ПРИЈАВА ИНСПЕКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: ЖИВА НЕАТНИЦА
Радно место: НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ И ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Телефон: 023/772-320, локал 111
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
ОПИС ПОСЛА
 • Руководи радом и организује ефикасно, благовремено стручно и законито обављање послова и задатака из делокруга рада Одељења;
 • врши координацијуи нспекцијског надзора из делокруга Одељења;
 • израђује нацрте аката из надлежности Одељења које доносе начелник општинске управе и органи општине;
 • припрема процeну ризика и годишњи план инспекцијских прегледа у области заштите животне средине, израђује контролне листе и обавља послове инспектора за заштиту животне средине;
 • обавља најсложенији инспекцијски надзор из делокруга рада и по потреби, руководи заједничким акцијама инспектора;
 • обавља надзор над законитошћу рада органа, организација и служби које имају јавна овлашћења;
 • израђује нацрте аката из надлежности Одељења које доносе начелник општинске управе и други органи општине;
 • припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области; контролише спровођење и извршавање закона;
 • контролише правилну примену прописа из делокруга рада инспекцијске контроле и надзора и стара се о уједначеном поступању инспектора у сличним или истоветним прегледима;
 • утврђује стање у вези са тим и предлаже и припрема мере за спречавање и елимисање штетних последица;
 • израђује извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду органа и стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада; врши послове опшптинског туристичког инспектора; подноси кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка;
 • обавља послове енергетског менаџера;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 4 (мала зграда)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одељење за инспекцијске службе

ПРАВНИ ОСНОВ 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-испр-64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020 ), Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018).

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ    Извештај о раду за 2023. годину 
   Извештај о раду за 2022. годину      Сагласност
   Извештај о раду за 2021. годину      Сагласност
   Извештај о раду за 2020. годину      Сагласност
   Извештај о раду за 2019. годину
   Извештај о раду за 2018. годину
   Извештај о раду за 2017. годину
   Извештај о раду за 2016. годину
   Извештај о раду за 2015. годину
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ               ЛИНК
ПЛАН РАДА ЗА 2024. ГОДИНУ   План рада за 2024. годину    Позитивно мишљење Министарства
ПЛАН РАДА ЗА 2023. ГОДИНУ   План рада за 2023. годину    Позитивно мишљење Министарства
ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ   План рада за 2022. годину    Позитивно мишљење Министарства
ПЛАН РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ   План рада за 2021. годину    Позитивно мишљење Министарства
ПЛАН РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ   План рада за 2020. годину
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ   План рада за 2019. годину

 
 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…