ОДСЕК ЗА ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА, ОБЛАСТ ЛИЧНИХ СТАЊА, ДРЖАВЉАНСТВА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ  Општине Нови Бечеј
 

Шеф Одсека: Слађана Цуцић
Контакт: 023/772-321, локал 116
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ШЕФ ОДСЕКА:

  • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга Одсека;
  • обавља послове из области делокруга Одсека;
  • прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из надлежности Одсека;
  • врши распоред послова у Одсеку;
  • води првостепени управни поступак и доноси решења у области личних стања грађана (накнади упис у матичну књигу, исправка или поништај основног уписа у матичној књизи, исправка уписа у књизи држављана, промена личног имена, дозвола за склапање брака преко пуномоћника и др.);
  • доноси решење о одбијању захтева за увид у МК и списе на основу којих је извршен упис у МК у складу са законом којим се уређује општи управни поступак;
  • обавља послове из описа послова и радних задатака матичара, у својству заменика матичара;
  • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или Одељења.

У оквиру Одсека остварују се следећа права:

УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ

ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И ЗАМЕНИК МАТИЧАРА

Службеник: 
Контакт: 023/775-701
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил:

 

1. Издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих
2. Издавање уверења о држављанству
3. Издавање уверења да лице није уписано у књигу држављана
4. Подношење захтева за издавање уверења из матичне књиге (МКР, МКВ и МКУ)
5. Подношење захтева за издавање уверења о слободном брачном стању
6. Подношење захтева за промену личног имена
7. Подношење захтева за промену презимена малолетном детету
8. Подношење захтева за упис личног имена на писму и језику националне мањине
9. Подношење захтева за накнадни упис у матичну књигу (МКР, МКВ и МКУ)
10. Подношење захтева за исправку уписа у матичну књигу (МКР, МКВ и МКУ)
11. Подношење захтева за закључење брака преко пуномоћника
12. Подношење захтева за издавање фотокопије докумената из архиве
13. Издавање уверења о заједничком домаћинству
14. Издавање уверења за регистрацију трактора
15. Подношење захтева за издавање уверења о вођењу радње
16. Подношење захтева за разгледање и преписивање службених списа предмета који се налазе у архиви
17. Подношење захтева за остваривање статуса енергетски заштићеног купца

МАТИЧНА СЛУЖБА

МАТИЧАР, ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЛИЧНОГ СТАТУСА ГРАЂАНА 

Службеник: ЈОВАНА РАКИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 116
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Матична књига рођених

1. Пријава и упис рођења детета, рођених на територији матичног подручја за које се води матична књига
2. Пријава и упис рођења држављана Р. Србије, рођених у иностранству
3. Пријава и упис рођења лица примљених у држављанство Р.Србије
4. Издавање уверења из матичних књига
5. Издавање уверења о слободном брачном стању
6. Давање изјаве о одређивању личног имена детета
7. Давање изјаве о признању очинства детета
8. Давање изјаве о скраћеном личном имену ако исто садржи више од три речи


Матична књига венчаних

1. Пријава за закључења брака на територији матичног подручја,за које се води матична књига
2. Пријава и упис чињенице закључења брака држављанина Р.Србије, венчаних у иностранству
3. Пријава и упис чињенице закључења брака лица примљених у држављанство Р.Србије
4. Давање изјаве супружника који је променио презиме склапањем брака, да у року од 60 дана од дана престанка брака узима презиме које је имао пре склапања брака


Матична књига умрлих

1. Пријава и упис смрти лица чија је смрт наступила на територији матичног подручја за које се води матична књига умрлих
2. Пријава и упис смрти држављана Р.Србије умрлог у иностранству
3.Попуњавање смртовнице за покретање оставинског поступка

 

ЗАМЕНИК МАТИЧАРА 

Службеник: САЊА НИКОЛИЋ
Контакт: 023/772-320, локал 102
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Месна канцеларија Кумане

Контакт: 023/786-311 1.Остварују се иста права као у Матичној служби општине

 

Месна канцеларија Ново Милошево

Контакт: 023/781-023 1.Остварују се иста права као у Матичној служби општине

 

Месна канцеларија Бочар

Контакт: 023/789-201 1.Остварују се иста права као у Матичној служби општине

 

БИРАЧКИ СПИСАК

Контакт: 023/775-701


Јединствени бирачки списак

1. Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у јединственом бирачком списку
2. Захтев за увид у јединствени бирачки списак
3. Захтев за издавање уверења


Посебан бирачки списак

1. Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у посебном бирачком списку
2. Захтев за увид у посебан бирачки списак
3. Захтев за издавање уверења

ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА

Контакт: 023/772-321, лок. 116


1. Решење о промени личног имена
2. Решење о промени личног имена малолетног детета
3. Решење о допуни уписа у МКР, МКВ, МКУ и КД
4. Решење о исправци података у МКР, МКВ, МКУ и КД
5. Решење о накнадном упису у МКР, МКВ и МКУ
6. Решење о поништењу и брисању уписа у МКР, МКВ, МКУ и КД
7. Решење о Дозволи за закључење брака преко пуномоћникаРОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 149. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010, "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…