За разматрање и давање предлога о питањима која се припремају за разматрање на седницама Већа, Веће може образовати Радна тела ради обављања одређеног задатка. Мандат Радног тела престаје извршењем задатка и подношењем извештаја Већу.

Радна тела образују се актом Већа којим се одређују њихови задаци, утврђује број и састав чланова и време на које се именују.

Председник радног тела је, по правилу, члан Већа задужен за област за коју се радно тело образује.

Чланови радних тела су чланови Већа и запослени у Општинској управи, а могу бити и појединци – стручњаци за одређена питања.

Радна тела Општинског већа општине Нови Бечеј су:

 
  • САВЕТИ

    ADD_CONTENT_HERE
  • КОМИСИЈЕ

    ADD_CONTENT_HERE
  • ОДБОРИ

    ADD_CONTENT_HERE