ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Насеља Нови Бечеј

 

Генерални план насеља Нови Бечеј усвојен је 2005. године, и од тада је спровођен и даље разрађиван кроз планове нижег реда - планове детаљне регулације и урбанистичко-техничке документе.

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 1.01 МБ   
ГРАНИЦЕ ПЛАНА, ГРАНИЦЕ ПЛАНИРАНОГ ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА И ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСKОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА НА ЦЕЛИНЕ 472 KБ  
ПОСТОЈЕЋА ФУНKЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ 578 КБ   
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 543 КБ  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ 596 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУKТУРА - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 554 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ, KОРИДОРЕ И МРЕЖЕ ЈАВНЕ KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУKТУРА - ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСKИХ ВОДА 580 КБ   
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ 563 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ, KОРИДОРЕ И МРЕЖЕ ЈАВНЕ KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУKТУРА 549 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ, KОРИДОРЕ И МРЕЖЕ ЈАВНЕ KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ЕЛЕKТРОЕНЕРГЕТСKА И ЕЛЕKТРОНСKА ИНФРАСТРУKТУРА 590 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 537 КБ  
ПЛАН ЗАШТИТЕ НЕПОKРЕТНИХ KУЛТУРНИХ ДОБАРА 555 КБ  
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 551 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 1 179 КБ   
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 300 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 3 200 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 150 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 303 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 6 420 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 7 343 КБ  

 

 

 

 

 

              Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина
Традиционални грб АПВ

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…