ПРИЈАВА КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА

Име и презиме: ЂОРЂЕ ВУЈАЦКОВ
Радно место: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Телефон: 023/772-320 локал 119
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Име и презиме: САВА ПЕЈИН
Радно место: КОМУНАЛНИ РЕФЕРНТ
Телефон: 023/772-320 локал 119
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОПИС ПОСЛА

  КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР: 

 • Води мање сложене првостепене управне поступке и израђује првостепене управне акте;
 • разматра наводе жалбе, одлучује по жалби у границама овлашћења првостепеног органа, односно припрема одговоре по жалбама за потребе  другостепеног поступка;
 • пружа стручну подршку обављању послова из делокруга рада комуналне инспекције користећи посебна знања и вештине;
 • прикупља материјал за израду одлуке о стручним питањима;
 • прикупља податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката;
 • прикупља податке неопходне за истраживање промена и појава у одговарајућој области;
 • прати прописе из одговарајуће области;
 • води прописане евиденције и израђује прописане извештаје;
 • подноси кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка;
 • издаје прекршајне налоге;
 • спроводи поступак исељења и пресељења лица по правноснажности решења о исељењу и пресељењу;
 • врши инспекцијски надзор у области превоза у друмском саобраћају;
 • врши надзор над спровођењем закона о трговини у делу надзора који се односи на трговину личним нуђењем;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.

 

  КОМУНАЛНИ РЕФЕРНТ:  

 • Врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду документације из делокруга рада комуналне инспекције;
 • води прописане евиденције и припрема и обрађује податке неопходне за вођење централних евиденција;
 • припрема прописане извештаје из области делокруга рада;
 • обавља стручне административно-техничке послове из области делокруга рада;
 • припрема и издаје све врсте извештаја ради остваривања права заинтересованих страна;
 • пружа стручну техничко-административну помоћ службеницима и странкама;
 • одлаже, чува и архивира неопходну документацију;
 • стара се о одржавању комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност;
 • врши контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности општине;
 • стара се о заштити животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за општину;
 • пружа подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у општини, очување општинских добара и  извршавање других задатака из надлежности општине;
 • обавља и  друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 6 (мала зграда)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одељење за инспекцијске службе

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење); Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018); Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, број 6/2016 и 52/2019-др. закон); Закон о прекршајима ("Сужбени гласник РС", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС, 91/2019 и 91/2019 - др.закон)

СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ

Одлука о комуналној инспекцији (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о одржавању чистоће (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о изградњи, одржавању и заштити комуналних објеката ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 8/2017); Одлука о канализацији (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о ауто такси превозу путника на територији општине Нови Бечеј (пречишћен текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 32/2019); Одлука о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о јавном превозу путника на територији општине Нови Бечеј (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј(пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине Нови Бечеј (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објеката на територији општине Нови Бечеј (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о одржавању пијаца и пружању услуга на њима("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 8/2017); Одлука о сахрањивању и гробаљима ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 8/2017); Одлика о снабдевању водом за пиће (пречишћен текст)("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о коришћењу површина јавне намене (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о локалним административним таксама ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 11/2017); Одлука о коришћењу делова обале и водног простора на територији општине Нови Бечеј (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017); Одлука о општинским путевима и улицама на територији општине Нови Бечеј (пречишћен текст) ("Службени лист општине Нови Бечеј", бр. 15/2017)

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ   Јавна расвета
  Ауто такси 2017
  Одржавање чистоће
  Ауто такси превоз путника
  Изградња и одржавање комуналних објеката
  Канализација
  Коришћење површина јавне намене
  Ауто такси стајалишта
  Јавна паркиралишта
  Јавни превоз путника
  Радно време
  Одржавање пијаца 
  Држање и кретање домаћих животиња 
  Одржавање и уређивање гробља и сахрањивање  
  Снабдевање водом за пиће 
ПЛАН РАДА ЗА 2024. ГОДИНУ   План рада за 2024. годину
ПЛАН РАДА ЗА 2023. ГОДИНУ   План рада за 2023. годину
ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ   План рада за 2022. годину
ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ   План рада за 2021. годину
ПЛАН РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ   План рада за 2020. годину
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ   План рада за 2019. годину
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023. ГОДИНУ   Извештај о раду за 2023. годину 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ   Извештај о раду за 2022. годину 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ   Извештај о раду за 2021. годину 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020. ГОДИНУ   Извештај о раду за 2020. годину 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ   Извештај о раду за 2019. годину 


Превентивно деловање инспекције

На основу Закона о инспекцијском надзору, ради остваривања циља инспекцијског надзора, инспекција је дужна да превентивно делује. Приликом превентивног деловања инспекције, поред усмених указивања на радње и активности које би надзирани субјекти требало да ускладе са законима и подзаконским актима, инспекција поступајући у складу са Законом о инспекцијском надзору, издаје и писане препоруке надзираним субјектима, односно акте о примени прописа.

Препоруке се издају надзираним субјектима код којих су уочене неправилности. Субјектима се на тај начин указиује које неправилности у свом пословању или поступању треба да исправе и ускладе са законом и одлукама и у ком року то могу да ураде, као и које су последице ако то не учине.


Санкције

Надзирани субјекти који и поред писмених и усмених указивања инспекције не ускладе своје пословање и поступање са законима и подзаконским актима и наставе да се понашају у супротности са одлукама подлежу санкцијама, односно инспекција таквим субјектима издаје прекршајне налоге, који садрже и новчану казну, коју је надзирани субјекат дужан да плати. Поред наведеног комунална инспекција може покренути поступак за принудно извршење решења и принудно извршење решења о трошку надзираног субјекта.

Грађани у великој мери поштују законе и општинске одлуке и поступају у складу са препорукама у пракси у преко 90% случајева грађани, физичкса и правна лица поступе по препорукама комуналне инспекције и своје понашање и поступање ускладе са законима и подзаконским актима и према њима се не примењују санкције, односно казнене мере.


Стручна саветодавна помоћ

Комунална инспекција пружа и стручну, саветодавну помоћ лицима која су се обраћају инспекцији лично или путем телефона интернета и на друге начине.

Како је комунална инспекција надлежна за контролу спровођења великог броја закона и општинских одлука које покривају велики део свера живота, грађани се за помоћ најчешће обраћају управо комуналној инспекцији. Уколико се ради о проблемима који су из надлежности комуналне инспекције комунална инспекција даље поступа по службеној дужности и решава поменуте проблеме. Уколико се ради о проблемима који нису у надлежности комуналне инспекције инспекција грађане упућује на надлежне службе или прослеђује предмете надлежним службама на поступање.

Ради уједначавања праксе инспекцијског надзора сви чланови инспекције међусобно свакодневно размењују искуства и знања. Што доводи до тога да се инспекција подједнако односили и поступа према свим надзираним субјектима у сличним ситуацијама.РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење).


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…