ПРИЈАВА ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: ЈАДРАНКА СТАНАЋЕВ
                           ЕДИТА ДИВКОВИЋ
Радно место: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Телефон: 023/772-320, локал 119
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
              Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
ОПИС ПОСЛА
 • Припрема процeну ризика и годишњи план инспекцијских прегледа над применом прописа у области грађевинарства и планирања и изградње објеката;
 • обавља сложенији инспекцијски надзор из делокруга рада;
 • води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте, разматра наводе жалбе, одлучује по жалби у границама овлашћења првостепеног органа, односно припрема одговоре по жалбама за потребе  другостепеног поступка;
 • подноси кривичне пријаве, пријаве за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка;
 • обавља послове заступања пред судом, органима управе и другим надлежним органима;
 • израђује контролне листе по потреби;
 • сачињава план извршења изречених мера и организује спровођење извршења мера принудним путем;
 • контролише спровођење и извршавање закона, других прописа и општих аката;
 • утврђује стање у вези са тим и предлаже и припрема мере за спречавање и елимисање штетних последица;
 • надзире спровођење извршења изречених мера и предузима мере за спречавање настанка и отклањање штетних последица;
 • израђује извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду органа и стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или начелника Одељења.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 6 (мала зграда)
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одељење за инспекцијске службе

ПРАВНИ ОСНОВ 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-испр-64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ    ОБРАЗАЦ за пријаву грађевунској инспекцији
   ЗАХТЕВ за признавање својства странке
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ   КЛ 01 - Инспекцијски надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
  КЛ 02 - Редован инспекцијски надзор по решењу у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи
  КЛ 03 - Редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља објекта
  КЛ 04 - Редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
  КЛ 05 - Редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
ПЛАН РАДА

  План рада за 2024. годину
  Позитивно мишљење министарства на план за 2024. годину
 План рада за 2023. годину
  Позитивно мишљење министарства на план за 2023. годину
  Позитивно мишљење министарства на план за 2021. годину
  План рада за 2021. годину
  План рада за 2020. годину
  Сагласност Министарства за план рада
  План рада за 2019. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   Извештај о раду за 2023. годину 
  Извештај о раду за 2019. годину 

 
 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење)


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.
              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…