е-Услуге

 

 ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИ КУПАЦ Општина Нови Бечеј


Уредба о енергетски угроженом купцу
Захтев за стицање статуса угроженог купца
Захтев за стицање статуса угроженог купца због здравственог стања

 

Обавештење о стицању статуса енергетски угроженог купца

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлано), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије или природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са одредбама Уредбе о енергетски угроженом купцу ("Службени гласник РС", број 137/2022) (у даљем тескту уредбе), под условима прописаним законом којим се уређује енергетика, у складу са законом.

Енергетски угрожени купац је и домаћинство (самачко или вишечлано) које живи у једној стамбеној јединици коме се испоручује топлотна енергија у складу са одредбама уредбе, у складу са законом.

Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Домаћинством у смислу уредбе сматра се лице које живи само и није члан другог домаћинства, као и домаћинство састављено од више лица, чланова породичног домаћинства, која живе у једној стамбеној јединици и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба.

Kритеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:

1) материјални положај:

(1) укупан месечни приход домаћинства;

(2) број чланова домаћинства;

(3) имовно стање;

2) остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица;

3) здравствено стање члана домаћинства.

Доспели дуг за електричну енергију, природни гас или топлотну енергију не искључује право на стицање статуса енергетски угроженог купца.

 

Материјални положај


За одређивање укупног месечног прихода домаћинстваузимају се у обзир сва примања и приходи појединца и породице који су утврђени у складу са прописом којим се уређују примања и приходи који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ.

У односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства одређен према подацима министарства надлежног за послове трговине о вредности минималне потрошачке корпе за трочлано домаћинство, може бити највише:

1) за домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;

2) за домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;

3) за домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;

4) за домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;

5) за домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;

6) за домаћинства са шест чланова до 82.711,93 динара;

7) за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45 динара.

 

Имовно стање подразумева да домаћинство не поседује другу стамбену јединицу осим стамбене јединице максималне површине која одговара броју чланова домаћинства.

 

Укупна површина стамбене јединице је:

1) за једночлано домаћинство до 40 м²;

2) за двочлано домаћинство до 58 м²;

3) за трочлано домаћинство до 66 м²;

4) за четворочлано домаћинство до 74 м²;

5) за петочлано домаћинство до 87 м²;

6) за шесточлано и веће домаћинство до 96 м².

 

Сеоско домаћинство може имати у својини једну стамбену јединицу и стиче статус енергетски угроженог купца без обзира на површину те стамбене јединице.

* Уз захтев се прилаже доказ о укупним месечним примањима и приходима подносиоца захтева и чланова домаћинства у месецу који претходи месецу подношења захтева, фотокопија личне карте, последњи рачун за електричну енерију/природни гас/топлотну енергију, доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење)-.

Kорисници новчане социјалне помоћи, дечијег додатка или увећаног додатка за помоћ и негу другог лица
Домаћинство чији су чланови остварили право на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица стиче статус енергетски угроженог купца по основу акта надлежног органа о стеченом праву.

*Уз захтев се прилаже фотокопија решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица,фотокопија личне карте, последњи рачун за електричну енерију/природни гас/топлотну енергију, доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење)-.

Стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања
Домаћинство на основу здравственог стања стиче статус енергетски угроженог купца, ако члан домаћинства користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже и коме обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или здравље.

*Уз захтев подноси се извештај лекара о коришћењу медицинских апарата или уређаја неопходних за одржавање здравља, за чији рад је неопходно напајање из електродистрибутивне мреже, уговор о снабдевању, односно последњи рачун за испоручену електричну енергију, доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење)-.

Захтев за стицање статуса енергетски угрпженог купца, заинтересована лица могу да преузму у Општинској управи Оштине Нови Бечеј, Маршала Тита 8. 30, 23272 Нови Бечеј или са званичне интернет странице Општине Нови Бечеј www.novibecej.rs

Захтев са одговарајућом документацијом се подноси Општинској управи Оштине Нови Бечеј, Маршала Тита бр. 8, 23272 Нови Бечеј сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

Kонтакт особа: Марија Павловић

Тел.: 023/772-320, локал 117

Мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САНОУПРАВЕОпштине Нови Бечеј
 

Послове Саветника обавља НАТАША МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани правник и МИЛЕНА КРЕСОЈА, дипломирани правник

Телефон:  023/772-320, локал 109 и 115 - Рад са странкама сваког радног дана од 07 до 15:00 часова
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Адреса: Жарка Зрењанина 8

Ступањем на снагу Закона о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) у мају 2013. године локална самоуправа је добила нову надлежност, заштиту права пацијената. Законом је предвиђено да ову дужност обављају Саветник за заштиту права пацијената и локални Савет за здравље.

Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Пацијент, односно његов законски заступник приговор може поднети саветнику пацијената писмено или усмено на записник.

Поступање Саветника за заштиту права пацијената је регулисано Правилником о начину поступања по приговору, обрасцу и садржају записника и извештаја саветника за заштиту права пацијената ( “Службени гласник РС”, број 71/2013).

Права пацијената по којима поступа саветника пацијената, дефинисана Законом о правима пацијената (“Службени гласник РС” бр.45/2013) су:

 • Право на доступност здравствене заштите
 • Право на информације
 • Право на превентивне мере
 • Право на квалитет пружања здравствене услуге
 • Право на безбедност пацијента
 • Право на обавештење
 • Право на слободан избор
 • Право на друго стручно мишљење
 • Право на приватност и поверљивост
 • Право на пристанак
 • Правно на увид у медицинску документацију
 • Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
 • Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
 • Право детета у стационарним здравственим установама
 • Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
 • Право на олакшање патњи и бола
 • Право на поштовање пацијентовог времена
 • Право на приговор
 • Право на накнаду штете

Дужности пацијента:

 • Одговорност пацијента за лично здравље
 • Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга
 • Одговорност пацијената према здравственим радницима, односно здравственим сарадницима

Линк Закона о правима пацијената - https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_pravima_pacijenata.html

Линк Министарства здравља - https://www.zdravlje.gov.rs/

Линк Републичког Фонда за здравствено осигурање - http://www.rfzo.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋОпштине Нови Бечеј
 

 

Бесплатна правна помоћ се састоји од пружања правних савета, према Закону о бесплатној правној помоћи ( “Сл. гласник РС”, број 87 од 13. новембра 2018. године).


КОНТАКТ: Наташа Миладиновић, дипл. правник
Телефон:  023/772-320, локал 109 - Рад са странкама: Понедељак, среда и петак од 07:00 до 10:00 часова
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Адреса: Жарка Зрењанина 8

 

НАДЛЕЖНОСТИ:

 • давање правног савета и бесплатне правне подршке

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  Решење (.пдф)

 

УПУТСТВА:

  КАКО ДА ОСТВАРИТЕ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ – Практичан водич за грађане

 БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ – Водич за градске и општинске управе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поткатегорије

                                            

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…