СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА Општине Нови Бечеј
 

Секретар Скупштине: ВАЛЕНТИНА ВЛАШКАЛИН, дипл. правник
Контакт: 023/772-320, локал 128
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8  
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Служба за Скупштинске послове и послове извршних органа врши послове који се односе на:
 • обављање стручних и организациних послова у вези припремања седница органа општине и њихових радних тела, израду нацрта аката који се доносе на седницама, обраду аката усвојених на овим седницама и проверу усаглашености нормаивних аката (одлука, решења и закључака) које доноси председник општине, скупштина и општинско веће са законом и другим прописима,  сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду на овим седницама, пружање стручне помоћи одборницима и одборничким групама у изради предлога које подносе органима општине, прибављање одговора и обавештења које одборници траже, представке и предлоге грађана, издаје „Службени лист општине Нови Бечеј“, даје тумачења и мишљења Председнику општине, председнику Скупштине и њиховим заменицима и послове везанe за Агенцију за борбу против корупције, као и обављање свих других стручних, правних и нормативних послова органа општине. Обављање послова, пријема телефонских позива и позивање телефонских бројева за потребе председника општине и Скупштине општине, заменика председника општине, начелника Општинске управе и помоћнике председника општине и евидентирање порука за њих, примање и слање поруке телефаксом, издавање налога за коришћење путничких возила.ПОСЛОВИ ИЗРАДЕ НОРМАТИВНИХ АКАТА ЗА ОРГАНЕ ОПШТИНЕ

Службеник: 
Контакт: 023/772-320
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8  
е-маил: 

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Израђује нацрте аката органа општине;
 • прати прописе и даје иницијативу за усаглашавање аката или доношење нових аката органа општине у складу са законом;
 • обавља проверу усаглашености аката органа општине са прописима;
 • по захтеву органа општине испитује да ли за доношења одређених аката у важећим прописима постоји ваљани правни основ;
 • врши правно техничку обраду аката донетих на седници (другостепена решења у управном поступку) Општинског већа и припрема их за потписивање и објављивање;
 • сачињава нацрт програма рада и нацрт извештаја о раду Општинског већа и одређених радних тела;
 • пружа стручну и другу помоћ члановима већа и комисија у вршењу њихових дужности;
 • по потреби обавља стручне и административне послове за радна тела Општинског већа, председника општине и начелника Општинске управе;
 • израђује текст јавних огласа и конкурса за доделу средстава удружењима грађана и израђује уговоре за потписивање након спроведених огласа и конкурса;
 • израђује уговоре након спроведене лицитације закупа површине јавне намене за продају хране и пића у време манифестације госпојина;
 • израђује извештаје са јавних расправа;
 • израђује службени лист и регистар службеног листа општине;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или секретара Скупштине општине.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Службеник: ВЕСНА ПЕЈИН
Контакт: 023/772-320, локал 128
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8  
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља мање сложене aдминистративно техничке послове за Скупштину и Општинско веће;
 • води записнике на седницама;
 • обавља секретарске послове за функционере Скупштине и Општинског већа који се односе на пријем странака и успостављање телефонских веза;
 • евидентира предмете; стара се о интерним роковима за решавање предмета и о достави службених аката и материјала;
 • прима пошту и телефонске позиве грађана за интервенцију;
 • умножава материјале за седнице Скупштине и Општинског већа;
 • ковертира позиве и материјале за седнице Скупштине и Општинског већа;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или секретара Скупштине  општине.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Службеник: ЛИДИЈА ЈОСИМОВИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 121
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8  
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • Обавља  послове везане за несметан рад председника општине, заменика председника општине и начелника општинске управе;
 • израђује нацрте аката за њих;
 • обавља послове административно-техничког карактера у вези седница и састанака које они организују;
 • прима пошту и друге материјале упућене њима;
 • саставља дописе и поднеске за њих;
 • врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе;
 • обавља телефонске разговоре и заказује састанке председника општине, заменика председника и начелника Општинске управе са трећим лицима;
 • стара се о њиховом послужењу и његових гостију;
 • води евиденцију о коришћењу путничких возила и издаје путне налоге за исте;
 • врши послове превођења са српског на мађарски језик или обрнуто;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или му буду одређени од стране председника општине, заменика председника општине, начелника Општинске управе или секретара Скупштине општине.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Службеник: СМИЉАНА ШЉАПИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 117
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина 8  
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОПИС ПОСЛА:

 • обавља  послове  везане  за  несметан  рад  председника  општине,  заменика  председника општине  и  начелника  општинске  управе;
 • обавља и друге послове  који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или обавља послове административно-техничког карактера  у  вези седница и састанака које они организују;
 • прима пошту и друге материјале упућене њима;
 • саставља дописе и поднеске за потребе председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе, врши отпремање списа и материјала путем писарнице Општинске управе;
 • обавља телефонске разговоре и заказује састанке председника општине, заменика председника и начелника Општинске управе са трећим лицима;
 • стара се о послужењу председника општине, заменика председника општине и начелника Општинске управе и његових гостију;
 • води евиденцију о коришћењу путничких возила и издаје путне налоге за исте;
 • води предмете по захтеву за информације од јавног значаја;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг овог радног места или му буду одређени од стране начелника Oпштинске управе или секретара Скупштине општине. 

 

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…