е-Услуге

ПДР СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У БОЧАРУ 


Планом су дефинисани: подела простора на карактеристичне целине са одређивањем површина јавне намене, планирана намена површина са поделом на карактеристичне зоне и целине, регулационе линије инфраструктурних коридора - површина јавне намене, грађевинске линије, планиране трасе, коридори и капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре, правила грађења, мере и услови заштите, као и спровођење Плана.

Подручје Плана детаљне регулације налази се у катастарској општини Бочар, на растојању приближно 150-700m јужно од границе грађевинског подручја насеља, и оивичено је са северне стране атарским путевима, мелиорационим каналом и пашњацима, са западне стране мелиорационим каналом, са јужне стране пашњаком, а са источне стране атарским путем, мелиорационим каналом, пашњацима и парцелом општинског пута Бочар-Ново Милошево.

Приликом израде Концепта плана детаљне регулације површина обухвата плана је значајно смањена у односу на то како је дефинисано Одлуком о изради плана детаљне регулације, са 253ha на приближно 118,5ha.

 

ПДР СПОРТСКОГ АЕРОДРОМА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У БОЧАРУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО   1,538 KБ   
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ   474 KБ
ГРАНИЦЕ ПЛАНА   192 КБ
НАМЕНА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ   588 КБ   
САОБРАЋАЈ, АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА   249 КБ  
ИНФРАСТРУКТУРА   245 КБ  
РЕГУЛАЦИЈА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ   281 КБ  
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ ИНФРАСТРУКТУРЕ КОРИДОРА   194 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ   229 КБ  



 

 ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР Контролне листе
 

 

Закон о инспекцијском надзору прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора.

Kонтролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз низ разумљивих питања и одговора. За одговоре на питања додељују се бодови, а инспектор, на основу збира бодова по контролној листи, одређује степен ризика и усаглашености са прописима.

У области надзора Управне инспекције, органи коришћењем ових листа могу да изврше самопроверу и самопроцену усаглашености свог пословања са прописима, на основу које ће уочити неправилности у свом раду и благовремено их исправити.

С друге стране, инспектори на основу контролне листе добијају информације значајне за процену ризика, планирање и вршење инспекцијских надзора.

Kоришћење контролне листе је обавезно у редовном инспекцијском надзору, а у ванредном је препоручљиво, а зависно од предмета и циља надзора.

Објавом и доступношћу контролних листи делује се превентивно, едукативно и информативно, помаже органима које надзире Управна инспекција да унапред тачно знају које су њихове обавезе и шта треба да ураде да би своје пословање и поступање ускладили са прописима и спречили штету, и шта инспектор у надзору проверава.

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ:







Имовинско правно

ОБАВЕШТЕЊЕ

Председнику Скупштине зграде, кућног савета, станарима зграда

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда дана 31.12.2016. године, постојеће стамбене зграде постају стамбене заједнице које су у обавези да се упишу у регистар стамбених заједница који води општинска управа Нови Бечеј.

Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

Обавезни органи стамбене заједнице су: скупштина и управник.

Стамбена заједница има статус правног лица, који стиче тренутком када најмање два лица постану власници два посебна дела – стана, пословног простора.

У року од 60 дана од дана стицања својства правног лица стамбена заједница је обавезна да одржи прву седницу скупштине на којој бира управника. Седницу сазива лице које је до доношења овог закона вршило дужност председника скупштине станара односно савета зграде, а у случају да такво лице не постоји, седницу сазива било који власник посебног дела зграде.

Управник стамбене заједнице или лице лице које она овласти подноси пријаву за упис стамбене заједнице, упис или промену управника у року од 15 дана од дана одржавања седнице скупштине, односно настанка промене, који се региструје и објављује у регистру стамбених заједница.

Управника стамбене заједнице бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене заједнице на период од 4 године, који може бити поново биран.

Одлуком стамбене заједнице, послови управљања стамбеном заједницом могу бити поверени и професионалном управнику закључењем уговора између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, којим се уређују међусобна права и обавезе у складу са законом и утврђује накнада за послове професионалног управљања.

У случају да стамбена заједница не именује управника на један од напред описаних начина градска управа уводи принудну управу и именује професионалног управника, који обавља све послове управљања стамбеномзаједницом до момента именовања управника од стране стамбене заједнице.

Потребна документација за регистрацију стамбених заједница се може преузети на сајту општине Нови Бечеј, као и у канцеларији број 33. За све информације можете се обратити регистратору стамбених заједница на број телефона 023/772-320 локал 115.


Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Нови Бечеј (.доц)

Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника (.доц)

Обавештење о упису у регистар стамбених заједница (.пдф)

Пријава - потребна документација (.доц)

Образац пријаве за регистрацију - ДОДАТАК (.доц)

Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице (.доц)

Образац пријаве за ажурирање Података - ДОДАТАК (.доц)

Образац за регистрацију стамбене заједнице (.доц)

Републички геодетски завод - Јединствена евиденција стамбених заједница




Поткатегорије

        



Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…