финансијске подршке породици са децом у складу са важећим прописима и то:

 • накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета и дечијег додатка;
 • води прописану евиденцију;
 • припрема извештаје и друге материјале у вези реализације ових права, врши дистрибуцију донетих решења корисницима;
 • доноси решења и друга акта у управном поступку везана за родитељски додатак, по републичким и покрајинским прописима;
 • доноси решења о остваривању права на једнократну помоћ за новорођенче, по општинској одлуци;
 • води поступак и доноси решења о утврђивању права на регресирање трошкова боравка у предшколској установи за треће и четврто дете по реду рођења у породици у складу са општинском одлуком, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, накнаду трошкова боравка у предшколској установу за децу ометену у развоју и накнаде трошкова боравка у предшколској установи за децу из породица који су корисници новчане социјалне помоћи;
 • обавља послове који се односе на утврђивање својства војних инвалида и за признавање права на личну инвалиднину, породичну инвалиднину, материјално обезбеђење учесника НОР-а, здраствену заштиту, ортопетски додатак, цивилну инвалиднину, додатак за негу и помоћ, као и права на допунску борачку заштиту и борачки додатак;
 • издаје и оверава легитимације за повлашћену вожњу, као и објаве за бесплатну вожњу;
 • обавља послове утврђивања права у вези са коришћењем бањско - климатског лечења инвалида;
 • обавља послове спровођење општинских функција социјалне заштите;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, ОБРАЗОВАЊА, ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА

Службеник: ЈЕЛЕНА ГЛАВАШКИ
Контакт: 023/772-320, локал 102
Радно време: 7-15 часа
Адреса : Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља послове пријема и завођења захтева за признавање родитељског и дечијег додатка, накнаде трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и  накнаду трошкова боравка у предшколској установу за децу ометену у развоју и бесплатног боравка у предшколској установи трећег и четвртог детета;
 • устројава потребну докумантацију у вези избеглих, прогнаних и расељених лица, врши  њихову  обраду  и  прослеђује  их  служби  за  утврђивање права  и  статуса  пријављених лица;
 • врши достављање решења надлежном органу за добијање избегличке легитимације;
 • учествује у раду Општинског штаба за прихват и збрињавање избеглица;
 • води записник и стара се о спровођењу закључака усвојених на седницама Штаба;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.

 

ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Службеник: ДУЊА МИЛАНКОВ, Струковни специјалиста заштите од пожара и евакуације
Контакт: 023/772-320, локал 112
Радно време: 7-15 часа
Адреса : Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Учествује у изради плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и програма превентивних и оперативних мера заштите и спасавања;
 • учествује у изради аката, анализа и извештаја у области ванредних ситуација;
 • учествује у ажурирању плана заштите и спасавања из свог делокруга рада;
 • прати стање у области ванредних ситуацијаи предлаже потребне мере за решавање проблема у наведеној области;
 • прати и спроводи прописе из области ванредних ситуација;
 • прати опасности из свог делокруга рада и предлаже предузимање превентивних и оперативних мера за смањење ризика од елементарних и других несрећа;
 • учествује у изради процене угрожености за територију општине;
 • сарађује у области ванредних ситуација са државним органима, градовима и општинама привредним друштвима и другим правним лицима;
 • припрема материјале из области ванредних ситуација за Скупштину општине, председника општине, Општинског већа и началника Општинске управе;
 • обавља послове везане за израду плана одбране општине, у складу са одредбама Закона о одбрани и других пратећих прописа који регулишу ову област и координира и усклађује наведене послове са установама, јавним предузећима, привредним друштвима, другим правним лицима и предузетницима;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или шефа Одсека.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…