За разматрање и давање предлога о питањима која се припремају за разматрање на седницама Већа, Веће може образовати Радна тела ради обављања одређеног задатка. Мандат Радног тела престаје извршењем задатка и подношењем извештаја Већу.

Радна тела образују се актом Већа којим се одређују њихови задаци, утврђује број и састав чланова и време на које се именују.

Председник радног тела је, по правилу, члан Већа задужен за област за коју се радно тело образује.

Чланови радних тела су чланови Већа и запослени у Општинској управи, а могу бити и појединци – стручњаци за одређена питања.

Радна тела Општинског већа општине Нови Бечеј су:

 
 • КОМИСИЈЕ

  ИНТЕРРЕСОРНА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
  • СЛАЂАНА ВАСИЉЕВИЋ, председник
  • ДР ЈОВАНА ШЉАПИЋ, члан
  • ЉУБОВ РАДИШИЋ, члан
  • ДАЛИБОРКА ДУЈИН, члан
  • ДРАГАНА МИЛОШЕВ, координатор
   

  ОДРЕЂИВАЊЕ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ

  • ДР ЈОВАНА ШЉАПИЋ
  • ДР МАРИЈА РАДОШЕВИЋ
  • ДР МИРЈАНА МИЉЕВИЋ
  • ДР МИЛИЦА МИШИЋ
  • ДР МАРТА ГВОЗДЕНОВИЋ
  • ДР МИКИЦА СТАНКОВИЋ
  • ДР СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ
  • ДР ДАНИЈЕЛА МИЛОВАНОВ
  • ДР МАРИЈАНА ПАЈИЋ
  • ДР САША СТАНУЛОВ
  • ДР СУЗАНА ПЕРИШИЋ
  • ДР ВЕСЕЛИН БОШКОВ
  • ДР ЈОВАН ОГЊЕНОВИЋ
  • ДР АЛЕКСАНДАР АНДОНОВ
  • ДР ИВАН ПЕТРОВИЋ
  • ДР МИЛАНА МАЉАХ
  • ДР СЛАВИЦА СТОЈИЋ
  • ДР ЈАСМИНА ИСАКОВ
  • ДР СРЕДОЈЕ СТАНАЋЕВ
  • ДР ДРАГАНА ДУЈИН ПЕЦАРСКИ
  • ДР КРИСТИНА ШИМОН
  • ДР ТАМАРА СКАКИЋ