ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА Општине Нови Бечеј
                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.


СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Секретар се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Руководи радом Одсека за скупштинске послове, организује и обезбеђује законит и ефикасан рад организационе јединице, стара се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • врши распоред службених зграда и пословних просторија у својини општине;
 • одлучује и закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;
 • закључује уговоре са јавним предузећима, односно са друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са јавним предузећима, односно са друштвима капитала која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности, која им нису уложена у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;
 • закључује уговоре о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друга лица за закључење тих уговора;
 • одлучује о давању у закуп пословног простора, станова, гаража, гаражних места и др. тзв. комерцијалних непокретности;
 • одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање покретних ствари и опреме мање вредности чија појединачна вредност не прелази доњи гранични износ набавке мале вредности утврђен законом;
 • доноси План јавних набавки за општину у складу са Законом о јавним набавкама;
 • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.


Председник Општине је председник Општинског већа.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Заменик председника општине замењује председника општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.


ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, туризам, здравство, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).
Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине


Општина Нови Бечеј има три помоћника председника општине и то:

 • ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ОБЛАСТ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 • ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланови Општинског већа могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Начелник општинске управе представља управу; организује, координира и усмерава рад Општинске управе; доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи уз сагласност Општинског већа; доноси правилник којим се регулишу звања, занимања, платне групе и коефицијенти запослених у Општинској управи, у складу са Законом, доноси опште акте о радним односима, дисциплинској одговорности запослених, о оцењивању запослених, као и друга нормативна акта у складу са законом; распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица; решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених и распоређених лица у Општинској управи у складу са законом; подноси Општинском већу извештај о раду Општинске управе; решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих јединица Општинске управе, стара се о обављању стручних и других послова које утврди Скупштина општине и Општинско веће, врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим актима општине стављени у надлежност.


ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Руководи Одсеком, организује, усмерава, и контролише рад у Одсеку, обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада Одсека, распоређује послове на непосредне извршиоце и пружа стручну помоћ, прати и примењује законске прописе из делокруга рада Одсека. Одговара за законитост и исправност као и настанак пословних промена и састављање исправа о пословним променама. Овлашћен је да потписује финансијску документацију у складу са решењем председника општине. Израђује нацрт Одлуке о буџету, разрађује смернице и доноси упутства за израду буџета корисницима у складу са меморандумом министра, организује и учествује у јавним расправама о буџету, прати извршење буџета, предлаже неопходне корекције планова извршења буџетских средстава корисника, прати преузете обавезе, примања и издатке буџета, учествује у изради финансијских планова и контроли расхода. Доноси упутство о раду трезора, управља готовинским средствима, управљању дугом вођења буџетског рачуноводства и извештавања, организује и учествује у изради планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода и прати њихово извршење, организује и учествује у изради методолошког упутства за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, организује и учествује у изради методолошког упутства и других упутстава за пореско књиговодство, организује и учествује у координирању и праћењу послова и поступака израде пореског завршног рачуна, обраде и састављања информација и извештаја за потребе Пореске управе и органа локалне самоуправе, присуствује седницама органа општине, а у вези описаних послова, Помоћник начелника за финансије руководи радом Одсека за буџет, трезор и финансије, организује и обезбеђује законит и ефикасан рад одсека, стара се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених и помаже начелнику Општинске управе у обављању послова из ове области. Помоћник начелника за свој рад одговара начелнику Општинске управе и председнику општине. 

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…