САША МАКСИМОВИЋ Председник општине
 

КОНТАКТ
тел:
023/772-320, локал/120
фаx: 023/772-500
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
веб:www.novibecej.rs

Рођен је 17. децембра 1976. године у Зрењанину. Основну школу завршио је у Новом Бечеју, потом Средњу школу у Зрењанину. Инжењер је прехрамбене технологије. У три мандата обављао функцију народног посланика у Народној скупштини Републике Србије (од 2008-2016.године). Био је и на челу Скупштине општине Нови Бечеј у периоду од 31.05.2013. - 01.10.2014. године. Изабран за председника општине Нови Бечеј 25.05.2016. године. Ожењен супругом Мајом, отац двоје деце, сина Михајла и ћерке Анастасије. Члан је Српке напредне странке од њеног оснивања.

 

Према члану 42. Закона о локалној самоуправи извршни органи општине су председник општине и општинско веће.

Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине. Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника општине из реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине.

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у Општини.

 

НАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • врши распоред службених зграда и пословних просторија у својини општине;
 • одлучује и закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;
 • закључује уговоре са јавним предузећима, односно са друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са јавним предузећима, односно са друштвима капитала која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности, која им нису уложена у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;
 • закључује уговоре о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друга лица за закључење тих уговора;
 • одлучује о давању у закуп пословног простора, станова, гаража, гаражних места и др. тзв. комерцијалних непокретности;
 • одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање покретних ствари и опреме мање вредности чија појединачна вредност не прелази доњи гранични износ набавке мале вредности утврђен законом;
 • доноси План јавних набавки за општину у складу са Законом о јавним набавкама;
 • врши и друге послове утврђене  статутом и другим актима Општине.

 

 

 
                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…