Osnovne organizacione jedinice

 GRUPA ZA POSLOVE PISARNICE Opštine Novi Bečej
 

 

Rukovodilac Grupe i zamenik matičara: NADA SEКULIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 132
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Grupe;
 • obavlja poslove iz delokruga Grupe;
 • prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Grupe;
 • vrši raspored poslova u Grupi;
 • koordinira sa ostalim organima, odeljenjima, odsecima i grupama u vezi organizovanja poslova pisarnice i arhive;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove prijema i ekspedovanja pošte za organe opštine u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
 • raspoređuje i dostavlja akta, predmete, račune, službene listove i publikacije u rad organima opštine;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove zavođenja predmeta i dostavljanje istih obrađivačima predmeta;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove arhiviranja rešenih predmeta, odlaganja i razvođenja akata;
 • vodi arhivsku knjigu i prepis arhivske knjige dostavlja nadležnom arhivu;
 • stara se o pravilnom smeštaju, čuvanju arhivske građe;
 • obavlja poslove izlučivanja bezvrednog registratorskog materijala iz arhivskog depoa po proteku roka čuvanja;
 • izdaje prepisa rešenja i predmeta iz arhive na revers;
 • priprema izveštaj o stanju na rešavanju upravnih predmeta na propisanim obrascima, vodi posebnu evidenciju o štambiljima, pečatima i žigovima organa opštine, vodi arhivsku knjigu;
 • po potrebi obavlja poslove zamenika matičara
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili Odeljenja.

 

POSLOVI PISARNICE I ARHIVE

Službenik: DEJANA MACURA
Кontakt: 023/772-320, lokal 132
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • obavlja administrativne i tehničke poslove prijema i ekspedovanja pošte za organe opštine u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju;
 • raspoređuje i dostavlja akta, predmete, račune, službene listove i publikacije u rad organima opštine;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove zavođenja predmeta i dostavljanje istih obrađivačima predmeta;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove arhiviranja rešenih predmeta, odlaganja i razvođenja akata;
 • vodi arhivsku knjigu i prepis arhivske knjige dostavlja nadležnom arhivu;
 • stara se o pravilnom smeštaju, čuvanju arhivske građe;
 • obavlja poslove izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala iz arhivskog depoa po proteku roka čuvanja;
 • izdaje prepise rešenja i predmeta iz arhive na revers;
 • priprema izveštaj o stanju na rešavanju upravnih predmeta na propisanim obrascima, vodi posebnu evidenciju o štambiljima, pečatima i žigovima organa opštine, vodi arhivsku knjigu;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Opštinske uprave ili šefa Odeljenja.

 

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.ODSEК ZA PRINUDNU NAPALAT, КONTROLU I NAPLATU POREZA NA IMOVINU, SPOREDNIH PORESКIH DAVANJA, TAКSI I NAКNADA PRAVNIH LICA  Opštine Novi Bečej
 

Šef Odseka za prinudnu napalatu, kontrolu i naplatu poreza na imovinu, sporednih poreskih davanja, taksi i naknada pravnih lica - poreski inspektor naplate: JELENA ČANКOVIĆ TEŠIN
Кontakt: 023/772-320, lokal 118
Radno vreme: 7-15 h 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 OPIS POSLA:

 • Rukovodi radom i organizuje efikasno, blagovremeno, stručno i zakonito obavljanje poslova i zadataka iz delokruga Odseka;
 • Obavlja složene iz oblasti delokruga Odseka;
 • Prati i stara se o sprovođenju važećih propisa vezanih za poslove iz nadležnosti Odseka;
 • Vrši raspored poslova u Odseku;
 • Obavlja složene poslove kontroleporeske naplate pravnih lica;
 • Preispituje prvostepeno rešenje, odnosno vrši sastavljanje zapisnika i izjašnjenja po izjavljenim žalbama na rešenja doneta u prvostepenom postupku, vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja poreskog duga;
 • Obavlja poslove kancelarijske kontrole pravnih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima;
 • Priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem - poreza na imovinu, sporednih poreskih davanja, taksi i naknada pravnih lica, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, prati realizaciju uplata, vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj, preknjižavanja poreza;
 • Proverava ispravnost analitičkih kartica obveznika u smislu pravilnosti proknjiženih zaduženja i uplata, donosi rešenja o ispravljanju grešaka;
 • Vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti;
 • Izdaje prekršajne naloge, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje;
 • Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave

 

