ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА - ППИ 2 Општине Нови Бечеј

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА Име и презиме: 
Радно место: ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ ПОРЕСКЕ НАПЛАТЕ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
Телефон: 023/772-320, локал 
Е-маил:
КАД, ГДЕ РАДНО ВРЕМЕ: 7 - 15 часова
АДРЕСА: Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ  Одсек за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020); Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС, 86/2019 и 144/2020); Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење); Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн. и 144/2020)

ОПИС УСЛУГА

Физичко лице попуњава пореску пријаву у случају пријаве имовине, новонасталих промена, евентуално промене одређених података о самом обвезнику или самој непокретности коју пријављују

У обрасцу пријаве детаљно је наведено ко, на који начин подноси пореску пријаву и потребна документација коју треба доставити уз исту.

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ  3 дана

НАПОМЕНА

Уколико се пријављује више непокретности, за сваку је потребно попунити посебан ППИ-2 образац

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 Образац ППИ-2
Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника
 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину


               Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…