Плански документи

ПДР ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У КУМАНУ 

 

ПДР ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У КУМАНУ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО   10.819 КБ  
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ   410 КБ
ГРАНИЦЕ ПЛАНА   215 КБ
САОБРАЋАЈ, АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА И НИВЕЛАЦИЈА   450 КБ
МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ   322 КБ
РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ   316 КБ
КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ УЛИЦА   204 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА   270 КБ  
ПДР ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО 

 

ПДР ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ НОВО МИЛОШЕВО

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  7.162 КБ  
ГРАНИЦЕ ПЛАНА  316 КБ
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  381 КБ
НАМЕНА  395 КБ   
НЕФОРМАЛНИ ПРИЛОГ - НАМЕНА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ  398 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  345 КБ  
РЕГУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ  343 КБ  
ПРОФИЛИ ЈП  13 КБ  
САОБРАЋАЈ, ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ  364 КБ  
ВОДОВОД  348 КБ  
АТМОСФЕРСКА  361 КБ  
ФЕКАЛНА  348 КБ  
ЕЛ. СТРУЈА, ГАСОВОД, ЕЛЕКТРОНСКА  43 КБ  
СТРУЈА  352 КБ  
 ЕЛЕКТРОНСКА ИНФРАСТРУКТУРА  345 КБ  
СИНХРОН ПЛАН  377 КБ  
ПЛАН ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА СА СПРОВОЂЕЊЕМ  13 КБ  
ЗАШТИТА  357 КБ  ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Насеља Нови Бечеј

 

Генерални план насеља Нови Бечеј усвојен је 2005. године, и од тада је спровођен и даље разрађиван кроз планове нижег реда - планове детаљне регулације и урбанистичко-техничке документе.

 

 ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 1.01 МБ   
ГРАНИЦЕ ПЛАНА, ГРАНИЦЕ ПЛАНИРАНОГ ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА И ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСKОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА НА ЦЕЛИНЕ 472 KБ  
ПОСТОЈЕЋА ФУНKЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ 578 КБ   
ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 543 КБ  
ПЛАН САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ 596 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУKТУРА - СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 554 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ, KОРИДОРЕ И МРЕЖЕ ЈАВНЕ KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУKТУРА - ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСKИХ ВОДА 580 КБ   
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ 563 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ, KОРИДОРЕ И МРЕЖЕ ЈАВНЕ KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУKТУРА 549 КБ  
ГЕНЕРАЛНА РЕШЕЊА ЗА ТРАСЕ, KОРИДОРЕ И МРЕЖЕ ЈАВНЕ KОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ - ЕЛЕKТРОЕНЕРГЕТСKА И ЕЛЕKТРОНСKА ИНФРАСТРУKТУРА 590 КБ  
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 537 КБ  
ПЛАН ЗАШТИТЕ НЕПОKРЕТНИХ KУЛТУРНИХ ДОБАРА 555 КБ  
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 551 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 1 179 КБ   
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 2 300 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 3 200 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 4 150 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 5 303 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 6 420 КБ  
ДЕТАЉ РЕГУЛАЦИЈЕ 7 343 КБ  

 

 

 

 

 

        Република Србије,
Аутономна Покрајина Војводина

ФОТОГРАФИЈЕ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…