ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, ТРЕЗОР И ФИНАНСИЈЕ Општине Нови Бечеј
 

Руководилац Одсека је Помоћник начелника за финансије ОЛИВЕРА ЈАЊИЋ
Контакт: 023/771-171
Радно време: 7-15 h 
Адреса: Жарка Зрењанина 8 
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за буџет, трезор и финансије врши послове који се односе на:

 • израду Упутства за све кориснике у складу са Меморандумом министра за финансије, спровођење поступка јавне расправе о буџету, израду нацрта Одлуке о буџету и израду нацрта других аката које доносе органи општине из делпкруга одсека, одобравање тромесечно апропријације за буџетске кориснике и обавештавање истих о одобреним апропријацијама, израду извештаја о извршењу буџета за потребе председника општине и Скупштину, вршење послова јавних набавки у складу са важећим прописима, вршење финансијско-материјалних и књиговодствених послова буџета, фондова и рачуна посебних намена, праћење остваривања јавних прихода и реализацију расхода, праћење кредитног задужења буџета општине,
 • вођење главне књиге трезора, вршење плаћања из трезора, израду Упутства корисницама чија се плаћања врше са консолидованог рачуна трезора, управљање готовином, израду завршног рачуна КРТа,
 • израду и предлагање финансијског плана Општинске управе, предлагање распореда средстава по финансијском плану, предлагање и преусмеравања апропријација, вођење евиденције покретне и непокретне имовине, вршење финансијско-материјалних и књиговодствених послова за органе општине, вршење благајничких послова, израда и предлагање завршног рачуна и финансијског плана Општинске управе, прати и врши контролу плана, остварења плана, цена, зарада и јавног задужења у јавним службама у складу са законом
 • контролу буџета у поступку израде – усклађеност са законом и поџаконским актима (упутствима, меморандумом и сл.
 • праћење реализације донетих програма и планова комуналних предузећа односно вршиоца комуналних делатности на територији општине,
 • утврђивање, разрез, контролу и наплату локалних изворних прихода
 • послове локалне пореске администрације у складу са материјалним прописима којима су уведени и уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за изворне локалне јавне приходе и стара се о правима и обавезама пореских обвезника,
 • задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства и другим привредним областима од интереса зао пштину, као и друге послове у области привреде који су у надлежности општине, послове око израде основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и старање о њиховом спровођењу, стручне послове око издавања пољопривредог земљишта у закуп, административне послове у вези регистрацијепољопривредних газдинстава, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој намени, сарађује са надлежним министарством, надлежним инспекцијама и Канцеларијом за ЛЕР, доноси акта о висини накнаде за промену намене пољопривредног зељишта, координира радом пољочуварске службе

 

Услужни центар

 1. Издавање Уверења о вођењу радње, ради уписа радног стажа
 2. Издавање Уверење о вођењу радње, ради приказа другим органима
 3. Подношење пореске пријаве
 4. Примање захтева за одлагање пореског дуга
 5. Примање захтева за рекламацију погрешно усмерене уплате
 6. Примање захтева за исправку пореског задужења, прекњижавање и др.
 7. Издавање пореског уверења физичком лицу
 8. Издавање пореског уверења правном лицу / предузетнику
 9. Пружање информација о стању пореског дуга
 10. Издавање такси дозвола
 11. Поверени послови АПР-а (рад са предузетницима)РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):

Кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности ако је то у интересу странке, а пре доношења решења није потребно спроводити посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може донети решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом није одређен краћи рок. У осталим случајевима, кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу странке, орган је дужан да донесе решење и достави га странци најдоцније у року од два месеца, ако посебним законом није одређен краћи рок.

Ако орган против чијег је решења допуштена жалба не донесе решење и не достави га странци у прописаном року, странка има право на жалбу као да је њен захтев одбијен. Ако жалба није допуштена, странка може непосредно покренути управни спор пред надлежним судом у складу са савезним законом којим се уређују управни спорови.


                                              

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…