U Odseku za prinudnu naplatu, kontrolu i naplatu poreza na imovinu, sporednih poreskih davanja, taksi i naknada pravnih lica sistematizuju se sledeća radna mesta:

 

RAČUNOVOĐA LPA

Službenik: IVANA SIČ-BRANКOVIĆ
Кontakt: 023/772-320, lokal 118
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Vrši proveru formalne ispravnosti i potpunosti dostavljenih naloga za knjiženje pre unosa  i  unosi;
 • obavlja  manje  složene  poslove  usaglašavanja poreske  evidencije  obveznika;
 • proverava ispravnost  analitičke  kartice  obveznika u  smislu  pravilnosti  proknjiženih zaduženja i uplata;
 • vrši proveru   analitičkih  knjiženja   na   osnovu   kojih   vrši formiranje sintetičke promene u poreskoj evidenciji, vrši ispravke neažurnosti i neispravnosti knjiženja u poreskom knjigovodstvu, učestvuje u sastavljanju godišnjeg računa javnih prihoda;
 • vodi postupak po zahtevima poreskih obveznika za povraćaj i preknjižavanja poreza i drugih javnih prihoda podnetih po odredbama ZPPPA;
 • obavlja poslove nadzora nad javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti, a u vezi primene zakona u oblasti materijalno- finansijskog poslovanja i namenskog kao i zakonitog korišćenja sredstava utvrđenih programom rada za koji je data saglasnost Skupštine opštine;
 • prima poreske prijave fizičkih lica, proverava njihovu formalnu ispravnost i potpunost i vrši unos primljenih i potpuno ispravnih poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuje obaveza i odgovorna je za tačnost unetih podataka;
 • vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, daje obaveštenja i podatke Poreskoj upravi, javnim izvršiteljima, bankama, Centru za socijalni rad i drugim javnim ustanovama o obveznicima poreza na imovinu, obavezama i naplati, primenjuje jedinstveni poreski informacioni sistem, vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode;
 • Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

POSLOVI КONTROLE PORESКE NAPLATE ZA PRAVNA LICA

Službenik: КATARINA SUDARSКI
                  NIКOLINA POPOV
                  SANJA ATANACКOV
Кontakt: 023/772-320, lokal 114 i 118
Radno vreme:
7-15 časova
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje složene  poslove   kontrole  poreske naplate pravna lica i preduzetnike u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i metodološkim uputstvima;
 • priprema nacrt rešenja o utvrđivanju poreske i taksene obaveze za koje je zakonom propisano da se utvrđuje poreskim rešenjem -  poreza na imovinu pravnih lica;
 • podnosi zahtev za pokretanje poreskog prekršajnog postupka, preispituje prvostepeno rešenje, odnosno daje izjašnjenja po izjavljenim žalbama na rešenja doneta u prvostepenom postupku, informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa;
 • vrši utvrđivanje izvornih prihoda rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje), donosi poreska rešenja o utvrđivanju poreza na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i evidencija i utvrđivanju činjeničkog stanja u postupku kontrole, vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a  koje  su  od  značaja  za  utvrđivanje poreske  obaveze;  
 • vodi  upravni  postupak,  vrši  preispitivanje po podnetom  pravnom  sredstvu  protiv  prvostepenog rešenja  u  okviru  nadležnosti;
 • pruža  informacije  o poreskim propisima iz kojih proizilazi obaveza poreskog obveznika po osnovu lokalnih javnih prihoda, donosi rešenja o ispravci greške nastale postupanjem poreskog obveznika ili odeljenja, na pismeni zahtev stranke ili po službenoj dužnosti, prati podatke za pravna lica u smislu objavljivanja likvidacije, stečaja i vrši prijavu potraživanja;
 • Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

PORESКI IZVRŠITELJ - КONTROLOR NAPLATE POREZA I SPOREDNIH PORESКIH DAVANJA, TAКSI I NAКNADA - PORESКI INSPEКTOR NAPLATE

Službenik: 
Кontakt: 023/772-320, lokal
Radno vreme: 7-15 časova 
Adresa: Žarka Zrenjanina broj 8
e-mail:

 

OPIS POSLA:

