СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Општине Нови Бечеј
 


Службеник: ЕМИЛ МИШКОВИЋ, дипл.
Контакт: 023/772-321 локал 132
Радно време: 7-15 часова 
Адреса: Жарка Зрењанина број 8
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Опис посла: 

 • Учествује у изради основа пољопривреде као и предлога Годишњег програма уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта;
 • обавља стручне послове око спровођења поступка издавања у закуп пољопривредног земљишта;
 • обавља стручне послове око закључења уговора о закупу;
 • прати наплату закупнина и сарађује са надлежним министарством, сарађује са надлежним инспекцијама у области пољопривреде;
 • саставља извештаје о евентуално насталим штетама у пољопривреди на подручју општине Нови Бечеј;
 • обавља други административне послове везане за регистрацију пољопривредних газдинстава;
 • врши стручне и административне послове везане за Фонд за развој;
 • формира и ажурира базе података везане за пољопривредна газдинства;
 • прати конкурсе, о истима обавештава пољопривредне произвођаче и пружа помоћ приликом подношења захтева;
 • израђује извештаје пролећне сетве, жетве и јесењим радовима;
 • израђује захтеве за покретање прекршајних пријава на основу записника пољочувара;
 • обавља послове ванредних ситуација;
 • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије.

 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001, „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља и „Службени гласник РС“, број 30/2010):

Кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности ако је то у интересу странке, а пре доношења решења није потребно спроводити посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може донети решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом није одређен краћи рок. У осталим случајевима, кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу странке, орган је дужан да донесе решење и достави га странци најдоцније у року од два месеца, ако посебним законом није одређен краћи рок.

Ако орган против чијег је решења допуштена жалба не донесе решење и не достави га странци у прописаном року, странка има право на жалбу као да је њен захтев одбијен. Ако жалба није допуштена, странка може непосредно покренути управни спор пред надлежним судом у складу са савезним законом којим се уређују управни спорови.


                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…