БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: 
Радно место: БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Телефон: 023/772-320 локал 
Е-маил: 
ОПИС ПОСЛА
  • Обавља самостално сложене послове инспекцијског наџора над директним и индиректним корисницима средстава буџета локалне власти, јавним предузећима основаним од стране локалне власти, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, односно правним лицима над којима локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50 % гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима локална средства чине више од 50 % укупног прихода;
  • обавља контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава;
  • проверава примену закона у погледу поштовања правила интерне контроле;
  • даје савете о импликацијама контроле када се уводе нови системи, процедуре и задаци; успоставља сарадњу са екстерном ревизијом;
  • налаже мере и даје одговарајуће препоруке;
  • извештава надлежни републички орган и председника општине о извршеној инспекцији;
  • обавља остале задатке неопходне да се оствари сигурност у погледу функционисања система интерне контроле; подноси захтев за покретање прекршајног поступка у складу са законом;
  • обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе или помоћника начелника Општинске управе за финансије.
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ:  КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одсек за инспекцијске службе

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о инспекцијском наџору („Службени гласник РС“, број 36/2015 и 44/2018-други закон и 95/2018); Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 101/2010, 101/2011 , 93/2012 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 , 68/2015 - други закон, 103/2015 , 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019); Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број  95/2018).

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ  
ПЛАН РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ  
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  


 

РОКОВИ за доношење решења по ЗУП-у


Према члану 145. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење):


РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА


(1) Издавање решења је доношење и обавештавање странке о донетом решењу.
(2) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 30 дана од покретања поступка.
(3) Кад је поступак покренут по захтеву странке или по службеној дужности, а у интересу странке, и када се о управној ствари не одлучује у поступку непосредног одлучивања, орган је дужан да изда решење најкасније у року од 60 дана од покретања поступка.              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…