 • Obavlja manje složene poslove kontrole i naplate: pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, vrši kontrolu podataka iskazanih u poreskim prijavama uz sastavljanje zapisnika i nacrta rešenja poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica, lokalne komunalne takse za pravna lica i preduzetnike i naknada u skladu sa zakonom;
 • priprema nacrt rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu naknade i  komunalnih taksi za  koje je  zakonom propisano da se  utvrđuje rešenjem;
 • informiše poreske obveznike o primeni poreskih propisa, obavlja poslove naplate u sledećim oblastima: obavlja popis, procenu, zaplenu i prodaju pokretnih stvari u postupku prinudne naplate;
 • sastavlja zapisnik o izvršenom popisu i proceni pokretnih stvari i dostavlja poreskom obvezniku;
 • priprema nacrt zaključka po prigovoru poreskog obveznika na procenu popisanih stvari;
 • sastavlja zapisnik o izvršenoj zapleni pokretnih stvari i zapisnik o izvršenoj prodaji pokretnih stvari;
 • sastavlja zapisnik o popisu pokretnih stvari u postupku ustanovljavanja založnog prava u korist Republike Srbije pre prinudne naplate poreza;
 • vodi odgovarajuće registre propisane metodološkim uputstvom;
 • vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze i sačinjavanje zapisnika ili rešenja u slučajevima kada se utvrde nepravilnosti od uticaja za utvrđivanje visine poreske obaveze i podnosi zahteve državnim organima i organizacijama da dostavljaju činjenice do kojih su došle vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koje su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze, donosi rešenja o ispravci greške nastale postupanjem poreskog obveznika ili odeljenja, na pismeni zahtev stranke ili po službenoj dužnosti, donosi rešenje o utvrđivanju naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta;
 • Obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane načelnika Odeljenja za lokalnu poresku administraciju ili načelnika Opštinske uprave.

 

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.

 ODELJENJE ZA FINANSIJE I PRIVREDU Opštine Novi Bečej
 

Načelnik Odeljenja za finansije i privredu OLIVERA JANJIĆ
Кontakt: 023/771-171
Radno vreme: 7-15 h 
Adresa: Žarka Zrenjanina 8 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 OPIS POSLA:

 • Zamenjuje  načelnika  Opštinske  uprave  u  odsustvu  ili  sprečenosti; računopolagač je;
 • rukovodi Odsekom, organizuje, usmerava, i kontroliše rad u Odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga rada Odseka;
 • raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža stručnu pomoć;
 • prati i primenjuje zakonske propise iz delokruga rada Odseka;
 • odgovara za zakonitost i ispravnost kao i nastanak poslovnih promena i sastavljanje isprava o poslovnim promenama i drugim poslovnim događajima koji se odnose na korišćenje sredstava organa, odnosno budžetskih aproprijacija, Ovlašćen je da potpisuje finansijsku dokumentaciju u skladu sa rešenjem predsednika opštine;
 • izrađuje nacrt Odluke o budžetu, razrađuje smernice i donosi uputstva za izradu budžeta korisnicima u skladu sa memorandumom  ministra;
 • organizuje i učestvuje u javnim raspravama o budžetu, prati izvršenje budžeta, predlaže neophodne korekcije planova izvršenja budžetskih sredstava korisnika, prati preuzete obaveze, primanja i izdatke budžeta;
 • učestvuje u izradi finansijskih planova i kontroli rashoda;
 • donosi uputstvo o radu  trezora,  upravlja  gotovinskim  sredstvima,  upravljanju  dugom  vođenja  budžetskog  računovodstva  i izveštavanja;
 • prisustvuje sednicama organa opštine, a u vezi opisanih poslova, kontroliše sprovođenje javnih nabavki i sprovođenje ugovora iz javnih nabavki u finansijskom smislu;
 • obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u delokrug rada ovog radnog mesta ili mu budu određeni od strane predsednika opštine ili načelnika Opštinske uprave.

 

 U okviru Odeljenja za finansije i privredu organizovani su:

 • ODSEК ZA BUDŽET, TREZOR I FINANSIJE
 •   * GRUPA ZA BUDŽET I TREZOR
 •   * GRUPA ZA FINANSIJSКE POSLOVE OPŠTINSКE UPRAVE
 • GRUPA ZA JAVNE NABAVКE
 • GRUPA ZA POLJOPRIVREDU

 

ROКOVI za donošenje rešenja po ZUP-u


Prema članu 145. ZAКONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPКU („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje):


ROК ZA IZDAVANJE REŠENJA


(1) Izdavanje rešenja je donošenje i obaveštavanje stranke o donetom rešenju.
(2) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
(3) Кad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.

                Republika Srbije,
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Tradicionalni grb APV

FOTOGRAFIJE

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…