ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ Општине Нови Бечеј


  ПОСЛОВИ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА  

Службеник:
Контакт: 023/772-320 локал 
Радно време: 7-15 часова
Адреса: Жарка Зрењанина 8
е-маил: 

 

ОПИС ПОСЛА:

  • Учествује у изради урбанистичких планова и планова из области грађевинарства;
  • припрема предлоге за израду или измену и допуну урбанистичких планова на локалном нивоу и на нивоу;
  • учествује у пословима везаним за  питања, процедуре  и  поступке  који  се  односе  на  област  урбанизма;
  • учествује  у утврђивању и праћењу циљева везених за комуналну инфраструктуру, локалнои економски развој и заштиту животне средине, а који се односе на урбанистичке планове;
  • саставља планове и програме рада везане за урбанизам;
  • координира активности између општинских органа и израђивача урбанистичких планова вишег реда;
  • припрема израду урбанистичких пројеката где је општина инвеститор;
  • води евиденцију донетих урбанистичких планова и урбанистичких пројеката и чува исте;
  • води Комисију за планове општине Нови Бечеј;
  • сарађује са околним општинама на пословима усаглашавања урбанистичких планова;

 

ROKOVI za donošenje rešenja po ZUP-u

Prema članu 145. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA

(1) Izdаvаnje rešenjа je donošenje i obаveštаvаnje strаnke o donetom rešenju.
(2) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 30 dаnа od pokretаnjа postupkа.
(3) Kаd je postupаk pokrenut po zаhtevu strаnke ili po službenoj dužnosti, а u interesu strаnke, i kаdа se o uprаvnoj stvаri ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivаnjа, orgаn je dužаn dа izdа rešenje nаjkаsnije u roku od 60 dаnа od pokretаnjа postupkа.

              



Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…